Statistikatöö nimetus: Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)

Statistikatöö kood: 20300

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Merike Põldsaar

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

merike.poldsaar@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9133

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Ettevõtete vara, kohustused ja omakapital; investeeringud põhivarasse; tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid; lisandväärtus ja tootlikkusnäitajad; tegevusala ja asendikeskmised suhtarvud tegevusala (EMTAK 2008) ja ettevõtete suurusgrupi (hõivatute arvu) järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Uuringuga on kaetud järgmiste tegevusvaldkondade ettevõtted:

Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus

Mäetööstus

Töötlev tööstus

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlus

Ehitus

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Veondus ja laondus

Majutus ja toitlustus

Info ja side

Kinnisvaraalane tegevus

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Haldus- ja abitegevused

Haridus

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

Muud teenindavad tegevused

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Ettevõte – ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast. Ettevõtluse aastastatistikas käsitletakse ainult 20 või enama hõivatuga välismaa äriühingute filiaale ja füüsilisest isikust ettevõtjaid. Statistiline üksus on ettevõte.

Ettevõtete arv – tegutsevate ettevõtete arv ehk ettevõtted, kellel oli aruandeperioodil finantsmajanduslik tegevus (müügitulu, kulud jne).

Investeeringud põhivarasse – aruandeperioodil soetatud, ka kapitalirendiga omandatud ehitiste, maa, masinate, seadmete, transpordivahendite, sisseseade ja muu inventari maksumus; uusehituse ning olemasoleva põhivara laiendamise, rekonstrueerimise ja renoveerimise puhul ka tehtud tööde maksumus; investeeringud immateriaalsesse põhivarasse ja väärisesemetesse. Siia kuulub ka kinnisvarainvesteeringuna klassifitseeritud kinnisvaraobjektide soetamine.

Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Kohustused – lühi- ja pikaajalised kohustused kokku.

Käibevara – raha ja raha ekvivalendid; varad, mida hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil ja mis eeldatavasti realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus lähema 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Lisandväärtus – toodang rahalises väärtuses, millest on maha arvatud toodangu valmistamiskulud.

Müügitulu – nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev tulu, mis ei hõlma käibemaksu ega aktsiise. Müügitulu võrdub saadud või saadaoleva tasuga ja seda arvestatakse tekkepõhiselt.

Müük mitteresidentidele – müügitulus sisalduv toodete, kaupade ja teenuste müük välismaal registreeritud juriidilistele isikutele või alaliselt väljaspool Eestit elavatele füüsilistele isikutele.

Omakapital – (netovara) varade ja kohustuste vahe.

Puhaskasum (-kahjum) – aruandeaasta kõigi tulu- ja kulusummade vahe.

Põhivara – vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul, tavaliselt rohkem kui üks aasta.

Tööga hõivatud isikute arv – kõik ettevõttes töötavad isikud olenemata nende töönädala pikkusest.

Tööga hõivatud isikute hulka kuuluvad:

- ettevõttes töötavad omanikud ja nende tasuta töötavad pereliikmed;

- täis- või osatööajaga töötajad, kes on töö eest tasu saajate nimekirjas;

- isikud, kes töötavad väljaspool ettevõtet (turustuspersonal jt), kuid kuuluvad ettevõtte töötajate koosseisu ja on töö eest tasu saajate nimekirjas;

- ajutiselt töölt puuduvad isikud (haiguslehel, tasulisel puhkusel või õppepuhkusel olijad, streikijad jt);

- hooajatöötajad, praktikandid (õpipoisid) ja kodustöötajad, kes on töö eest tasu saajate nimekirjas;

- töövõtulepinguga töötavad isikud.

Tööjõukulud – palk ning sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

Töötajate arv – kõik ettevõttes tööandjaga kokkuleppe (lepingu) alusel töötavad isikud, kes saavad töö eest tasu (palk, töötasu, honorar, tänuraha, tükitöötasu, kompensatsioon).

Vara kokku – käibe- ja põhivara summa, mis võrdub kohustuste ja omakapitali summaga.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Ettevõte

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ettevõtted, v.a finantsvahendusettevõtted.

Üldkogumist on välja arvatud mitteturutootjatest ettevõtted.

FREIM

Majandusüksuste statistilisest registrist moodustatud loend tegutsevatest ettevõtetest, v.a finantsvahendusettevõtted

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

Maakonnad – andmed vähemalt 20 hõivatuga ettevõtete kohta

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2000–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Rahalised näitajad – tuhat eurot

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EL) nr 446/2014, 2. mai 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 251/2009 ja (EL) nr 275/2010 ettevõtluse struktuurstatistika jaoks koostatavate andmesarjade ja selle kvaliteedi hindamise kriteeriumide osas (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 439/2014, 29. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta seoses näitajate määratluste ja andmete edastamise tehnilise vorminguga (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2005, 24. veebruar 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 909/2006, 20. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I ja II lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2008, 7. märts 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses) I lisa

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Majandus / Ettevõtete majandusnäitajad“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 10101 „Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine“, 10104 „Keskkonnamaksude arvepidamine“, 10406 „Õhuemissioonide arvepidamine“, 20103 „Ehitusmahuindeksid“, 20319 „Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad“, 20407 „Tarbijahinnaindeks“, 20408 „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, 20505 „Infotehnoloogia ettevõttes“, 20901 „Majandusüksuste statistiline register“, 20904 „Kontsernid“, 21207 „Põllumajanduse majanduslik arvepidamine“, 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21403 „Turismi satelliitkonto“, 21406 „Regionaalne SKP“, 21407 „Sektorikontod“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“, 22201 „Tööstustoodangu indeks“ ja 50101 „Piirkondlik areng“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori muudatuste, näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu ja topeltaruandluse nõuetega ning ettevõtluse struktuurstatistika suhtes lubatavate eranditega

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Üldkogumi, valimi ja vastanute kvaliteediandmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Eurostatile on saadetud kvaliteediaruanne.

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sotsiaalministeerium

Siseministeerium

Eesti Pank

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Tõenäosuslikust valikust tuleneva vea suurus on hinnatud olulisemate näitajate korral.

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Uuringu vastamismäär eri rühmades on avaldatud statistika andmebaasis.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 360 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 360).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu riikide andmetega, sest statistika koostamisel järgitakse SBS (Structural business statistics) põhimõtteid.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ühtse metoodika järgi koostatud aegread algavad 2005. aastast.

Aastatel 2000–2007 oli kasutusel tegevusalade klassifikaator NACE Rev. 1.1. Alates 2008. aastast on kasutusel NACE Rev. 2 (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)). 2005–2007. aasta andmed on vastavalt muudatusele ümber arvutatud.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Andmete kogumine põhineb aktiivsetel ettevõtetel statistilises registris aruandeaasta novembri seisuga. Andmete tootmise käigus täpsustatakse ettevõtete aktiivsust: mitteaktiivsed ettevõtted jäetakse välja ning lisatakse mõned kohaldamisalast väljaspool olevad mõjukad üksused varade või müügitulu põhjal.

Andmete üle vaatamise käigus rakendatakse andmete kontrolli reegleid, et tagada üksuse tasemel tööstuse tegevusalade müügitulu sama väärtus kui Prodcomi uuringus (22203 Tööstustooted).

Andmeid võrreldakse lühiajastatistika andmetega (müügitulu, investeeringud, hõivatute arv) nii üksuse kui agregeeritud (koondandmete) tasemel. Erinevused agregeeritud andmetes on tingitud erinevate freimide kasutamisest — täpsustatud freim, mis valmib aruandeaasta novembris on kasutusel sama aasta ettevõtluse aastastatistika ja järgmise aasta lühiajastatistika tegemisel. Erinevused ettevõtluse demograafia andmestikuga on põhiliselt tingitud füüsilisest isikust ettevõtjatega — need on kaasatud ettevõtluse demograafia puhul, kuid puuduvad ettevõtete majandusnäitajate andmestikest. See on vastavuses rahvamajanduse arvepidamise (SKP) metoodikaga, mille puhul majandusnäitajate andmed on põhiliseks andmeallikaks mittefinantsettevõtete sektori kohta.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Statistikatöö väljundid on omavahel kooskõlas. Kõrgema taseme koondandmed arvutatakse detailsete andmete alusel vastavalt määratud protseduuridele.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 253,4 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 2884,0

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

EKOMAR F41 4,2

EKOMAR G45 3,5

EKOMAR G46 3,2

EKOMAR G47 3,3

EKOMAR H49 3,1

EKOMAR J62 2,9

EKOMAR M732 2,6

EKOMAR M711 2,5

EKOMAR M712 3,6

EKOMAR M731 2,1

EKOMAR N78:2,0

Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtted 4,0

EKOMAR B-E 3,6

EKOMAR H52_N 2,9

EKOMAR IH53P_Q 2,8

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Andmeid kogutakse tegutsevatelt ettevõtetelt, v.a finantsvahendusettevõtted. Objektide arv üldkogumis on 90 000. Objektide arv valimis on 9 600.

Riigi ja kohalike omavalitsuste ettevõtteid ning vähemalt 20 hõivatuga eraettevõtteid vaadeldakse kõikselt, alla 20 hõivatuga eraettevõtetest tehakse stratifitseeritud lihtne juhuslik valik tegevusala ja hõivatute arvu järgi.

Alates 2013. aruandeaastast ei kasutata uuringupõhiseid lähteandmeid alla kümne hõivatuga tööstusettevõtete kohta, alates 2014. aruandeaastast ühe hõivatuga ehitus- ja jaekaubandusettevõtete kohta, alates 2015. aruandeaastast ühe hõivatuga teiste kaubandus- ja teenindusettevõtete kohta. Nende andmed hinnatakse mudelite abil ja selleks kasutatakse äriregistrile esitatud majandusaasta aruandeid.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse äriregistrist saadakse ettevõtete majandusaasta aruannete andmed.

Maksu- ja Tolliametilt saadakse järgmiste maksudeklaratsioonide andmed: käibedeklaratsioon (vorm KMD), tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispenisoni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (vorm TSD) ning füüsilise isiku tuludeklaratsioon (vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu“, kasutatakse füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajate koostamisel).

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas, sisaldades juhiseid ja kontrolle. Alates aruandeaastast 2011 (2012. aasta statistikatööd) kasutatakse majandusaasta aruande andmeid küsimustike eeltäitmiseks eSTATis.

Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Maksu- ja Tolliameti andmed saadakse X-tee ja FTP-serveri kaudu. Äriregistri andmed saadakse X-tee kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Sisendandmed kontrollitakse ja vajadusel parandatakse vastavalt reeglitele ning kontrollitakse arvutatud statistika vastavust kvaliteedinõuetele: kontrollitakse üldkogumi kaetust ja vastamismäära, kontrollitakse sisemist sidusust, võrreldakse eelnenud perioodide ja teiste andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Arvutatakse kaalud statistilistele üksustele, mida kasutatakse valikuuringu andmete laiendamiseks üldkogumile. Valikuuringuga kogutud andmed laiendatakse üldkogumi valikuliselt uuritavale osale igas kihis eraldi. Laiendusteguriks võetakse vastava kihi üldkogumi ja vastanud üksuste arvu suhe. Aruande esitamata jätnud ettevõte andmete kompenseerimiseks kasutatakse kaalude ümberarvutamist.

Puuduvate või ebausaldusväärsete andmete korral kasutatakse hinnangute imputeerimist vastavalt etteantud eeskirjadele. Mittevastanud vähemalt 20 hõivatuga ettevõtete ja oluliste väiksemate ettevõtete andmed asendatakse administratiivandmete, eelnenud perioodi või olemasolevate lühiajastatistika andmetega.

Arvutatakse muutujad ja statistilised üksused, mida otseselt ei kogutud, kuid mida on vaja väljundi tootmiseks. Uute muutujate arvutamiseks rakendatakse aritmeetilisi teisendusi muutujatele, mis on juba olemas. Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, indeksite arvutamine..

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

Statistikatöö sisendiks olevatest majandusaasta aruannetest võetakse andmed otseselt vastavuses olevatele näitajatele, majandusaasta aruannetes puuduvad või mitte esitatud näitajad hinnatakse mudeliga ettevõtte tasandil. Mudelid on välja töötatud suhtehinnanguna kas andmeid esitanud ettevõtete või baasaasta andmete põhjal.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Alates 2016. aastast liideti järgmised statistikatööd statistikatööga „Ettevõtte majandusnäitajad (aasta)“ (20300):

20321 „Kaubandusettevõtete aasta majandusnäitajad“,

20324 „Transpordiettevõtete aasta majandusnäitajad“,

20325 „Turismi ja majutuse ettevõtete aasta majandusnäitajad“,

20323 „Teenindusettevõtete aasta majandusnäitajad“,

20326 „Tööstusettevõtete aasta majandusnäitajad“,

20320 „Ehitusettevõtete aasta majandusnäitajad“,

20503 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori aastaarvestus“,

20322 „Kinnisvaraettevõtete aasta majandusnäitajad“.

Loetletud töödega moodustati vastava tegevusalaga ettevõtete majandusnäitajad avaldamiseks eraldi tabelitena.

Alates 2018. aastast liideti statistikatöö 20003 „Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad (aasta)“.