Statistikatöö nimetus: Ettevõtete finantsnäitajad

Statistikatöö kood: 20318

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Ülle Jõesaar

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

ylle.joesaar@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9131

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Käibevarad; raha, lühiajalised aktsiad ja osad; muud lühiajalised finantsinvesteeringud, nõuded ostjate vastu; mitmesugused lühiajalised nõuded, nõuded ja ettemaksed

Pikaajalised finantsinvesteeringud – aktsiad, osad ja muud pikaajalised finantsinvesteeringud, mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud), pikaajalised ostjatelt laekumata arved

Lühiajalised kohustised kokku: laenukohustused

Pikaajalised kohustised kokku: laenukohustused

Omakapital kokku

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Mittefinantsvahendusettevõtted

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Ettevõte – ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast. Statistiline üksus on ettevõte.

1. Käibevarad (ilma varudeta)

Raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, paigutused rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse

Lühiajalised aktsiad ja osad – kauplemise eesmärgil hoitavad aktsiad ja osad, mis on soetatud edasimüümiseks hiljemalt järgmise aruandeaasta jooksul

Muud lühiajalised finantsinvesteeringud (v.a aktsiad ja osad) – kauplemise eesmärgil hoitavad muud väärtpaberid – obligatsioonid, võlakirjad, fondi osakud jms, mille lunastustähtaeg on hiljemalt järgmise aruandeaasta jooksul, samuti tuletisinstrumendid (forward-, futuur-, swap-, optsioonilepingud jmt)

Nõuded ostjate vastu – ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded – ostjatelt laekumata arved, tõenäoliselt laekumata jäävad arved (miinusega)

Mitmesugused lühiajalised nõuded – aruandeperioodi laekumata tulud, lühiajalised nõuded teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete ja aktsionäride vastu ning muud lühiajalised nõuded. Mitmesugused nõuded (laenud) võrduvad Eesti mittefinantsettevõtete, Eesti eraisikute või teiste institutsioonide laekumata tuludega

Nõuded ja ettemaksed – ettemakstud maksud ja tulevaste perioodide kulud, maksude ettemaksed ja tagasinõuded ning muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

2. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajalised aktsiad ja osad – tütar-, sidus- ja teiste ettevõtete aktsiad ja osad, mida tõenäoliselt ei müüda järgmisel aruandeaastal.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (v.a aktsiad ja osad) – teise ettevõtte pikaajalised võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jm, mida tõenäoliselt ei müüda järgmisel aruandeaastal, samuti tuletisinstrumendid

Mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud) – pikaajalised nõuded tütar-, sidus- ja teiste ettevõtete vastu. Siin näidatakse ka rendileandja pikaajalised nõuded kapitalirendi (liisingu) rentniku vastu, v.a ostjatelt laekumata pikaajalised arved

Ostjatelt laekumata pikaajalised arved – ostjatelt laekumata summad, mille maksetähtaeg on hiljem kui järgmisel aruandeaastal

3. Kohustised

Lühiajalised kohustised kokku – kohustused, mille maksetähtaeg on hiljemalt järgmisel aruandeaastal – võlakohustused, võlakirjad ja muud lühiajalised kohustused

Lühiajalised laenukohustised – lühiajalised laenud, arvelduskrediit ja muud finantseerimise eesmärgil tekkinud võlakohustused, pikaajaliste laenude ja kapitalirendikohustuste see osa, mis tuleb tagasi maksta hiljemalt järgmisel aruandeaastal, v.a võlakirjad

Pikaajalised kohustised kokku – kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui järgmisel aruandeaastal – laenukohustused, võlakirjad ja muud pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustised – pikaajaliste võlakohustuste (laenud, kapitalirendikohustused jt) see osa, mis tuleb tagasi maksta hiljem kui järgmisel aruandeaastal, konverteeritavad laenukohustused

4. Omakapital

Omakapital kokku – nimiväärtuses ja registreerimata aktsia- või osakapital, ülekurss, reservid, eelnenud perioodide jaotamata kasum (kahjum), aruandeperioodi kasum (kahjum), millest on lahutatud sissemaksmata osakapital, muu omakapital ning oma osad või aktsiad

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Ettevõte

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Suurte finantsvarade või -kohustustega ettevõtted

FREIM

Statistikatöö 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“ küsimustiku „Ettevõtte kompleksne kalendriaasta aruanne (EKOMAR)“ ja majandusaasta aruande esitanute andmete alusel koostatud loetelu ettevõtetest, millel olid suured finantsvarad või -kohustused.

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2001–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Rahalised näitajad – euro

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Kvartal

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Puuduvad

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Ei ole rakendatav

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

Ei ole rakendatav

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Ei ole rakendatav

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Kvartal

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Ei avaldata

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed edastatakse Eesti Pangale finantskontode sisendiks.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Puuduvad.

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Eesti Pank

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed on valmis 70 päeva pärast aruandeperioodi lõppu (T + 70).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on edastatud õigel ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Ei ole rakendatav

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ühtse metoodika järgi koostatud aegread algavad alates 2001. aastast.

Alates 2017. aastast ei koguta enam sularaha andmeid (011) käibevara kohta, lühiajaliste võlakirjade ja muud lühiajaliste kohustuste andmeid (213 ja 214) lühiajaliste kohustiste kohta, pikaajaliste võlakirjade ja muude pikaajaliste kohustuste andmeid (233 ja 234) pikaajaliste kohustiste kohta ning aktsia- või osakapitali nimiväärtuse andmeid (310) omakapitali kohta.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Valdkonnaülest sidusust ei saa hinnata, sest andmed on detailsemad kui ülejäänud ettevõtlusstatistika töödes.

Valimisse satuvad (ka töötajate arvu poolest väikesed) ettevõtted, kellel olid suured finantsvarad või -kohustused, moodustades nn paneeli, mille koostamiseks kasutatakse andmeid statistikatöödest 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“ ja 20901 „Majandusüksuste statistiline register“.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Ei ole rakendatav

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 6,3 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 209,7

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

Finantsnäitajad 0,7

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Ei ole rakendatav

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Aruannet esitavad suuri finantsvarasid ja/või -kohustusi näidanud ettevõtted. See on nn paneel ettevõtetest, mida täiendatakse uute suuri finantsvarasid ja/või -kohustusi näidanud ettevõtetega; tegevuse lõpetanud ettevõtted eemaldatakse. Aruannet esitab, olenevalt aastast, 500–800 ettevõtet.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Kvartal

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas, sisaldades juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika kvartaliküsimustikuga „Finantsnäitajad“.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle.

Enne andmete tellijale edastamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud ja valideeritud üksikandmed edastatakse tellijale.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad