Statistikatöö nimetus: Ostujõu pariteet

Statistikatöö kood: 20411

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Viktoria Trasanov

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

viktoria.trasanov@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9240

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Tarbe- ja investeerimiskaupade hinnad; hinnatud ehitusprojektid; sisemajanduse koguprodukti (SKP), rendi-, palga-, meditsiiniteenuste- ja tarbijahinnaindeksi andmed

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Individuaaltarbimise klassifikaator (ITK 2015)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Ostujõu pariteedid (PPP) arvutatakse sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja tema agregaatide kohta rahvamajanduse arvepidamise kulutuste järgi.

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Ostujõu pariteete (PPP) defineeritakse nii valuuta konverteerijana kui ka hinnadeflaatorina ruumis. Nii võidakse PPPsid kasutada raha vahetuskursina, et konverteerida omavaluutas väljendatud kulutused ühisesse kunstlikku valuutasse, elimineerides hinnatasemete erinevuse riikide vahel.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Eesti kui osavõtjariik

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Rahvamajanduse arvepidamise kulutuste pool

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1993, 1996, 1999–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Ostujõu pariteete (PPP) võib interpreteerida kui omavaluuta vahetuskurssi ostujõu standardi (PPS) suhtes. Nad väljendavad omavaluuta ühikute arvu PPSi kohta.

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1445/2007, 11. detsember 2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EL) nr 193/2011, 28. veebruar 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1445/2007 ostujõu pariteetidega seotud kvaliteedikontrolli süsteemi osas

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1163, 15. juuli 2015, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1445/2007 ostujõu pariteetide puhul kasutatavate alajaotuste loetelu osas (EMPs kohaldatav tekst)

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Puuduvad

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Ei ole rakendatav

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

Ei ole rakendatav

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Ei ole rakendatav

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Ei avaldata

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed esitatakse Eurostatile. Avaldatakse vastavalt Eurostati avaldamiskalendrile juunis ja detsembris.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

EUROSTAT-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities (PPPs). Eurostat, OECD (2012)

http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecdmethodologicalmanualonpurchasingpowerparitiesppps.htm

http://www.oecd.org/std/prices-ppp/PPP%20manual%20revised%202012.pdf

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Komisjoni määrus (EL) nr 193/2011, 28. veebruar 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1445/2007 ostujõu pariteetidega seotud kvaliteedikontrolli süsteemi osas

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Koostöös iga osavõtva riigi statistikaasutusega peab Eurostat detailselt revideerima riikide kogemusi. Selline kvaliteedi hindamise süsteem on juurutatud.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Rahandusministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Kõik näitajad arvutatakse ja avaldatakse kõigi osavõtvate maade kohta.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Ostujõu pariteetide (PPP) täpsus kasvab koos agregatsioonitaseme tõusuga.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Esialgsed andmed avaldatakse 180 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 180).

Esialgsed tulemused, mis arvestavad kõiki uusi hindade ja kulutuste andmeid aasta kohta, avaldatakse 365 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 365).

Revideeritud esialgsed tulemused, mis arvestavad kõige viimaseid kulutuste kohta tehtud hinnanguid, avaldatakse 730 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 730).

Lõplikud tulemused (neid ei uuendata ka juhul, kui riik revideerib oma rahvamajanduse arvepidamise hinnanguid) avaldatakse 1095 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 1095).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Ostujõu pariteedid (PPP) avaldab Eurostat juunis ja detsembris. Täpne avaldamiskuupäev määratakse mõni kuu varem.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Ostujõu pariteetide (PPP) abil leitakse hinnataseme näitajad ruumis ning võib eeldada, et riikide tulemuste võrreldavus on väga hea.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ostujõu pariteetide (PPP) abil arvutatud näitajad sobivad eelkõige geograafiliste asukohtade võrdlemiseks teatud ajahetkel.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Ostujõu pariteedid (PPP) ja nende abil arvutatud näitajad on Eurostati andmebaasis leitavad kahest domeenist: PPP ja rahvamajanduse arvepidamine. PPPd sisemajanduse koguprodukti (SKP) tasemel on mõlemas domeenis samad.

PPP domeenis uuendatakse kulutuste andmeid kaks korda aastas (juunis ja detsembris).

Rahvamajanduse arvepidamise domeenis uuendatakse neid pidevalt, kui riigid esitavad revideeritud rahvamajanduse arvepidamise andmeid. Seetõttu on rahvamajanduse arvepidamise domeenis SKP PPSides ja SKP inimese kohta PPSides sagedamini ajakohastatavad kui PPP domeenis.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Ei ole rakendatav

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 31,0 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Ostujõu pariteetidel (PPP) põhinevad näitajad aasta (t) kohta avaldatakse neljas järgus:

- pärast t + 6 kuud – esimesed esialgsed tulemused;

- pärast t + 12 kuud – esialgsed tulemused, mis arvestavad kõiki uusi hindade ja kulutuste andmeid aasta (t) kohta;

- pärast t + 24 kuud – revideeritud esialgsed tulemused, mis arvestavad kõige viimaseid kulutuste kohta tehtud hinnanguid;

- pärast t + 36 kuud – lõplikud tulemused aasta (t) kohta. Tulemuste lõplikkus tähendab seda, et neid ei uuendata ka juhul, kui riik revideerib oma rahvamajanduse arvepidamise hinnanguid.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Objektide arv üldkogumis sõltub aruandeaastast. Euroopa võrdlusprogrammi metoodika järgi on tarbekaupade osa jaotatud kolme aasta peale, kusjuures igal aastal tehakse kaks vaatlust – kevadel ja sügisel. Investeerimiskaupade vaatlus toimub üle aasta. Ehituses muutub osaliselt ja täielikult hinnatavate projektide arv igal aastal. Vahetult enne vaatluse algust saadab Eurostat lõpliku hinnatavate objektide loetelu, mille põhjal vaatlus tehakse.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 20407 „Tarbijahinnaindeks“, 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21102 „Töötasu struktuur“ ja 21106 „Tööjõukuluindeks“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid koguvad Statistikaameti töötajad kas otsese vaatluse või telefoniküsitlusega.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Sisendandmete valideerimine on interaktiivne protsess Statistikaameti ja Eurostati vahel.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Ostujõu pariteedid (PPP) paneb kokku Eurostat kolmes järgus.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Andmete korrigeerimist teeb Eurostat.

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad