Statistikatöö nimetus: Äriteenuste tootjahinnaindeks

Statistikatöö kood: 20413

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Sirje Asi

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

sirje.asi@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 8462

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Juriidiliste toimingute ja arvepidamise teenuste tootjahinnaindeks;

kulleri- ja muude postiteenuste tootjahinnaindeks;

postiteenuste tootjahinnaindeks;

laonduse ja veondust abistavate teenuste tootjahinnaindeks;

turvateenuste tootjahinnaindeks;

puhastusteenuste tootjahinnaindeks;

veetransporditeenuste tootjahinnaindeks;

õhutransporditeenuste tootjahinnaindeks;

arhitekti- ja inseneriteenuste, teimimise ja analüüsi teenuste tootjahinnaindeks;

telekommunikatsiooniteenuste (kõneteenuste) tootjahinnaindeks;

tööhõiveteenuste tootjahinnaindeks;

maismaatransporditeenuste tootjahinnaindeks;

infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste tootjahinnaindeks;

rentimise ja kasutusrendi teenuste tootjahinnaindeks

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Toodete ja teenuste klassifikaator 2008 (TTK 2008)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Raamatupidamisteenust, audiitorteenust, puhastusteenust, õigusabiteenust, postiteenust, kulleriteenust, vee- ja õhutransporditeenust, turvateenust, laoteenust, veondust abistavat teenust, tööhõiveteenust, arhitektiteenust, inseneriteenust, autode tehnilise ülevaatuse teenust, telekommunikatsiooniteenust (kõneteenust), maismaatransporditeenust, infotehnoloogiaalast teenust, info vahendamisega seotud teenust ja renditeenust osutavad äriühingud

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Äriteenuse tootjahinnaindeks – Eesti teenusepakkujate müüdud teenuste hindade muutust iseloomustav indeks.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Ettevõte

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ettevõtted, mille põhi- või kõrvaltegevusala on teenuste osutamine

FREIM

Majandusüksuste statistilisest registrist moodustatud ja uuritavas teenuste valdkonnas tegutsevate majandusüksuste loend

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

Juriidiliste toimingute ja arvepidamise teenuste tootjahinnaindeks 2006–…

Kulleri- ja muude postiteenuste tootjahinnaindeks 2008–…

Postiteenuste tootjahinnaindeks 2010–…

Laonduse ja veondust abistavate teenuste tootjahinnaindeks 2009–…

Turvateenuste tootjahinnaindeks 2009–…

Puhastusteenuste tootjahinnaindeks 2007–…

Veetransporditeenuste tootjahinnaindeks 2006–…

Õhutransporditeenuste tootjahinnaindeks 2006–…

Arhitekti- ja inseneriteenuste, teimimise ja analüüsi teenuste tootjahinnaindeks 2006–…

Tööhõiveteenuste tootjahinnaindeks 2010–…

Maismaatransporditeenuste tootjahinnaindeks 2014–…

Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste tootjahinnaindeks 2016–…

Rentimise ja kasutusrendi teenuste tootjahinnaindeks 2017-...

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Alates 2018. aastast avaldatakse indeks ka baasil 2015 = 100.

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Indeks on mõõtühikuta

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Kuu

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja andmete kogumise tihedusega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 596/2009, 18. juuni 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja (EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega EMPs kohaldatav tekst

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest tulenevate kohandustega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Puuduvad

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Kvartal

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Hinnad“ tabelites:

IA33: Teenuste tootjahinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga tegevusala (EMTAK2008) järgi

IA34: Teenuste tootjahinnaindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2010=100 (kvartalid)

IA36: Teenuste tootjahinnaindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015=100 (kvartalid)

IA37: Teenuste tootjahinnaindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2016=100 (kvartalid)

IA38: Teenuste tootjahinnaindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2017=100 (kvartalid)

IA39: Teenuste tootjahinnaindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2018=100 (kvartalid)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21406 „Regionaalne SKP“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“ ja 20405 „Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Eurostat-OECD (2014)

Methodology of short-term business statistics. Interpretation and guidelines, Eurostat (2006)

Producer Price Index Manual. Theory and Practice, International Monetary Fund (2004)

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

The reports from the Commission to the Council and the European Parliament concerning Short-Term Statistics, PEEI in focus

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab osaliselt Euroopa Liidu nõuetes ettenähtud mahule ja tähtaegadele: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse Nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 45 päeva pärast aruandekvartali lõppu (T + 45).

Äriteenuste tootjahinnaindeksite aastamuutused avaldatakse samal ajal IV kvartali indeksitega.

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Äriteenuste hinnaindeks katab kogu riiki ja on võrreldav teiste Euroopa Liidu riikidega.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Äriteenuste hinnaindeksid on ajaliselt võrreldavad. Indekseid on võimalik aheldada, et teha võrdlusi ajas.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Valdkonnaülese sidususe kontrollimiseks ei ole otseseid võrdlusandmeid.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmete sisemise sidususe tagab ühtse metoodika kasutamine nii andmete kogumisel kui andmete agregeerimisel. Hinnaindeksi alajaotused on kooskõlas kokku indeksiga.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 54,5 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 310,1

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

Õigusabiteenuste hind 0,5

Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 0,3

Puhastusteenuste hind 6,1

Kulleri- ja muude postiteenuste hind 0,4

Telekommunikatsiooniteenuste hind 21,2

Veetransporditeenuste hind 0,5

Turvateenuste hind 1,1

Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 0,7

Tööhõiveteenuste hind 0,3

Postiteenuste hind 1,9

Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 0,7

Maismaatransporditeenuste hind 1,1

Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 0,3

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel kolme kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Andmed on kogutud valik-uuringu teel. Objektide arv üldkogumis on 25 000. Objektide arv valimis on 500.

Uuringu üldkogumisse kuuluvad äriühingud, kes saavad müügitulu vaadeldavate teenuste osutamisest põhi- või kõrvaltegevusalana.

Valimi moodustamisel kasutatakse PPS (propability proportional to size) meetodit.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse äriregistrist saadakse äriteenuste müügitulu andmed äriühingu kaupa.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 20007 „Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal)“, 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 20401 „Ehitushinnaindeks“ ja 20407 „Tarbijahinnaindeks“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse veebipõhise elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT abil. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas ning sisaldavad juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse küsimustikega „Õigusabiteenuste hind“, „Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind“, „Hoonete ja maastike hooldusteenuste hind“, „Kulleri- ja muude postiteenuste hind“, „Telekommunikatsiooniteenuste hind“, „Veetransporditeenuste hind“, „Turvateenuste hind“, „Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind“, „Tööhõiveteenuste hind“, „Postiteenuste hind“, „Arhitekti- ja inseneriteenuste hind“, „Maismaatransporditeenuste hind“ ja „Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind“.

Äriregistrist saadakse andmed X-tee kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Sisendandmed kontrollitakse ja vajadusel parandatakse vastavalt etteantud reeglitele. Kontrollitakse statistika vastavust kvaliteedinõuetele: võrreldakse eelmiste perioodidega, kontrollitakse sisemist sidusust, üldkogumi kaetust ja vastamismäära.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmete alusel arvutatakse Laspeyres' tüüpi hinnaindeksid. Üksikandmed agregeeritakse vajalikule tasemele.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad