Statistikatöö nimetus: Majandusüksuste statistilise registri haldamine

Statistikatöö kood: 20901

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Andmetöötluse ja registrite osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Svetlana Šutova

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivstatistik-metoodik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

svetlana.shutova@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9346

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/05/2018

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/05/2018

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Majandusüksuste identifitseerimise, stratifitseerimise ja demograafilised andmed

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Omanike liigitus (OL)

Õiguslike vormide liigitus (ÕV)

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK)

Institutsionaalsete sektorite klassifikaator (ESA_S 2010)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Sisaldab andmeid kõigi Eesti territooriumil tegutsevate majandusüksuste kohta, v.a kodumajapidamised ja välissaatkonnad

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Ettevõte – äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja.

Kalendriaasta profiil – lõplik kogum nendest üksustest (äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, asutus, mittetulundusühing), kes olid aasta jooksul majanduslikult aktiivsed. Kogumi infot kasutab Statistikaamet majandusstatistika aastaandmete koostamiseks.

Kasumitaotluseta üksus – mittetulundusühing, sihtasutus, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus.

Omaniku liik – omaniku liikide jaotus on ettevõtjate klassifitseerimise alus, mis lähtub nende kapitaliosalusest (häälteenamuse kuuluvusest) äriühingus.

Statistiline profiil – esialgne majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, füüsilisest isikust ettevõtjate, asutuste, mittetulundusühingute) kogum, mida kasutatakse sama aasta aastastatistika ja järgmise aasta lühiajastatistika valimi koostamisel. Profiili kuuluvad kõik vaatlusperioodil tegutsenud üksused, k.a need, mis tegutsesid vaatlusperioodil vaid osa ajast.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Juriidiline üksus

Institutsionaalne üksus (ettevõte)

Kohalik üksus

Kohalik tegevusala üksus

Tegevusala üksus

Ettevõtete grupp

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Riigi rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemis osalevad majandusüksused – ettevõtjad ja kasumitaotluseta üksused

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Ei ole rakendatav

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1995–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Statistilised üksused – arv

Tööga hõivatud isikud – arv, suurusgrupp

Palgatud isikud – arv, suurusgrupp

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/2008, 19. november 2008, elusloomade ja liha statistika kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Puuduvad

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 34 ja 35 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

Riikliku statistika seaduse § 35. Konfidentsiaalsete andmete levitamine

(4) Riikliku statistika tegija levitab isiku nõusolekuta järgmisi otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid Eestis registreeritud juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid:

1) registrikood;

2) nimi ja aadress;

3) õiguslik vorm;

4) tegevusala;

5) suurusrühm, millesse üksus kuulub tööga hõivatud isikute arvu järgi;

6) suurusrühm, millesse üksus kuulub müügitulu järgi.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Ei ole rakendatav

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

Ei ole rakendatav

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Ei ole rakendatav

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Ei ole rakendatav

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Ei avaldata

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 34, 35, 36, 37 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Statistikatöö raames luuakse ja hallatakse (majandusüksuste andmetel põhinevate) statistikatööde aluseks olevat rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemis osalevate majandusüksuste üldkogumit.

Andmed on sisendiks statistikatööle 20902 „Majandusüksuste statistika“, 20903 „Ettevõtluse demograafia“, 20904 „Kontsernid“ ja 21209 „Põllumajanduslike majapidamiste statistilise registri haldamine“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks

Statistiliste ettevõtlusregistrite käsiraamat

Rahvusvaheline statistiliste ettevõtlusregistrite juhend, UNECE

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Ei ole kättesaadavad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudel ja Euroopa statistika tegevusjuhis ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistik ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Rahandusministeerium

Valitsusasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused

Kasumitaotluseta organisatsioonid

Teadus- ja õppeasutused

Ettevõtjad

Eesti Pank

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Majandusüksuste statistilist registrit arendatakse ja hallatakse vastavalt Euroopa Liidu määruses Nr 177/2008 paika pandud nõuetele.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Kasutatavad lähteandmed ja andmete põhjalik kontroll tagavad piisava täpsuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Ei ole rakendatav

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Ei ole rakendatav

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu riikide andmetega.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Andmed on ajaliselt võrreldavad.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Registrit kasutatakse aluskogumiks kogu majandusstatistika ja osaliselt sotsiaalstatistika tootmisel.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Statistikatöö väljundid on omavahel kooskõlas.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 81,2 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 670,7

Küsimustik: Küsitlusleht ettevõtjatele 0,9

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Ei ole rakendatav

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Uutele registreeritud ettevõtetele saadetakse küsitluslehed kontaktandmete ja põhitegevusala täpsustamiseks ning juriidilistes registrites puuduva statistilise info kogumiseks.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt (RIK) saadakse äriregistrisse kantud äriühingute, välismaa äriühingute filiaalide ja füüsilisest isikust ettevõtjate andmed, äriühingute osanike andmed ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste andmed ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste ning nende all- ja struktuuriüksuste andmed.

Maksu- ja Tolliametilt saadakse maksukohustuslaste registri andmed.

Eesti Pangalt saadakse Euroopa Liidu riikides asuvate Eesti ettevõtete tütarettevõtete ja väljaspool Euroopa Liidu riike asuvate tütarettevõtete andmed.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest saadakse majutusega tegelevate üksuste andmed.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 20007 „Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal)“, 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 21101 „Töötasu“, 21300 „Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta)“, 21301 „Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal)“, 22303 „Kaupade väliskaubandus“, 40407 „Muuseum“, 40411 „Ringhääling“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Pidev

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas ja sisaldavad juhiseid ning kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika aastaküsimustikuga „Küsitlusleht ettevõtjatele“.

Maksu- ja Tolliameti andmed saadakse X-tee ja FTP serveri kaudu.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt (RIK) saadakse andmed X-tee kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust eelnenud perioodide, muude uuringute andmetega, administratiivsete andmeallikatega. Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Majandusüksuste statistilist registrit uuendatakse aasta jooksul juriidiliste registrite andmete ning uutele ettevõtetele saadetavate küsimustike põhjal. Kasutatakse ka muid andmeallikaid, nt statistilisi ja raamatupidamisaruandeid.

Statistiline profiil on esialgne majanduslikult aktiivsete üksuste kogum, mis moodustatakse majandusüksuste statistilise registri andmete põhjal.

Statistiline profiil valmib oktoobris. Seda kasutatakse sama aasta aastastatistika ja järgmise aasta lühiajastatistika valimi koostamisel. Profiili kuuluvad kõik vaatlusperioodil tegutsenud üksused, k.a need, mis tegutsesid vaatlusperioodil vaid osa ajast.

Kalendriaasta profiil on lõplik kogum nendest üksustest (äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, asutus, mittetulundusühing), kes olid aasta jooksul aktiivsed. Profiili kasutab Statistikaamet majandusstatistika aastaandmete koostamiseks.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad