Statistikatöö nimetus: Majandusüksuste statistika

Statistikatöö kood: 20902

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Andmetöötluse ja registrite osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Katrin Aasmäe

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

katrin.aasmae@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9391

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Majanduslikult aktiivsed üksused tegevusala, omaniku liigi, õigusliku vormi, maakonna või haldusüksuse järgi, suurusgrupiti tööga hõivatud isikute arvu järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Omanike liigitus (OL)

Õiguslike vormide liigitus (ÕV)

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK)

Institutsionaalsete sektorite klassifikaator (ESA_S 2010)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Sisaldab andmeid kõigi Eesti territooriumil tegutsevate majandusüksuste kohta, v.a kodumajapidamised ja välissaatkonnad

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Kalendriaasta profiil — aktiivsete majandusüksuste kogum, kuhu kuuluvad kalendriaasta jooksul tegutsenud üksused. Kalendriaasta profiili koostatakse järgneva aasta oktoobris, kui valdav osa profiiliaasta andmetest on saadaval ning seda kasutatakse majandusstatistika aastaandmete koostamiseks.

Majandusüksus — ettevõte, mittetulundusühing, sihtasutus, riigiasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus. Ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast. Majanduslikult aktiivseks loetakse üksusi, millel on vastaval aastal aktiivsuse tunnused — müügitulu, palgatöötajad, teinud investeeringuid. Arvesse võetakse ka muude allikate alusel tuvastatud „elumärgid“.

Omanike liigid — omanike liikide jaotuse puhul on aluseks äriühingute kapitaliosalus (häälteenamuse kuuluvus).

Statistiline profiil — esialgne aktiivsete majandusüksuste kogum, kuhu kuuluvad profiili koostamise aasta jooksul tegutsenud üksused, k.a need, mis tegutsesid vaid osa aastast. Esialgne profiil koostatakse oktoobris ning seda kasutatakse sama aasta aastastatistika ja järgmise aasta lühiajastatistika koostamiseks.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Juriidiline üksus

Ettevõte

Kohalik üksus

Kohalik tegevusala üksus

Tegevusala üksus

Ettevõtete grupp

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Riigi rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemis osalevad majandusüksused – ettevõtted, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse asutused.

FREIM

Majandusüksuste statistiline register

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

Haldusüksused

Maakonnad

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1995–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Statistilised üksused – arv

Tööga hõivatud isikud – arv, suurusgrupp

Palgatud isikud – arv, suurusgrupp

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Majandus / Majandusüksused“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Päringutele vastamine

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 20. veebruar 2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks

Statistiliste ettevõtlusregistrite käsiraamat, Eurostat

Rahvusvaheline statistiliste ettevõtlusregistrite juhend, UNECE

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Ei ole kättesaadavad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsusasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused

Kasumitaotluseta organisatsioonid

Teadus- ja õppeasutused

Ettevõtjad

Eesti Pank

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Majandusüksuste statistiline register sisaldab kõiki Eestis registreeritud juriidilisi üksusi ning nende andmed vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 177/2008 nõutud andmekoosseisule.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 30 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 30).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu (EL) riikide andmetega. Eesti kohta andmete koostamisel kasutatakse majandusüksuste statistilise registri andmeid, mis on kooskõlas ELi määruse nõuetega.

Andmed on võrreldavad ka riigisiseselt. Andmeid koostatakse ja avaldatakse kogu Eesti kohta, maakonniti ja kohaliku omavalitsuste kaupa.

Avaldatud andmete aegrida on muudetud 2017. aasta lõpus toimunud haldusreformi tõttu. 2017. aasta andmed on avaldatud topelt — enne haldusreformi kehtinud ja uue piirkondliku jaotuse järgi.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Andmeid koostatakse alates 1995. aastast, mil alustati majandusüksuste andmete avaldamist Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK), palgatud töötajate arvuvahemiku ja omaniku liigi järgi. Alates 2000. aastast lisati jaotus õigusliku vormi, maakonna ja haldusüksuse järgi. 2017. aasta andmed on avaldatud topelt — enne haldusreformi kehtinud ja uue piirkondliku jaotuse järgi.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Majandusüksuste statistika statistikatöö, sarnaselt statistikatöödele 20901 „Majandusüksuste statistiline register“ ja 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, käsitleb majandusüksuste aasta üldkogumit, kuid kõigi kolme nimetatud statistikatöö andmed erinevad mõnevõrra. Selle põhjuseks on andmete koostamise erinev ajaperiood, kus info vaatlusaasta üldkogumisse kuuluvate üksuste kohta on erinev. Valdkonnaülest sidusust parandab lähiajaks planeeritud majandusüksuste kalendriaasta üldkogumi koostamise juurutamine ja selle kasutuselevõtt kõigis kolmes statistikatöös.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmeid koostatakse alates 1995. aastast, mil alustati majandusüksuste andmete avaldamist Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK), palgatud töötajate arvuvahemiku ja omaniku liigi järgi. Alates 2000. aastast lisati jaotus õigusliku vormi, maakonna ja haldusüksuse järgi. 2017. aasta andmed on avaldatud topelt — enne haldusreformi kehtinud ja uue piirkondliku jaotuse järgi.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 3,5 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 20901 „Majandusüksuste statistiline register“ andmeid. Majandusüksuste statistika tegemise alus on majandusüksuste statistiline register ja statistiline profiil.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Ei ole rakendatav

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle.

Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Majandusüksuste statistika tootmisel kasutatakse majandusüksuste statistilise registri ja statistilise profiili andmeid.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad