Statistikatöö nimetus: Metsandus

Statistikatöö kood: 21001

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Swen Peterson

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

swen.peterson@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9340

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Metsaraie riikliku metsainventeerimise (SMI) alusel

Metsaraie raiedokumentide alusel maakonna ja metsamaa liigi järgi

Metsakultuuride rajamine maakonna järgi

Metsa uuendamine maakonna järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Maailma Looduskaitse Organisatsiooni metsakaitse kategooriad

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni / ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni parasvöötme ja põhjaalade metsaressursside arvestuse 2000 metsakategooriad ja definitsioonid

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Kogu Eesti

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Enamuspuuliik – valitsev puuliik, mis on puistus suurima tüvemahuga.

Harvendusraie – hooldusraie liik, puistu koosseisu suunamiseks ning pärast raiet säilitatavate puude kasvu ja arengu tingimuste, puistu väärtuse ning tüveomaduste parandamiseks tehtav raie.

Hooldusraie – metsakasvatuslik võte, mille eesmärk on metsa kvaliteedi ja/või metsa sanitaarse seisundi parandamine.

Majandatav metsamaa (puistud) – metsamaa (puistud), mis ei kuulu rangelt kaitstava metsa ehk hoiumetsa kategooriasse. Hõlmab osaliste majanduspiirangutega metsi (näiteks veekaitsemets, metsise kaitsetsoon, Natura 2000 alad).

Metsamaa – puittaimestiku kasvukoht, vähemalt 0,1 hektari suuruse pindalaga maatükk, millel kasvavate puittaimede kõrgus on vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitus vähemalt 30 protsenti. Hõlmab ajutiselt metsata alasid (raiesmikud, tormiheite või põlenud alad).

Puistute keskmine hektarivaru – puidu maht tihumeetrites arvestatuna hektari kohta.

Puistute varu keskmine juurdekasv aastas – puistute varu lõpp- ja algväärtuse vahe, mis näitab, kui palju puistute üldvaru aasta jooksul suureneb („Metsa korraldamise juhendi“ juurdekasvu arvutamise mudelite järgi).

Puistute üldvaru – puidu maht kuup- ehk tihumeetrites kännu kõrgusest ladva tipuni koos koore ja ilma okste mahuta.

Territooriumi metsasus (%) – puistute pindala suhe territooriumi pindalasse.

Uuendusraie – raie uue metsapõlve tekkeks vajalike tingimuste loomiseks. Uuendusraiet tehakse üldreeglina küpsetes puistutes.

Valgustusraie – hooldusraie liik, peapuuliigi puude valgus- ja toitumistingimuste parandamise ning koosseisu kujundamise eesmärgil tehtav raie alla 6 cm keskmise rinnasdiameetriga metsades ehk noorendikes.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Metsamaa

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Eesti metsaressurss

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

Maakonnad – andmed metsakultuuride rajamise ja metsauuendamise kohta

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1999–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

m³, ha, m³/ha

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD ÕIGUSAKTID

Eurostati/OECD ühisküsimustiku „Keskkonnaseisund” osa „Metsandus”

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Ei ole rakendatav

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, avalike andmefailide, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Majandus / Metsamajandus“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 10601 „Materjalivoo arvepidamine“, 50101 „Piirkondlik areng“ ja 50201 „Säästva arengu näitajad“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Puuduvad

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

„Eesti Metsad. Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil“, Keskkonnaagentuur

http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/metsandusevaljaanded

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Keskkonnaministeerium

Maaeluministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed metsaraie kohta raiedokumentide alusel, metsakultuuride rajamise ja metsa uuendamise kohta avaldatakse 210 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 210), andmed metsaraie kohta inventeerimise alusel 365 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 365) ja andmed metsaseemnete kohta 720 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 720).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on geograafiliselt võrreldavad.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Andmed on ajaliselt võrreldavad.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Seos teiste valdkondadega puudub, seega valdkonnaülest sidusust ei saa hinnata.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Statistikatöö väljundid on omavahel kooskõlas. Kõrgema taseme koondandmed arvutatakse detailsete andmete alusel vastavalt määratud protseduuridele.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Revisjone teevad statistilise metsainventuuri (SMI) läbiviijad. Andmeid revideeritakse Statistikaameti andmebaasis vajadusel kord aastas.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Keskkonnaagentuurilt saadakse järgmised andmed: metsaraie pindala, metsaraie maht ja väljaraie maht hektari kohta raieliigi järgi metsade inventeerimise statistilise valikmeetodi (SMI) alusel; metsateatiste alusel kavandatud raie pindala ja raiemaht raieliigi, maavaldaja õigusliku vormi ja maakonna järgi; metsauuendamine maakonna, maakategooria ja uuendamisviisi järgi; metsa istutamisel kasutatud istutusmaterjal maakonna ja puuliigi järgi; taimlatöödel istikute arv ja taimlatööde pindala puuliigi ja maakonna järgi.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmed saadakse e-postiga.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Andmete valideerimisega tegeleb Keskkonnaagentuur.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Keskkonnaagentuuri kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad