Statistikatöö nimetus: Valitsemissektori rahandus

Statistikatöö kood: 21303

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Katrin Dulder

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

katrin.dulder@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9385

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Valitsemissektori tulude ja kulude, ülejäägi ja puudujäägi, finantseerimistehingute ning võlataseme näitajad

Riigi- ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksude näitajad

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Valitsemisfunktsioonide klassifikaator (VFK)

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

ESA 2010 varade klassifikaator

ESA 2010 tehingute ja muude voogude klassifikaatorid

ESA 2010 institutsionaalsete sektorite klassifikaator

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Statistikatöö katab ESA 2010 institutsionaalsete sektorite liigituse järgi määratletud valitsemissektorit koos allsektoritega: keskvalitsuse allsektor, kohalike omavalitsuste allsektor, sotsiaalkindlustusfondide allsektor, samuti avalikku sektorit.

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Mõisted ja määratlused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

ESA2010 institutsionaalne sektor

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei, Riigikontroll, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohus, kohaliku omavalitsuse üksused ja nende eelarvetest finantseeritavad asutused, valitsemissektori avalik-õiguslikud juriidilised isikud, valitsemissektori sihtasutused, tervishoiuasutused ning riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse kontrolli all olevad mitte-turutootjatest ettevõtted

FREIM

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis nimetatud aruandluskohustuslased saldoandmike infosüsteemist

Majandusüksuste statistilisest registrist moodustatud valitsemissektorisse kuuluvate üksuste loend

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1995–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Andmed on väljendatud rahalises vääringus eurodes.

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

Kuu

Kvartal

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 479/2009, 25. mai 2009, Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (kodifitseeritud versioon)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1222/2004, 28. juuni 2004, kvartaalset valitsemissektori võlga käsitlevate andmete kogumise ja edastamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 501/2004, 10. märts 2004, valitsemissektori rahastamiskontode kvartaliandmete kohta

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1221/2002, 10. juuni 2002, valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1176/2011, 16. november 2011, makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 473/2013, 21. mai 2013, euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 472/2013, 21. mai 2013, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide üle, millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1173/2011, 16. november 2011, eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1174/2011, 16. november 2011, euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1175/2011, 16. november 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta

Nõukogu määrus (EL) nr 679/2010, 26. juuli 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005, 6. juuli 2005, muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite kaupa

MUUD ÕIGUSAKTID

NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/85/EL, 8. november 2011, liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Keskpank (ECB)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kvartal

Kuu

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Valitsemissektori võlg ja eelarve defitsiit“ kord aastas. Pressiteadetega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Rahandus / Valitsemissektori rahandus / Maksud“ tabelites:

RR01: Riigieelarvesse laekunud maksud

RR02: Kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud

RR022: Riiklike ja kohalike maksude laekumine

RR024: Riigieelarvesse laekunud maksud (kvartalid)

RR025: Kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud (kvartalid)

RR026: Riiklike ja kohalike maksude laekumine (kvartalid)

RR027: Riigieelarvesse laekunud maksud (kuud)

ja valdkonna „Majandus / Rahandus / Valitsemissektori rahandus / Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg" tabelites:

RR0295: Maksud ja sotsiaalmaksed rahvamajanduse arvepidamises sektori järgi (ESA 2010)

RR05: Valitsemissektori kulud võrreldes eelmise aastaga (ESA 2010)

RR055: Valitsemissektori tulud ja kulud sektori järgi (ESA 2010)

RR056: Valitsemissektori kulud valitsemisfunktsiooni ja sektori järgi (ESA 2010) (konsolideeritud)

RR057: Valitsemissektori konsolideeritud tulud ja kulud (ESA 2010) (kvartalid)

RR0575: Valitsemissektori rahalised sotsiaaltoetused liigi järgi (kvartalid)

RR058: Valitsemissektori konsolideeritud võlg, 31. detsember (ESA 2010)

RR059: Valitsemissektori konsolideeritud võlg (kvartalid)

RR061: Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis (ESA 2010)

RR10: Valitsemissektori finantskonto (ESA 2010) (kvartalid)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 10104 „Keskkonnamaksude arvepidamine“, 20901 „Majandusüksuste statistilise registri haldamine“, 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21406 „Regionaalne SKP“, 21407 „Sektorikontod“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“, 40310 „Tasemeharidus“, 40509 „Sotsiaalkaitsekulutused“ ja 50201 „Säästva arengu näitajad“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

European System of Accounts 2010 (ESA 2010)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010/overview

Eurostat Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA2010, Eurostat (2016)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-001

Manual on sources and methods for the compilation of COFOG statistics. Classification of the Functions of Government (COFOG), Eurostat (2011)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5917333/KS-RA-11-013-EN.PDF/2eb9714a-ee4b-49fe-baab-e9af5ca457b1

Manual on quarterly non-financial accounts for general government, Eurostat (2011)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5921617/KS-RA-11-017-EN.PDF/037b2cea-0b6c-4c62-9533-45850d5a210d

Manual on Quarterly Financial Accounts for General Government

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-17-012

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Eurostati valitsemissektori võla ja defitsiiditasemete statistika kontrollvisiitide kokkuvõtted avaldatakse Eurostati veebilehel

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/eurostat-edp-visits-to-member-states

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt edastatud andmete kvaliteediraport (vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2016/2304)

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Andmete kvaliteeti hindab Euroopa Komisjon (Eurostat) ESA 2010 andmeedastusprogrammi alusel kaetuse, ajakohasuse ja revideerimise ulatuse osas. Eurostati hinnang Eesti rahandusstatistika kvaliteedi kohta seniste tulemuste põhjal on väga hea.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Rahandusministeerium

Eesti Pank ning Euroopa Komisjon riigi finantsolukorra seiramiseks stabiilsuse ja kasvu pakti täitmise ning makromajandusliku tasakaalustamatuse protseduuri raames, riigi finantsstabiilsuse analüüsiks, eelarvete prognooside, arenguplaanide ja poliitika koostamiseks, kohalike omavalitsuste finantsolukorra jälgimiseks ja analüüsiks

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Võib esineda hinnangute nihet, mis on tingitud algallika(te) alakaetusest. Hinnangute nihet vähendatakse eksperthinnangute abil.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Kuuandmed riigieelarvesse laekunud maksude kohta avaldatakse 20 päeva pärast aruandekuu lõppu (T + 20), kuuandmed riigieelarve tulude ja kulude kohta 45 päeva pärast aruandekuu lõppu (T + 45), kvartaliandmed kohalikesse eelarvetesse laekunud maksude ning riigi- ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksude kohta 45 päeva pärast aruandekvartali lõppu (T + 45).

Valitsemissektori tulude-kulude, finantstehingute ja võla kohta avaldatakse:

kvartaliandmed 85 päeva pärast aruandekvartali lõppu (T + 85),

esialgsed aastaandmed 85 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 85),

täpsustatud aastaandmed268 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 268).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Euroopa Liidu liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamise geograafiline võrreldavus tagatakse Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA 2010) ühiste määratluste kohaldamisega. Ülemaailmne geograafiline võrdlus on samuti võimalik, sest enamik Euroopast väljaspool asuvaid riike kohaldavad rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (SNA 2008) suuniseid ja SNA 2008 on kooskõlas ESA 2010ga.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ühtse metoodika järgi koostatud rahvamajanduse arvepidamise aegread algavad 1995. aastast.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Valitsemissektori rahandusstatistika on sidus muude rahvamajanduse arvepidamise andmetega (aastane ja kvartaalne rahvamajanduse arvepidamine, sektorikontod, finantskontod, regionaalne arvepidamine, pakkumise ja kasutamise tabelid) ja erinevusi esineb harva. Andmete täielik sidusus ei ole alati võimalik ja võivad esineda ajutised vasturääkivused. Need on tavaliselt arvestuste erinevate versioonide tõttu tekkinud erinevused.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Valitsemissektori rahandusstatistika väljundid on omavahel sidusad ja erinevusi esineb harva. Andmete täielik sidusus ei ole alati võimalik ja võivad esineda ajutised vasturääkivused. Need on tavaliselt arvestuste erinevate versioonide tõttu tekkinud erinevused.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 86,6 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika. Riikliku statistika tootjate vahel kokku lepitud statistika revideerimise põhimõtted valitsemissektori rahanduse, rahvamajanduse arvepidamise ja välissektori statistika osas, mis on kooskõlas Euroopa Komisjoni ja EKP poolt soovitatud korrigeerimispoliitika põhimõtetega, on avaldatud Eesti Panga veebilehel: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/pohimotted.html

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

Valitsemissektori rahandusstatistika viimase nelja aasta andmeid revideeritakse plaanipäraselt igal aastal ning tulemused avaldatakse septembris.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Rahandusministeeriumist saadakse riigieelarve täitmise kuuaruanded: tulude ja kulude koondaruanded

Rahandusministeeriumi kodulehelt: riigi majandusaasta koondaruanne, kohalike omavalitsuste eelarvete täitmise kvartaliaruanded

Riigi Tugiteenuste Keskuse Saldoandmike infosüsteemist: avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi alusel esitatavad saldoandmikud

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse äriregistrist ja üksuste kodulehtedelt: avalik-õiguslike juriidiliste isikute, avaliku sektori sihtasutuste ja riigi raamatupidamiskohustuslaste majandusaasta aruanded ja muu tegevusinfo

Rahandusministeeriumi tõukefondide aruanded ja andmed Euroopa Liidu omavahenditeks ülekantud vahendite aruanded

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist toimetulekutoetuste andmed

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi palgaandmed osakonniti

Tallinna linna asutuste ja ametite palgaandmed

Maksu- ja Tolliameti maksude laekumise aruanne ja maksude tasumise detailne kuuaruanne; tulu- ja sotsiaalmaksuaruannete andmed, koondandmed Eestisse imporditud vabaks ringluseks tollimaksuga maksustatud kaupade kohta kaubakoodide kaupa, koondandmed Eestisse imporditud vabaks ringluseks ja ka aktsiisiga maksustatud kaupade aktsiisimaksu kohta kaubadeklaratsioonide järgi kaubakoodide kaupa, koondandmed riigisisese aktsiisimaksu kohta kaubagrupi kaupa

Eurostati EFSF aruanded

Eesti Pangast euromüntide emiteerimise info ning Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni kapitali, reservide ja kasumi/kahjumi info.

Vaatluse alla kuuluvad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused koos allasutustega, riigi või kohaliku omavalitsuse loodud mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äriühingud ja tulundusühistud.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 21207 „Põllumajanduse majanduslik arvepidamine“ (põllumajandustoetused), 21701 „Teadus- ja arendustegevus“, 22027 „Registreeritud liiklusvahendid“, 22303 „Kaupade väliskaubandus“ ja 40308 „Hariduskulutused“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

Kvartal

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse administratiivsetest allikatest elektroonselt, sh:

Riigi Tugiteenuste Keskuse saldoandmike infosüsteemist saadakse kõik esitatud raamatupidamiskontode saldoandmed;

Maksu- ja Tolliametilt saadakse maksude deklareerimise, laekumise, tagastamise ning maksuvõlgnevuste andmed;

Äriregistrist saadakse riigi ja kohalike omavalitsuste asutatud äri- ja mittetulundusühingute aastaaruanded;

vaatlusaluste üksuste veebilehtedelt kogutakse avaldatud tegevusaruandeid, mis kajastavad nende majandustehinguid, riigi- või välisabitoetuste määramist, väljamaksmist ja kasutamist.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Puuduvate või ebausaldusväärsete andmete korral kasutatakse hinnangute imputeerimist vastavalt etteantud eeskirjadele.

Arvutatakse muutujad ja statistilised üksused, mida otseselt ei kogutud, kuid mida on vaja väljundi tootmiseks. Uute muutujate arvutamiseks rakendatakse aritmeetilisi teisendusi muutujatele, mis on juba olemas. See võib toimuda mitu korda, tuletatud muutuja võib põhineda omakorda varem tuletatud uutel muutujatel.

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad