Statistikatöö nimetus: Pensionide satelliitkonto

Statistikatöö kood: 21305

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Reena Undla

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

reena.undla@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 8449

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Pensioniõiguste arvestused: bilansid, tehingud ja mahumuutused ning ümberhindlused pensioniskeemi omaniksektori järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

ESA: tehingud finantsinstrumentides (F), Eesti jaoks kohandatud klassifikaator 2010

ESA: institutsionaalsete sektorite (S) Eesti jaoks kohandatud klassifikaator 2010

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Kõik institutsionaalsed sektorid

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Pensioniõigused, perioodi algseis (AF.63) – pensioniõigused koosnevad praeguste ja endiste töötajate finantsnõuetest kas: a) oma tööandjate vastu; b) pensionide maksmiseks tööandja määratud skeemi vastu tööandja ja töötaja vahelise kompensatsioonilepingu osana või c) kindlustusandja vastu. Arvutatakse aruandeperioodi alguse ja lõpu kohta. Sealjuures võrdub pensioniõiguste perioodi algseis täpselt eelmise aruandeperioodi lõppseisuga.

Pensioniskeem – sotsiaalkindlustusskeem, mille alusel makstakse pensione.

Sotsiaalkindlustusskeem – skeem, millest osavõtjad on kohustatud või julgustatud end kindlustama teatavate võimalike sotsiaalsete riskide vastu.

Pensioniõiguste suurenemine sotsiaalmaksete tõttu (D.61) – tööandjate tegelike sotsiaalmaksete (D.6111), tööandjate arvestuslike sotsiaalmaksete (D.6121), kodumajapidamiste tegelike sotsiaalmaksete (D.6131) ja kodumajapidamiste sotsiaalmaksete täienduste (D.6141) summa, millest on maha arvatud pensioniskeemide teenustasud (D.61SC).

Tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed (D.6111) – tööandjate makstavad sotsiaalmaksed riikliku sotsiaalkindlustuse skeemidesse või muudesse tööga seotud sotsiaalkindlustusskeemidesse, et tagada oma töötajatele sotsiaaltoetused. Siin kajastub pensionitega seotud 20% sotsiaalmaks, millest osa kantakse kohustuslikesse kogumispensioni fondidesse.

Tööandjate arvestuslikud sotsiaalmaksed (D.6121) – sotsiaaltoetuste vastas kirje, mida tööandjad maksavad otse (s.t need maksed pole seotud tööandjate tegelike sotsiaalmaksetega) oma praegustele või endistele töötajatele ning teistele isikutele, kellel on õigus neid makseid saada. Tööandjatelt otse makstavate sotsiaaltoetuste puhul rahastatakse toetusi muudest allikatest, kui korjatud sotsiaalmaksetest. Seetõttu lisatakse sotsiaalkindlustusskeemide ühetaoliseks kajastamiseks otse makstavate sotsiaaltoetuste kulude katmiseks skeemi arvestuslik tulu.

Kodumajapidamiste tegelikud sotsiaalmaksed (D.6131) – sotsiaalmaksed, mida töötajad, mittepalgalised töötajad ja mittetöötavad isikud maksavad enda eest sotsiaalkindlustusskeemidesse.

Kodumajapidamiste sotsiaalmaksete täiendused (D.6141) – pensioniõigustelt teenitud omanditulu. Omanditulu tekib tööandjate ja töötajate maksete investeerimisest.

Pensioniskeemi teenustasud (D.61SC) – sotsiaalkindlustusskeemi teenustasud, mida makstakse skeeme haldavatele üksustele.

Muu (kindlustusmatemaatiline) muutus riikliku sotsiaalkindlustuse pensioniskeemide pensioniõigustes (D.619) – riikliku sotsiaalkindlustusega seotud kindlustusmatemaatilisel põhimõttel arvutatud kirje. Kajastatakse igasugust nn kogemuslikku mõju, mida täheldatakse sotsiaalkindlustuse pensioniskeemides, mille puhul pensionit kujundavate eelduste (palga reaalkasv, inflatsioonimäär ja diskontomäär) tegelik mõõdetud väärtus erineb igaks aastaks prognoositud tasemest. Eristatakse tööandjate arvestuslikest sotsiaalmaksetest.

Pensioniõiguste vähenemine pensionihüvitiste maksmise tõttu (D.62) – arvestatakse aruandeperioodil makstud pensionihüvitisi. Pensionihüvitiste maksmine avaldab tasaarveldavat mõju osale pensioniõigustest, mis sisalduvad pensioniõiguste algseisus.

Muutused pensioniõigustes sotsiaalmaksete ja pensionihüvitiste tõttu (D.8) – sissemaksetest ja pensionihüvitistest tulenevad pensioniõiguste muutused, on tasakaalustav kirje. Arvutusvalem: pensioniõiguste suurenemine sotsiaalmaksete tõttu (D.61) pluss muu (kindlustusmatemaatiline) riikliku sotsiaalkindlustuse pensioniskeemide pensioniõiguste muutus (D.619) miinus pensioniõiguste vähenemine pensionihüvitiste maksmise tõttu (D.62).

Pensioniõiguste ülekandmine skeemide vahel (D.81) – pensioniõiguste kandumine rahas või muus finantsvaras esialgselt pensioniskeemi haldurilt uuele pensioniskeemi haldurile, ühelt tööandjalt teisele, esialgsest pensioniskeemist uude pensioniskeemi.

Õiguste muutus skeemi struktuuris läbirääkimiste tulemusel tehtud muudatuste tõttu (D.82) – pensioniskeemi ülesehituse reformimise mõju möödunud tööalase teenistusega seotud pensioniõigustele.

Muutused pensioniõigustes ümberhindluste tõttu (K.7) – ümberhindlused tekivad pensioniõiguste investeerimisest tulenevate hinnamuutuste tõttu ning kindlustusmatemaatilistes arvutustes mudeli põhieelduste muutumise tõttu. Need eeldused on diskonto-, palga- ja inflatsioonimäär. Nn käitumuslikku mõju ei võeta selles kirjes arvesse, kui seda on võimalik eraldada. Muud kindlustusmatemaatiliste hinnangute muutused kirjendatakse enamasti vara muude mahumuutustena.

Muutused pensioniõigustes muude mahumuutuste tõttu (K.5) – muutused pensioniõigustes, mis tekivad kindlustusmatemaatilistes arvutustes kasutatud demograafiliste eelduste muutustest.

Pensioniõigused, perioodi lõppseis – pensioniõiguste lõppseis aruandeperioodi lõpus.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Institutsionaalne majandussektor

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ei ole rakendatav

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2015–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Andmed on esitatud eurodes

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Keskpank (ECB)

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Majandus / Rahvamajanduse arvepidamine“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Ei kasutata

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

European System of Accounts 2010 (ESA 2010)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010/overview

Technical Compilation Guide for Pension Data in National Accounts (Eurostat 2011)

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/techn_comp_gd_pens_dt_nat_accts_201201en.pdf

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Sotsiaalministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab ESA 2010 nõuetele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Administratiivandmete kasutamine tagab andmete täpsuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 24 kuud pärast aruandeaasta lõppu (T + 24 kuud).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Euroopa Liidu liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamise geograafiline võrreldavus tagatakse Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA 2010) ühiste määratluste kohaldamisega. Ülemaailmne geograafiline võrdlus on samuti võimalik, sest enamik Euroopast väljaspool asuvaid riike kohaldavad rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (SNA 2008) suuniseid ja SNA 2008 on kooskõlas ESA 2010ga.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ühtse metoodika järgi koostatud rahvamajanduse arvepidamise aegread algavad 1995. aastast.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Seos teiste valdkondadega puudub, mistõttu valdkonnaülest sidusust ei saa hinnata.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Rahvamajanduse arvepidamise andmed on omavahel sidusad ja erinevusi esineb harva. Andmete täielik sidusus ei ole alati võimalik ja võivad esineda ajutised vasturääkivused. Need on tavaliselt arvestuste erinevate versioonide tõttu tekkinud erinevused.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 24,8 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Ei ole rakendatav

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Eesti rahvastikuregister

Surma põhjuste register

Elamislubade ja töölubade register

Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu

Eesti Hariduse Infosüsteem

Sotsiaalkindlustusameti mikroandmestik

Rahandusministeeriumist makroökonoomiline taustinfo

Riigi Tugiteenuste Keskusest eripensionide andmed

Euroopa Liidu statistikaameti EUROPOP 2013 andmed

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 21407 „Sektorikontod“, 21303 „Valitsemissektori rahandus“ ja 30001 „Rahva ja eluruumide loendus“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Administratiivsete andmeallikate andmed saadakse FTP-serveri ja andmebaasi otsejuurdepääsu teel.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine hõlmab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Metoodika on arendatud ESA 2010 17. peatüki järgi. Pensionide mikrosimulatsioonimudel arendati välja esimese pensionisamba statistika tegemiseks. Ülejäänud statistika on välja arvutatud administratiivandmete ja rahvamajanduse põhiarvepidamise statistika põhjal.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad