Statistikatöö nimetus: Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)

Statistikatöö kood: 21401

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Robert Müürsepp

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

robert.myyrsepp@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9138

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) ja selle komponendid tootmise, tarbimise ja sissetulekute meetodil

SKP tootmise meetodil institutsionaalsete sektorite ning tegevusalade järgi, sisemajanduse nõudluse komponentide lõikes koos kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi näitajatega jooksevhinnas ja aheldatud väärtuse järgi, komponendi kasv võrreldes eelmise perioodiga ning eelmise aasta sama perioodiga, komponendi panus SKP suurenemisse ning selle osatähtsus SKP-s

SKP tarbimise ja sissetulekute meetodil tehingute kaupa

Toodang, vahetarbimine ja lisandväärtuse struktuur tegevusala järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Valitsemisfunktsioonide klassifikaator (VFK)

Individuaaltarbimise klassifikaator 1999 (ITK 1999)

Kombineeritud nomenklatuur (Intrastat) (KN)

Toodete ja teenuste klassifikaator 2008 (TTK 2008)

Tööstustoodete loetelu (TTL)

ESA 2010 tehingute ja muude voogude klassifikaator

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

Finantsinstitutsioonid

Valitsemissektor

Kodumajapidamised

Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) turuhindades – residentide toodetud lisandväärtuste summa kogurahvamajanduse ulatuses, millele on lisatud neto-tootemaksud.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Majandusterritoorium

Institutsionaalne üksus

Tegevusala

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ei ole rakendatav

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1995–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Aheldamise meetodil arvestades kasutatakse baasperioodina arvestusperioodile eelnenud aastat (t – 1).

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

SKP ja selle tehingud – miljon eurot

Aheldamise meetodiga leitud kasv ja osatähtsus SKP-s – protsent

Panus SKP kasvu – protsendipunkt

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamise eesmärgil

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst)

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete klassifitseerimise metoodikat

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1365/2006, 6. september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta

MUUD ÕIGUSAKTID

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta

Komisjoni otsus, 24. juuli 1998, käibemaksupettuste käsitlemise kohta rahvamajanduse arvepidamises (erinevused teoreetilise käibemaksulaekumise ja tegeliku käibemaksulaekumise vahel) (teatavaks tehtud numbri K(1998) 2202 all)

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Majandus / Rahvamajanduse arvepidamine“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 20411 „Ostujõu pariteet“, 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21406 „Regionaalne SKP“, 21407 „Sektorikontod“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“, 21410 „Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta“ ja 50201 „Säästva arengu näitajad“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem 2010 (ESA 2010)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269

System of National Accounts 2008 (2008 SNA), European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank (2009, New York)

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt edastatud andmete kvaliteediaruanne (vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2016/2304)

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Rahandusministeerium

Eesti Pank

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Rahvamajanduse aastaarvestus vastab Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem 2010 (ESA 2010) nõuetele.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Rahvamajanduse arvepidamise statistilise töö arvestuse täpsus sõltub selles sisendina kasutatavate teiste statistiliste tööde kvaliteedist. Statistiliste tööde sisendandmete täpsust kontrollitakse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Eurostat ja riiklikud statistikaametid püüavad vähendada valikust sõltumatuid vigu, täiustades pidevalt metoodikat ja uuringuprotsessi.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 270 päeva, 630 päeva ja 1350 päeva pärast aruandeaasta lõppu.

270 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 270) avaldatakse aasta ja kvartalite täpsustatud andmed.

630 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 630) avaldatakse EKOMARi põhjal arvutatud aasta revideeritud andmed.

1350 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 1350) avaldatakse pakkumise ja kasutamise tabelite põhjal revideeritud aastaandmed.

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Euroopa Liidu liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamise geograafiline võrreldavus tagatakse Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA 2010) ühiste määratluste kohaldamisega. Ülemaailmne geograafiline võrdlus on samuti võimalik, sest enamik Euroopast väljaspool asuvaid riike kohaldavad rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (SNA 2008) suuniseid ja SNA 2008 on kooskõlas ESA 2010ga.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ühtse metoodika järgi koostatud rahvamajanduse arvepidamise aegread algavad 1995. aastast.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Rahvamajanduse arvepidamise andmed (aastane ja kvartaalne rahvamajanduse arvepidamine, valitsemissektori arvepidamine, sektorikontod, finantskontod, regionaalne arvepidamine, pakkumise ja kasutamise tabelid) on eri valdkondade statistiliste andmetega sidusad ja erinevusi esineb harva. Andmete täielik sidusus ei ole alati võimalik ja võivad esineda ajutised vasturääkivused. Need on tavaliselt arvestuste erinevate versioonide tõttu tekkinud erinevused.

Rahvamajanduse arvepidamise sisendina kasutatakse laialdaselt esmast statistikat, nagu aastane ettevõtlusstatistika (EKOMAR), lühiajastatistika ja tööjõu statistika. Nende statistikavaldkondade ja rahvamajanduse arvepidamise vahel tekkivad erinevused tulenevad peamiselt mõistete, määratluste ja katvuse erinevustest.

Maksebilanssi kasutatakse olulise allikana rahvamajanduse arvepidamise jaoks. Maksebilansi käsiraamatu 6. väljaande määratlused ja katvus on täielikult ühtlustatud Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA 2010) metoodikaga. Seega on maksebilansi muutujad täielikus kooskõlas vastavate rahvamajanduse arvepidamise muutujatega.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Rahvamajanduse arvepidamise andmed (aastane ja kvartaalne rahvamajanduse arvepidamine, valitsemissektori arvepidamine, sektorikontod, finantskontod, regionaalne arvepidamine, pakkumise ja kasutamise tabelid) on omavahel sidusad ja erinevusi esineb harva. Andmete täielik sidusus ei ole alati võimalik ja võivad esineda ajutised vasturääkivused. Need on tavaliselt arvestuste erinevate versioonide tõttu tekkinud erinevused.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 134,6 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Igal aastal revideeritakse 4 viimast aastat pakkumise ja kasutamise tabelite ning ettevõtete kompleksse majandusaasta aruande (EKOMAR) põhjal. Regulaarsed revisjonid avaldatakse augustis koos teise kvartali SKPga.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Rahandusministeeriumi Saldoandmike Infosüsteemist saadakse riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarve andmed eelarveklassifikaatori järg.

Sotsiaalkindlustusametilt riikliku pensionikindlustuse kulude aruanne

Eesti Haigekassalt riikliku ravikindlustuse kulude aruanne

Ehitisregistrist info ehitiste kohta

Maksu- ja Tolliametilt residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vorm A), residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu (vorm E), tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide (vorm TSD, TSD lisa 1, TSD lisa 4) andmed

Eesti Panga aruanne, maksebilanss, kommertspankade koondbilansi ja kasumi koondaruanne ning liisinguettevõtete kasumi koondaruanne

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 10302 „Veekasutus“, 20001 „Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad“, 20003 „Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 20102 „Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised“, 20206 „Energia tarbimine ja tootmine (aasta)“, 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 20401 „Ehitushinnaindeks“, 20403 „Ekspordihinnaindeks“, 20404 „Impordihinnaindeks“, 20405 „Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks“, 20406 „Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks“, 20407 „Tarbijahinnaindeks“, 20408 „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, 20409 „Elektrienergia ja maagaasi hind“, 20413 „Äriteenuste tootjahinnaindeks“, 21101 „Töötasu“, 21207 „Põllumajanduse majanduslik arvepidamine“, 21300 „Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta)“, 21301 „Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal)“, 21308 „Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 21303 „Valitsemissektori rahandus“, 21304 „Pensionifondid“, 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21407 „Sektorikontod“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“, 21701 „Teadus- ja arendustegevus“, 22027 „Registreeritud liiklusvahendid“, 22029 „Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu“, 22203 „Tööstustooted“, 22303 „Kaupade väliskaubandus“, 30101 „Rahvastik“, 40202 „Turismi uuring“, 40203 „Leibkonna eelarve uuring“ või 40204 „Tarbimiskulutuste prognoos“, 40310 „Tasemeharidus“, 40308 „Hariduskulutused“, 40402 „Film“, 40411“Ringhääling“, 40604 „Tervishoid“ (Tervise Arengu Instituudi tervishoiuteenuse osutajate tervishoiualase majandustegevuse aruanne) ja 40701 „Tööjõu-uuring“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Administratiivandmed saadakse X-tee, FTP-serveri ja e-posti kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust eelnenud perioodide ja muude uuringute andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Aegread on sesoonselt ja tööpäevadega korrigeeritud. Aegridade korrigeerimiseks kasutatakse tarkvara Demetra+.

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad