Statistikatöö nimetus: Pakkumise ja kasutamise tabelid

Statistikatöö kood: 21408

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Iljen Dedegkajeva

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

iljen.dedegkajeva@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9374

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Näitajad jooksevhindades ja eelmise aasta hindades: toodang alushindades toodete ja majandusharude kaupa, kaupade ja teenuste import CIF-hindades, kogupakkumine alushindades toodete kaupa, kaubanduslik juurdehindlus ja transpordimarginaalid, tootemaksud ja -subsiidiumid toodete kaupa, kogupakkumine ostjahindades toodete kaupa, vahetarbimine toodete ja majandusharude kaupa, lisandväärtus elementide ja majandusharude kaupa, kaupade ja teenuste eksport, kodumajapidamiste, kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide (KTKTI) ja valitsemissektori lõpptarbimiskulutused toodete kaupa, kapitali kogumahutus põhivarasse ja varude muutus toodete kaupa, kogukasutamine ostjahindades ja alushindades toodete kaupa

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Toodete ja teenuste klassifikaator (TTK 2008)

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Kombineeritud nomenklatuur (Intrastat) (KN)

Tööstustoodete nimistu (TTN)

Majanduslike põhikategooriate klassifikaator (MPK)

ESA 2010 tehingute ja muude voogude klassifikaator

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

Finantsinstitutsioonid

Valitsemissektor

Kodumajapidamised

Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Pakkumise tabel näitab kaupade ja teenuste pakkumist toodete ja pakkujate kaupa, eristades kodumaise toodangu pakkumist ja importi. Pakkumise tabel koostatakse alushindades. Üleminekuks alushindadelt ostjahindadele lisatakse lisaveergudesse kaubanduslik juurdehindlus, transpordimarginaalid, tootemaksud ja -subsiidiumid.

Kasutamise tabel koostatakse ostjahindades ning see näitab kaupade ja teenuste kasutamist toodete ja kasutajate järgi ning tootmiskulude struktuuri ja lisandväärtuse moodustamist majandusharuti.

Definitsiooni järgi võrdub pakkumise ja kasutamise tabelite iga toote kogupakkumine sama toote kogukasutamisega eeldusel, et kaubad on hinnatud samadel põhimõtetel. Samuti võrdub iga majandusharu toodang majandusharu kogukuludega, st vahetarbimise ja lisandväärtuse summaga.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Toode

Majandusharu

Pakkumine

Kasutamine

Lõppkasutamine

Lisandväärtus

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ei ole rakendatav

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2000–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Kõik näitajad (toodang, vahetarbimine, lisandväärtus jne) – miljon eurot

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1365/2006, 6. september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2304, 19. detsember 2016, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt edastatud andmete kvaliteediaruandeid puudutavate üksikasjade, aruannete struktuuri, esitamise sageduse ja hindamisnäitajate kohta

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamise eesmärgil

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1342, 22. aprill 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete klassifitseerimise metoodikat

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) nõutavate andmete edastamiseks (EMPs kohaldatav tekst)

MUUD ÕIGUSAKTID

Komisjoni otsus, 22. veebruar 1994, rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitleva nõukogu direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom rakendamiseks võetavate meetmete kohta

Komisjoni otsus, 24. juuli 1998, käibemaksupettuste käsitlemise kohta rahvamajanduse arvepidamises (erinevused teoreetilise käibemaksulaekumise ja tegeliku käibemaksulaekumise vahel) (teatavaks tehtud numbri K(1998) 2202 all)

MUUD KOKKULEPPED

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Majandus / Rahvamajanduse arvepidamine“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 10104 „Keskkonnamaksude arvepidamine“,10406 „Õhuemissioonide arvepidamine“, 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21403 „Turismi satelliitkonto“, 21406 „Regionaalne SKP“, 21407 „Sektorikontod“, 21409 „Sisend-väljundtabelid“ ja 21410 „Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem 2010 (ESA 2010)

System of National Accounts 2008 (2008 SNA). European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank (2009, New York)

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf

Handbook on price and volume measures in national accounts, Eurostat (2001)

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-41-01-543-__-N-EN.pdf

Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables. Eurostat (2008)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902113/KS-RA-07-013-EN.PDF

Manual on goods sent abroad for processing - 2014 edition

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-003?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fesa-2010%2Fmanuals-guidelines

Manual on measuring Research and Development in ESA 2010

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-004?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fesa-2010%2Fmanuals-guidelines

Manual on the changes between ESA 95 and ESA 2010 - 2014 edition

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-002?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fesa-2010%2Fmanuals-guidelines

Note on foreign trade reported by non residents

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ESA-2010-NOTE?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fesa-2010%2Fmanuals-guidelines

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt edastatud andmete kvaliteediaruanne (vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2016/2304)

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rahandusministeerium

Eesti Pank

Teadusasutused ja ülikoolid

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Avaldatakse vastavalt ESA 2010 edastamisprogrammi nõuetele.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Lähteandmete täpsust kontrollitakse andmeallikate metoodika usaldusväärsusele ja metoodilistest soovitustest kinnipidamisele antud hinnangu alusel.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 1080 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 1080).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Euroopa Liidu liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamise geograafiline võrreldavus tagatakse Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA 2010) ühiste määratluste kohaldamisega. Ülemaailmne geograafiline võrdlus on samuti võimalik, sest enamik Euroopast väljaspool asuvaid riike kohaldavad rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (SNA 2008) suuniseid ja SNA 2008 on kooskõlas ESA 2010ga.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Aastate 2000‒2009 pakkumise ja kasutamise tabelid (andmebaasis lühendiga PKT) on koostatud Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA) 95 järgi ja 2010. aasta tabelid nii ESA 95 kui ka ESA 2010 järgi. Alates 2011. aastast on PKT tabeleid koostatud ainult ESA 2010 järgi. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) 2008 ning Toodete ja teenuste klassifikaatori (TTK) 2008 järgi koostatud PKT tabelid on võrreldavad alates 2008. aastast. Aastatel 2000‒2007 koostati PKT tabeleid EMTAK 2003 ja TTK 2002 järgi.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Rahvamajanduse arvepidamise andmed (sh pakkumise ja kasutamise tabelid, aastane ja kvartaalne rahvamajanduse arvepidamine, valitsemissektori arvepidamine, sektorikontod, finantskontod, regionaalne arvepidamine) on eri valdkondade statistiliste andmetega sidusad ja erinevusi esineb harva. Andmete täielik sidusus ei ole alati võimalik ja võivad esineda ajutised vasturääkivused. Need on tavaliselt arvestuste erinevate versioonide tõttu tekkinud erinevused.

Rahvamajanduse arvepidamise sisendina kasutatakse laialdaselt esmast statistikat, nagu aastane ettevõtlusstatistika (EKOMAR), lühiajastatistika ja tööjõu statistika. Nende statistikavaldkondade ja rahvamajanduse arvepidamise vahel tekkivad erinevused tulenevad peamiselt mõistete, määratluste ja katvuse erinevustest.

Maksebilanssi kasutatakse olulise allikana rahvamajanduse arvepidamise jaoks. Maksebilansi käsiraamatu 6. väljaande määratlused ja katvus on täielikult ühtlustatud Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA 2010) metoodikaga. Seega on maksebilansi muutujad täielikus kooskõlas vastavate rahvamajanduse arvepidamise muutujatega.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Rahvamajanduse arvepidamise andmed (sh pakkumise ja kasutamise tabelid, aastane ja kvartaalne rahvamajanduse arvepidamine, valitsemissektori arvepidamine, sektorikontod, finantskontod, regionaalne arvepidamine) on omavahel sidusad ja erinevusi esineb harva. Andmete täielik sidusus ei ole alati võimalik ja võivad esineda ajutised vasturääkivused. Need on tavaliselt arvestuste erinevate versioonide tõttu tekkinud erinevused.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 125,3 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

2014. aastal revideeriti pakkumise ja kasutamise tabelid 2010. aasta kohta vastavalt uue ESA 2010 metoodikale.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse äriregistrist saadakse ettevõtete majandusaasta aruannete andmed.

Maksu- ja Tolliametilt saadakse järgmiste maksudeklaratsioonide andmed: käibedeklaratsioon (vorm KMD), tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispenisoni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (vorm TSD, lisad 4 ja 5), residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon (vorm E) ning aktsiisi, tollimaksu, maamaksu, hasartmängumaksu ja raskeveokimaksu andmed.

Eesti Pangast saadakse maksebilansi andmed.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 20003 „Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 20205 „Energia tarbimine ja tootmine (kuu)“, 20206 „Energia tarbimine ja tootmine (aasta)“, 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 20401 „Ehitushinnaindeks“, 20403 „Ekspordihinnaindeks“, 20404 „Impordihinnaindeks“, 20407 „Tarbijahinnaindeks“, 20408 „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, 20413 „Äriteenuste tootjahinnaindeks“, 20902 „Majandusüksuste statistika“, 21207 „Põllumajanduse majanduslik arvepidamine“ (jooksevhindades ja eelmise aasta hindades), 21300 „Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta)“ (toodangu, vahetarbimise ja lisandväärtuse andmed), 21303 „Valitsemissektori rahandus“, 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 22015 „Raudteetransport“, 22029 „Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu“, 22031 „Veetransport“, 22032 „Õhutransport“, 22203 „Tööstustooted“, 22303 „Kaupade väliskaubandus“ ja 40701 „Tööjõu-uuring“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Administratiivsete andmeallikate andmed saadakse FTP-serveri ja X-tee kaudu, andmebaasi otsejuurdepääsu teel, Exceli-tabelina e-posti teel ning võetakse andmeallika veebisaidist.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

Pakkumise ja kasutamise tabelid koostatakse ja tasakaalustatakse nii ostjahindades kui ka alushindades.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad