Statistikatöö nimetus: Kaubavedu maanteedel

Statistikatöö kood: 22003

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Piret Pukk

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

piret.pukk@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9293

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Aasta: kaubavedu maanteel reisi pikkuse järgi; veoautode läbisõit telgede arvu järgi; kaubavedu maanteel kaubagrupi järgi; kaubavedu maanteel veose liigi järgi; ohtlikud veosed maanteel; maanteekaubaveo uuringu standardviga ja suhteline standardviga

Kvartal: riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007 (TSK 2007)

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK)

Euroopa piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator (NUTS)

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Ohtlike veoste klassifikaator (OVK)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Ettevõtted ja ettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud, kellele kuuluvad veoautod

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Kaubagrupp – kaubad on klassifitseeritud vastavalt transpordistatistika standardsele kaupade klassifikaatorile (TSK), mille alus on Euroopa Liidu transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (NST).

Kaubaveo mootorsõiduk – igasugune kaupade veoks mõeldud üheosaline mootorsõiduk (nt veoauto) või kaubaveoks mõeldud kokkuhaagitud sõiduk (s.t haagis(t)ega veoauto või poolhaagisega, haagisega või haagiseta sadulveduk).

Kaupade brutokaal – veetavate kaupade kogukaal, mis hõlmab veoühiku pakendite, välja arvatud taara (nt kaupade pakendamiseks kasutatud konteinerid, vahetatavad kaubakorpused ja kaubaalused) kaalu.

Läbisõit – sõidukiga läbitud vahemaa maismaal kilomeetrites. Juhul kui osa reisist kulges merel, siis sõitu merel ei arvestata läbisõidu hulka.

Mahalaadimiskoht – koht, kus kaubad laaditi kaubaveo mootorsõidukilt maha või kus vahetati sadulvedukit.

Ohtlikud kaubad – teel veetavate ohtlike kaupade klassid on määratletud ÜRO soovitustes ohtlike kaupade veo kohta, viietesitkümnes täiendatud trükk, Genf 2007. Klassid on järgmised: lõhkeained; gaasid; tuleohtlikud vedelikud; tuleohtlikud tahked ained; isesüttivad ained; ained, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase; oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid; mürgised ja nakkusohtlikud ained; radioaktiivsed ained; söövitavad ained; mitmesugused ohtlikud ained.

Pealelaadimiskoht – koht, kus kaubad laaditi kaubaveo mootorsõidukile või kus vahetati sadulvedukit.

Rahvusvaheline maanteevedu – maanteevedu aruannet esitava riigi kauba pealelaadimise/reisijate pealetuleku või mahalaadimise/mahamineku koha ja teises riigis asuva kauba pealelaadimise/reisijate pealetuleku või mahalaadimise/mahamineku koha vahel. Vedu võib hõlmata veel üht või mitut riiki läbivat transiiti ja kabotaažvedu ja teiste riikide vahelist vedu. Kabotaažvedu on peale sõiduki registreerinud riigi mõne teise riigi sisene maanteevedu, mida teostab aruannet esitavas riigis registreeritud mootorsõiduk.

Riigisisene maanteevedu – maanteevedu samas riigis asuva kahe punkti vahel (kauba pealelaadimise/reisijate pealetuleku koht ja mahalaadimise/mahamineku koht), sõltumata sellest, millises riigis on mootorsõiduk registreeritud. Mõiste võib hõlmata teist riiki läbivat transiiti. Haagise või poolhaagise mootorsõidukist lahtihaakimist ja haagise või poolhaagise kokkuhaakimist teise mootorsõidukiga loetakse kaupade haagiselt või poolhaagiselt mahalaadimiseks ja sellele pealelaadimiseks.

Tühisõit – sellise maanteesõiduki liikumine, millel veetavate kaupade üldine brutokaal koos konteinerite, vahetatavate kaubakorpuste ja kaubaalustega on null. Sõitu ei loeta tühisõiduks, kui sõiduk veab tühja varustust (konteinerid, vahetatavad kaubakorpused ja kaubaalused).

Veetavate kaupade liigid – jagunevad vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni lastiliikide, pakendite ja pakkematerjalide koodidele, soovitus nr 21, Genf, märts 1986. Lastiliigid on järgmised: vedellast, puistlast, suured kaubakonteinerid, muud kaubakonteinerid, alustel kaubad, eelnevalt tropitavad kaubad, mobiilsed iseliikuvad üksused, muud mobiilsed üksused, muud veoseliigid.

Veosekäive – veosekäivet mõõdetakse tonnkilomeetrites. Tonnkilomeeter vastab ühe tonni kauba vedamisele ühe kilomeetri kaugusele.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Veoauto

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Maanteeameti liiklusregistris registreeritud veoautod, mille kandevõime on üle 3500 kg (kategooriad N2 ja N3) ja mille vanus ei ületa 25 aastat

FREIM

Maanteeameti liiklusregistri ja majandustegevuse registri põhjal kord kvartalis moodustatav loend veoautodest, mille kandevõime on üle 3500 kg ja vanus on kuni 25 aastat

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

Kaubavedu maanteel 2001–…

Veoautode läbisõit telgede arvu järgi 2001–…

Kaubavedu maanteel kaubagrupi järgi 2008–…

Kaubavedu maanteel veose liigi järgi 2009–…

Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel 2010–…

Ohtlikud veosed maanteel 2011–…

Eestis laaditud rahvusvahelised maanteeveosed riigi järgi 2011–…

Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel (kvartalid) 2008–…

Maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud (kvartalid) 2008–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Kaubavedu – tuhat tonni, miljon tonni

Veosekäive – tuhat tonn-kilomeetrit, miljon tonn-kilomeetrit

Läbisõit – tuhat kilomeetrit

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

Kvartal

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 70/2012, 18. jaanuar 2012, kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EL) nr 202/2010, 10. märts 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 6/2003 kaupade autovedu käsitleva statistika avaldamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 833/2007, 16. juuli 2007, nõukogu määrusega (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) ettenähtud üleminekuperioodi lõpetamise kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2004, 6. aprill 2004, mis käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) kohaselt kogutavate andmete täpsusnõudeid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 6/2003, 30. detsember 2002, kaupade autovedu käsitleva statistika avaldamise kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2163/2001, 7. november 2001, kaupade autoveo statistiliste andmete edastamise tehnilise korra kohta

Komisjoni määrus (EL) nr 520/2010, 16. juuni 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 831/2002 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil seoses kättesaadavate uuringute ning statistiliste andmete allikatega (EMPs kohaldatav tekst)

UNECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik Gentlemen's Agreement

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kvartal

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Transport“ kord aastas. Pressiteatega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Transport / Maanteetransport“ tabelites:

TS50: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel

TS51: Kaubavedu maanteel

TS52: Veoautode läbisõit telgede arvu järgi

TS528: Kaubavedu maanteel kaubagrupi järgi

TS534: Kaubavedu maanteel veose liigi järgi

TS535: Ohtlikud veosed maanteel

TS536: Eestis laaditud rahvusvahelised maanteeveosed riigi järgi

TS54: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel (kvartalid)

TS540: Maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud (kvartalid)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 22029 „Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Transpordistatistika sõnastik (koostanud Eurostati, ITFi ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaatidevaheline transpordistatistika töörühm)

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_ET.pdf

Road freight transport methodology - 2016 edition

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-005

Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States, EFTA and Candidate Countries - 2014 editions

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-007

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Statistika andmebaasi tabel TS540: Maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Tõenäosuslikust valikust tuleneva vea suurus on hinnatud ning valikuvead on avaldatud statistika andmebaasis.

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Uuringu vastamismäär on avaldatud statistika andmebaasis.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 150 päeva pärast aruandekvartali (T + 150) ja 165 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 165).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu riikide andmetega, sest kasutatakse transpordistatistika kohta käivat ühtset metoodikat.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Andmed on ajaliselt võrreldavad alates 2008. aastast.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Kaubaveo mahuandmed erinevad teiste transpordi statistikatööde samadest näitajatest, sest andmed on kogutud valikvaatlusega ning seetõttu hinnangulised.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmete sisemine sidusus on tagatud, kasutades ühtset metoodikat andmete kogumisel ja samu arvutusreegleid andmete agregeerimisel.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 26,2 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema informatsiooni laekumisel või aastastatistika andmete valmimisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Objektide arv üldkogumis on 17 000. Objektide arv aastavalimis on 6032 (kvartalis 1508, nädalas 116).

Stratifitseeritud lihtne juhuslik valik sõiduki kandevõime ning sõiduki vastutava kasutaja tegevusala ja omandivormi järgi.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Maanteeameti liiklusregistrisse kantud sõiduki ja vastutava kasutaja andmed

Majandustegevuse registrisse kantud ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjad (veosevedu)

Siseministeeriumi Rahvastikuregistri isikute kontaktandmed

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Nädal

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse veebipõhise elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas, sisaldades juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil: https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika nädalaküsimustikuga „Kaubavedu teedel”.

Majandustegevuse registri andmed veolubade kohta saadakse andmestiku alla laadimisel veebilehelt https://mtr.mkm.ee/, Maanteeameti andmed saadakse FTP-serveri ja Rahvastikuregistri andmed X-tee kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust eelnenud perioodide ja muude uuringute andmetega koondandmete tasemel.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Puuduvate või ebausaldusväärsete andmete korral kasutatakse hinnangute imputeerimist vastavalt etteantud eeskirjadele.

Arvutatakse muutujad ja statistilised üksused, mida otseselt ei kogutud, kuid mida on vaja väljundi tootmiseks. Uute muutujate arvutamiseks rakendatakse aritmeetilisi teisendusi muutujatele, mis on juba olemas. See võib toimuda korduvalt, tuletatud muutuja võib põhineda omakorda varem tuletatud uutel muutujatel.

Arvutatakse kaalud statistilistele üksustele, mida kasutatakse valikuuringu andmete laiendamiseks üldkogumile.

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, erinevate statistiliste mõõdikute arvutamine. Nädala kohta kogutud andmete põhjal arvutatakse kvartali hinnangud.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab täiendavate näitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

2017. aastast kogutakse ettevõtetelt andmeid veebipõhise elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Andmed on statistikatöö 22029 „Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu“ sisend.