Statistikatöö nimetus: Tööstustoodangu indeks

Statistikatöö kood: 22201

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Helle Bunder

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

helle.bunder@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9290

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Tööstustoodangu indeksid tegevusalade kaupa võrreldes baasperioodiga (eelmise perioodiga, eelmise aasta sama perioodiga, fikseeritud baasperioodiga): tööstustoodangu mahuindeksid (sesoonselt ja tööpäevadega korrigeeritult ja korrigeerimata), tööstustoodangu müügiindeksid, tööstustoodangu ekspordi indeksid (kokku ning eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta), kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeksid, tööstustoodangu uute tellimuste indeksid, tööstustoodangu uute tellimuste ekspordiindeksid (kokku ning eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta), kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu uute tellimuste indeksid

Kuu kohta: kõik eelpool mainitud indeksid tegevusala järgi 2015. aasta suhtes, kõikide indeksite muutus tegevusala järgi eelmise perioodi ja eelmise aasta vastava perioodi suhtes

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Tööstustoodete loetelu (TTL)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Tööstusettevõtted, tööstustoimlad

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstustoodangu sesoonselt korrigeeritud mahuindeks – indeks, mis näitab tööstustoodangu mahu muutust, kui seda ei mõjuta regulaarselt korduvad hooajalised tegurid. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise perioodiga (kuu, kvartal).

Tööstustoodangu tööpäevade arvuga korrigeeritud mahuindeks – indeks, mis näitab tööstustoodangu mahu muutust, arvestades kuu tööpäevade arvu. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama perioodiga.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Toimla

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Tööstusettevõtted

FREIM

Majandusüksuste statistilisest registrist moodustatud loend tegutsevatest majandusüksustest, mille põhitegevusala on tööstus (vähemalt 20 hõivatuga ettevõtted ning alla 20 hõivatuga suure käibega ettevõtted)

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1994–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Indeksid avaldatakse baasil 2015 = 100

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Indeks on mõõtühikuta.

Indeksi muutus – %.

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Kuu

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja (EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega EMPs kohaldatav tekst

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest tulenevate kohandustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja andmete kogumise tihedusega

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Kuu

Kvartal

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Tööstustoodangu ja energia tootmine” kord kuus. Pressiteadetega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Tööstus / Tööstustoodanguindeksid / Lühiajastatistika“ tabelites:

TO0050: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmise aasta vastav kvartal = 100 (kvartalid)

TO0052: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (tööpäevade arvuga korrigeeritud, kuud)

TO0053: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO0054: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, kuud)

TO0055: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmine kuu = 100 (kuud)

TO0056: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmise aasta vastav kuu = 100 (kuud)

TO0057: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmine kuu = 100 (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud, kuud)

TO0058: Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmise aasta vastav kuu = 100 (tööpäevade arvuga korrigeeritud, kuud)

TO0082: Tööstustoodangu müügiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmise aasta vastav kvartal = 100 (kvartalid)

TO0083: Tööstustoodangu müügiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO0085: Tööstustoodangu müügiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmine kuu = 100 (kuud)

TO0086: Tööstustoodangu müügiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmise aasta vastav kuu = 100 (kuud)

TO0087: Tööstustoodangu ekspordiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO0088: Tööstustoodangu ekspordiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmise aasta vastav kuu = 100 (kuud)

TO0089: Tööstustoodangu ekspordiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmine kuu = 100 (kuud)

TO0090: Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO0091: Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmine kuu = 100 (kuud)

TO0092: Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, eelmise aasta vastav kuu = 100 (kuud)

TO061: Tööstustoodangu uute tellimuste indeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO062: Tööstustoodangu uute tellimuste ekspordiindeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO063: Kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu uute tellimuste indeks tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud

TO064: Tööstustoodangu uute tellimuste ekspordiindeks (eurotsooni riikidesse) tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO065: Tööstustoodangu uute tellimuste ekspordiindeks (mitte-eurotsooni riikidesse) tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO066: Tööstustoodangu ekspordiindeks (eurotsooni riikidesse) tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

TO067: Tööstustoodangu ekspordiindeks (mitte-eurotsooni riikidesse) tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2015 = 100 (kuud)

ja valdkonna „Majandus / Tööstus / Tööstustooted / Lühiajastatistika“ tabelis:

TO030: Tööstustoodete tootmine (kuud)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Methodology of short-term business statistics. Interpretation and guidelines, Eurostat (2006)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1916593/1917176/KS-BG-06-001-EN.pdf/973bf1c8-e598-4228-9d18-2f7704a95e45

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Eurostatile saadetud kvaliteediaruanne asub aadressil http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/methodology.

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Maaeluministeerium

Keskkonnaministeerium

Eesti Pank

Eesti Konjunktuuriinstituut

Eesti Masinatööstuse Liit

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Rahandusministeerium

Swedbank

Eesti Mööblitootjate Liit

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab Euroopa Liidu nõuetes ettenähtud mahule ja tähtaegadele: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse Nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Kuuandmed, kvartaliandmed ja esialgsed aastaandmed avaldatakse 30 päeva pärast aruandekuu, aruandekvartali ja aruandeaasta lõppu, lõplikud aastaandmed 485 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 485).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu riikide andmetega, sest kasutatakse ühtset kiirstatistika kohta käivat metoodikat, mõisteid ja definitsioone.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ühtse metoodika järgi koostatud aegread algavad 2000. aastast.

2008. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele tegevusalade klassifikaatori uus versioon NACE Rev. 2 (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)).

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Andmed on seotud kiirstatistika (STS, Short-term business statistics) statistikatööga 20007 „Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal)“ ja aastastatistika (SBS, Structural business statistics) statistikatööga 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“ lõplikud aastaandmed muutujatega tööstustoodangu müük ja laovarud. Indeksite arvutamisel kasutatakse ühtset metoodikat vastavalt Euroopa Liidu STS määrustele.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmete sisemise sidususe tagab ühtse metoodika kasutamine nii andmete kogumisel kui andmete agregeerimisel.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 37,5 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 1004,0

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

Tööstus 0,6

(2017. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel kahe aasta jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.

Regulaarselt revideeritakse andmeid veebruaris lõplike aastastatistika ja statistikatöö 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“ andmete alusel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Objektide arv üldkogumis on 1200. Vaadeldakse kõikselt.

Ettevõtted, mille põhitegevusala on tööstus: vähemalt 20 hõivatuga ettevõtted ning alla 20 hõivatuga ettevõtted aastakäibega vähemalt 2 miljonit eurot. Andmeid ei ole ettevõtete üldkogumile laiendatud. Nimetatud tunnuste järgi valitud ettevõtete toodang hõlmab 90% tööstuse aastatoodangust rahalises väljenduses.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 20205 „Energia tarbimine ja tootmine (kuu)“ (elektri- ja soojusenergia toodang ja müük), 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“ (lõplikud aastaandmed tööstustoodangu müügi ja laovarude kohta), 20408 „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“ (tootjahinnaindeksid) ja 22303 „Kaupade väliskaubandus“ (elektrienergia eksport ja import) andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse veebipõhise elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas ning sisaldavad juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika kuuküsimustikuga „Tööstus“.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Puuduvate või ebausaldusväärsete andmete korral kasutatakse hinnangute imputeerimist vastavalt etteantud eeskirjadele.

Arvutatakse muutujad ja statistilised üksused, mida otseselt ei kogutud, kuid mida on vaja väljundi tootmiseks. Uute muutujate arvutamiseks rakendatakse aritmeetilisi teisendusi muutujatele, mis on juba olemas. See võib toimuda korduvalt, tuletatud muutuja võib põhineda omakorda varem tuletatud uutel muutujatel.

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile ja erinevate statistiliste mõõdikute arvutamine.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Aegread on sesoonselt ja tööpäevadega korrigeeritud.

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad