Statistikatöö nimetus: Teenuste väliskaubandus

Statistikatöö kood: 22304

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Mirgit Silla

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

mirgit.silla@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9198

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Teenuste eksport ja import majandusüksuse tegevusala järgi

Teenuste eksport ja import teenuse ja omandi liigi järgi

Teenuste eksport ja import maakonna järgi

Teenuste eksport ja import teenuse liigi ja majandusüksuse tegevusala järgi

Teenuste eksport ja import omaniku liigi ja majandusüksuse tegevusala järgi

Teenuste eksport ja import teenuse liigi ja ettevõtte töötajate arvu

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Maksebilansi laiendatud teenuste klassifikaator 2010 (EBOPS 2010)

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Euroopa Liidu liikmesriikidega ja Euroopa Liidu väliste riikidega teenuste väliskaubandustehinguid tegevad majandusüksused

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Teenuste konto kajastab Eesti residentide poolt mitteresidentidele müüdavaid ja neilt ostetavaid teenuseid.

Teenuste eksport – Eesti residentidelt mitteresidentidele müüdud teenuste maksumus.

Teenuste import – Eesti residentide poolt mitteresidentidelt ostetud teenuste maksumus.

Bilanss – eksport miinus import.

Mitteresidentidele müüdavad ja neilt ostetavad teenused on järgmised:

- töötlemisteenused;

- hooldus- ja remonditeenused;

- veoteenused;

- reisiteenused;

- ehitus;

- kindlustus- ja pensioniteenused;

- finantsteenused;

- intellektuaalomandi kasutamise tasud;

- telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused;

- teadus- ja arendusteenused; ametialase ja juhtimiskonsultatsiooni teenused; tehnilised, kaubandusega seotud ja muud äriteenused;

- isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused;

- valitsemissektori kaubad ja teenused, mida mujal pole arvestatud.

Resident on

1) Eesti Vabariigi riigiorgan või asutus kõige laiemas tähenduses (seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim või nende asutus, põhiseaduslik institutsioon), samuti kohalik omavalitsusüksus või selle asutus;

2) välisriigis asuv Eesti diplomaatiline, konsulaar- või muu ametlik esindus, samuti muu välisriigis asuv Eesti asutuse või organisatsiooni esindus, mis ei tegele majandus- ja kommertstegevusega;

3) Eesti Vabariigi seaduse alusel loodud avalik-õiguslik juriidiline isik või selle asutus;

4) Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või selle esindus (sh piiriülese teenuse pakkuja);

5) Eesti Vabariigis registreeritud Euroopa ühingute põhikirjaga loodud äriühing (Societas Europaea, SE), ühistu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) või nende esindus;

6) Eesti Vabariigis registreeritud välismaa juriidilise isiku filiaal;

7) Eesti Vabariigis elav Eesti kodanik;

8) Eesti Vabariigis elav välismaalane, kellel on alaline elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks;

9) välisriigis õppiv või ravil viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik olenemata tema õpingute või ravi kestusest;

10) välisriigis viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik, kes on laevameeskonna liige või hooaja- või piiriülene töötaja, olenemata tema välisriigis viibimise kestusest;

11) välisriigis viibiv, immuniteeti ja diplomaatilisi privileege kasutav Eesti Vabariigi diplomaat, sõjaväelane, konsulaar- või muu ametliku esinduse töötaja või tema perekonnaliige.

Mitteresident on iga isik, kes ei ole hõlmatud residendi mõistega.

Ettevõte – ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast.

Hõivatud – majandusüksuses töötavad isikud olenemata nende töönädala pikkusest. Hõivatute hulka ei arvestata pikka aega töölt puudujaid (lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses viibijad jt).

Majandusüksus – Eesti äriregistrisse kantud ettevõte (äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja) või Eestis registreeritud kasumitaotluseta üksus (mittetulundusühing, sihtasutus, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus).

Omandi liik – ettevõtjate klassifitseerimise alus, mis lähtub nende kapitaliosalusest (häälteenamuse kuuluvusest) äriühingus.

Omandi liik määramata – omandi liiki ei saa määrata (nt tegemist on koondandmete, pensionifondide, turistide, eraisikute või mitteresidentidega) või puudub info ettevõtte omandi liigi kohta.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Majandusüksus

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Eesti residendid, kes müüvad teenuseid mitteresidendile või ostavad teenuseid mitteresidendilt

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2013–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Teenuste eksport ja import – euro

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Kvartal

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 184/2005, 12. jaanuar 2005, ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kvartal

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://andmebaas.stat.ee valdkonna „Majandus / Väliskaubandus / Teenuste väliskaubandus“ tabelites:

VKT10: Teenuste eksport ja import majandusüksuse tegevusala järgi (kvartalid)

VKT12: Teenuste eksport ja import haldusüksuse järgi (kvartalid)

VKT14: Teenuste eksport ja import teenuse (EBOPS) ja majandusüksuse omaniku liigi järgi

VKT16: Teenuste eksport ja import teenuse (EBOPS) liigi ja hõivatute arvu järgi majandusüksuses

VKT18: Teenuste eksport ja import tegevusala ja hõivatute arvu järgi majandusüksuses

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Ei kasutata

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Eesti Panga maksebilansi metoodika:

http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/702

Rahvusvahelise Valuutafondi maksebilansi käsiraamatu 6. versioon

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf

STEC-i (Services Trade by Enterprise Characteristics) käsiraamat:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-007?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fmanuals-and-guidelines

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Siseministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab vajadustele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei mõõdeta

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Statistikaamet ei avalda andmeid enne, kui seda on teinud Eesti Pank (70 päeva pärast aruandeperioodi lõppu). Teenuste väliskaubanduse andmeid uuendatakse Statistikaametis üldjuhul igas kvartalis 71 päeva pärast aruandeperioodi lõppu. I ja III kvartali statistika esmaavaldamisel korrigeeritakse eelmise kvartali andmeid. II kvartali esmaavaldamisel (septembris) korrigeeritakse pikka aegrida (kuni viie aasta andmed) ning IV kvartali esmaavaldamisel (märtsis) eelmise aasta andmeid.

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu riikide andmetega.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Andmed on ajaliselt võrreldavad kogu aegrea (2013–…) ulatuses. Seoses ettevõtte definitsiooni täiendamisega alates 2018. aastast võivad näitajad tegevusalade vahel ümber jaotuda (kontserni kuuluvad juriidilised üksused võivad olla koondatud üheks ettevõtteks).

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Andmete avaldamisel Statistikaameti andmebaasis on kasutatud EBOPS 2010 klassifikaatorit, Eesti Panga andmebaasis on teenuste andmete avaldamisel kasutatud Eurostati teenuste aastastatistika detailset kirjete lõiget (baseerub EBOPS 2010-l).

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Statistikatöö väljundid on omavahel kooskõlas.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 3,8 tuhat eurot (2020. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Revideerimispõhimõtted on kooskõlastatud Eesti Pangaga. I ja III kvartali statistika esmaavaldamisel korrigeeritakse eelmise kvartali andmeid. II kvartali esmaavaldamisel (septembris) korrigeeritakse pikka aegrida (kuni viie aasta andmed) ning IV kvartali esmaavaldamisel (märtsis) eelmise aasta andmeid. Eesti Pank edastab eelmiste perioodide revideeritud andmed täismahus koos uue kvartali andmetega.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Maksu- ja Tolliametilt saadakse ühendusesisese käibe aruande (VD) lahtrist 5 teenuste ekspordi andmed.

Eesti Panga kogutud ja töödeldud teenuste ekspordi ja impordi majandusüksuste isikustatud üksikandmed ja eraisikute koondandmed teenuse liigiti.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 20901 „Majandusüksuste statistiline register“ andmeid majandusüksuste kohta.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Kvartal

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmed teenuste ekspordi ja impordi kohta saadakse Eesti Pangast e-postiga. Maksu- ja Tolliameti andmed saadakse FTP-serveri kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Andmeid valideerib nende haldaja.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Teenuste statistika on Statistikaameti andmebaasis avaldatud Eesti Panga kogutud ja töödeldud andmete põhjal. Andmete kogumiseks kasutab Eesti Pank kombineeritud süsteemi (küsitluste, piiriüleste maksete ja administratiivne süsteem). Ettevõtetelt kogutakse teavet kvartali kaupa.

Vaata lisaks „Maksebilansi kontode koostamise metoodika ja allikad“ (http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kv_mb.html).

Andmed on esitatud jooksevhindades.

Andmed on ainult Eestis registreeritud majandusüksuste kohta.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei rakendata

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad