Statistikatöö nimetus: Rahva ja eluruumide loendus

Statistikatöö kood: 30001

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Metoodika ja analüüsi osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Koit Meres

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

juhtivstatistik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

koit.meres@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9146

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

24/03/2016

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

24/03/2016

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Rahvastiku paiknemine, sugu, vanus, majanduslik aktiivsus, tööränne, ränne, haridus, õppimine, põlisus, tervis.

Isikute demograafilised näitajad (perekonnaseis, sünnituskäitumine) ning etnokultuurilised näitajad (rahvus, kodakondsus, murdeoskus, emakeel).

Leibkondade suurus, tüübid ning elamistingimused.

Hoonete ja eluruumide tüübid, asustatus ning tehnovarustus.

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Ametite klassifikaator 2008 (AK 2008)

Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus 1997 (RÜHL 1997)

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Keelte klassifikaator (KK)

Rahvuste klassifikaator (RK)

Usundite loetelu

Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Rahva ja eluruumide loendusel kogutakse andmeid järgmiste valdkondade kohta:

rahvastiku paiknemine;

majanduslik aktiivsus;

haridus ja õpiränne;

rahvastiku demograafilised näitajad;

rahvastiku etnokultuurilised näitajad;

ränne;

põlisus ja paiksus;

tervis;

leibkonnad ja perekonnad; leibkondade elamistingimused;

tavaeluruumid.

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Loendusmoment – loendusega kogutavate andmete fikseerimise kuupäev ja kellaaeg. 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse loendusmoment oli 31. detsembril 2011 kell 00.00.

Rahvastik (alaline rahvastik) – isikud, kelle elukoht (püsielukoht, alaline elukoht) oli loendusmomendi seisuga vaadeldava piirkonna või asula territooriumil, sh sealt alla aasta ajutiselt äraolevad isikud. Alalise rahvastiku hulka ei arvestata loenduse ajal Eesti Vabariigis viibinud välisriikide sõjaväe- ja mereväepersonali ning diplomaatilist personali ja nendega koos elavaid perekonnaliikmeid.

Elukoht (püsielukoht, alaline elukoht) – tavaliselt see piirkond või asula, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast. See võib erineda registreeritud elukohast. Elukohaks loeti koht, kus isik oli pidevalt elanud vähemalt 12 kuud enne loendusmomenti ehk 31. detsembrit 2011 või kuhu ta oli elama asunud enne loendusmomenti ja kavatses jääda elama vähemalt aastaks.

- Isikutel, kes elasid töö tõttu kodust eemal üle 12 kuu, kuid viibisid enamiku vabadest päevadest oma leibkonna juures, loeti elukohaks nende leibkonna elukoht.

- Üldhariduskoolide ja põhikoolijärgsete kutseõppeasutuste õpilastel, kes õppisid kodust eemal, loeti üldjuhul elukohaks nende leibkonna elukoht.

- Kõrgkoolide üliõpilastel ja keskkoolijärgsete kutseõppeasutuste õpilastel, kes õppisid endisest kodust eemal, loeti üldjuhul elukohaks õppimiskohajärgne elukoht, kui nad elasid suurema osa õppeajast seal. Kui õppijal oli oma (uus) perekond, loeti tema elukohaks koht, kus elas tema perekond.

- Leibkondadel (sh üheliikmelistel), kes elasid aasta jooksul regulaarselt mitmes kohas, loeti elukohaks see koht, kus nad veetsid suurema osa aastast.

- Asutuses (hooldekodus, kinnipidamisasutuses jm) üle aasta elanud või sinna kauemaks kui aastaks jäävate isikute elukohaks loeti asutus.

- Ajateenijate elukohaks loeti üldjuhul koht, kus nad elasid enne ajateenistust.

- Loenduse ajal välisriigis viibinud Eesti Vabariigi sõjaväe- ja mereväepersonali ning diplomaatilise personali ja nendega koos elavate perekonnaliikmete elukohaks loeti nende elukoht Eestis.

- Püsiva elukohata isikute (sh kodutute) elukohaks loeti koht (eluruum, asula), kus nad loendusmomendil viibisid.

Eluruum – aasta ringi elamiseks sobiv eramu, ridaelamu- või paarismajaboks või korter. Peale nende loeti eluruumiks muu eluase, mis oli loendusmomendil vähemalt ühe isiku püsielukoht (nt ühiselamutuba; suvemaja, mis ei sobi aasta ringi elamiseks jm). Eluruumid jaotati tavaeluruumideks, majutusruumideks (sh ühiselamutoad) ja elamiseks kasutatavateks mitteeluruumideks. Asutuste (nt laste-, noorte- või hooldekodu, kinnipidamisasutus, klooster vms) ruumide arvu loendusel ei fikseeritud.

Lisainfot loendusel kasutusel olevate mõistete kohta leiab: http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Rahvaloendus/REL2011/09Rahvastiku_paiknemine/RL_01.htm.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Eluruum

Isik

Leibkond

Põllumajanduslik kodumajapidamine

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Eesti alaline rahvastik ja vähemalt 3 kuud Eestis viibivad välisriikide elanikud;

Eestis asuvad eluruumid (sõltumata nende asustatusest) ja mitteeluruumid, kus elatakse alaliselt

FREIM

Rahvastikuregistris registreeritud aadressidel elavad isikud.

Isikute aadressid saadi Regio ja Eesti Posti Aadressandmete Korrastamise Projektist ja Maa-ameti aadressiandmebaasist.

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

Maakonnad

Omavalitsusüksused

Asulad

Väiksemad territoriaalsed üksused

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

31.12.2011

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav.

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

arv (tuhat), protsent

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

31. detsember 2011

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUV ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta

MUUD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega

MUUD KOKKULEPPED

Puuduvad.

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 34 ja 35 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/dokumendid/66368.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, avalike andmefailide, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00. Trükiväljaanne on kättesaadav teabekeskuses kell 9.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Üle kümne aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteadetega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

„Pilte rahvaloendusest. Census Snapshots” (2013)

„Rahvastiku areng” (kogumik, 2015)

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Rahva ja eluruumide loendus”.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 34, 35, 36, 37 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti „Konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord”: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Ei avaldata.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing. United Nations (with the Eurostat; New York and Geneva, 2006)

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Esmane kvaliteedi hinnang on avaldatud väljaandes „2011. aasta rahva ja eluruumide loendus. Metoodika” (2014; www.stat.ee/77706).

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudel ja Euroopa statistika tegevusjuhis ning sellega seotud Euroopa Statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistik ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse §-s 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid” sätestatud nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Andmed on kooskõlas Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1201/2009 rahva ja eluruumide loenduse korraldamise kohta.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik, andmekogumismeetodid ja andmetöötlusmeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav.

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Rahva ja eluruumide loendusel koostati isikute ja nende elukohtade algne loetelu Eesti rahvastikuregistri (RR) põhjal. Kuna ligi 20% Eesti elanike tegelik elukoht ja registreeritud elukoht on erinevad, siis võis see põhjustada loendusel isikute alakaetust.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Eesti-sisene väljund avaldati 2013. aastal.

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Rahva ja eluruumide loenduse tulemused on võrreldavad kõikide riikide puhul, kes lähtusid loenduse läbiviimisel komisjoni määrusest (EÜ) nr 1201/2009 ja ÜRO soovitustest 2010. aasta loendusvooru läbiviimise kohta.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Ei ole rakendatav.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Rahva ja eluruumide loenduse tulemused on Eesti kokku tasemel võrreldavad Statistikaameti korraldatavate isiku-uuringutega ning suures osas võrreldavad 2000. aasta loendustulemustega.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmed on sisemiselt sidusad.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 28,5

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

2011. aasta rahva- ja eluruumide loendus. Eestkostealused: 1,6

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas 2.3. Parandustest teavitamine: https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Andmete imputeerimiseks kasutatakse Eesti rahvastikuregistri (RR), Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) ning 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2000) andmeid.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Objekte (Eesti püsielanikud ja Eestis asuvad eluruumid) uuriti kõikselt.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Rahvastikuregistri, Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), Maksukohustuslaste registri, Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riikliku registri, Ehitisregistri, Ravikindlustuse andmekogu, Töötuskindlustuse andmekogu, Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri, Riikliku pensionikindlustuse registri, Eesti topograafilise andmekogu (ETAK), e-kinnistusraamatu, Riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri, Aadressiandmete süsteemi (ADS), Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri ning Meditsiinilise sünniregistri andmed. Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi asutuste (institutsioonide) loendi andmed.

Nimetatud allikatest saadakse andmed Eesti püsielanike, Eestis õppijate, Eestis töise sissetuleku saajate, eluruumide tehnovarustuse, Eestis ravikindlustust omavate isikute, töötuna arvel olevate isikute, sotsiaalkindlustuse olemasolu, aadressandmete, hoone omanike, kinnipeetavate ja arestialuste, ajateenistuses viibijate, rahvastikusündmuste (sünnid, surmad) ja riiklikes institutsioonides elavate isikute kohta.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 40701 „Tööjõu-uuring” andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Üle kümne aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse arvuti abil läbiviidud veebiküsitlusega (CAWI – Computer Aided Web Interviewing), arvuti abil läbiviidud isikuküsitlusega (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing) või paberankeetküsitlusega (PAPI – Paper and Pen Interviewing).

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust administratiivsete andmeallikatega. Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Administratiivandmeid ja 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusi kasutatakse kontrolliks ja imputeerimiseks.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav.

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad.