Statistikatöö nimetus: Rahvastikusündmused. Sünnid

Statistikatöö kood: 30206

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Alis Tammur

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tiigi 78, 50410 Tartu

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

alis.tammur@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 8481

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Kalendriaasta jooksul registreeritud sündide arv ja sündide jaotus demograafiliste näitajate järgi; näitajad avaldatakse absoluut- ja suhtarvudes (kordajatena)

Sündinud asustusüksuse liigi, elukoha, sünnikuu, sünnijärjekorra, sünnikaalu, raseduse kestuse ja soo järgi

Sündinud ema ja isa vanuserühma, rahvuse, perekonnaseisu, haridustaseme ja sotsiaal-majandusliku seisundi järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK)

Rahvuste klassifikaator (RK)

Keelte klassifikaator (KK)

Riiklik ühtne hariduse liigitus 2011 (RÜHL 2011)

Kodakondsusnimistu (KOD)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Sünnid

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Elukoht – isiku rahvastikuregistri põhine elukoht. Lapse elukohaks on ema elukoht lapse sünnil.

Elussünd – elusalt sündinud lapse ilmaletoomine, s.t elutunnustega lapse sünd, sõltumata raseduse kestusest.

Haridus – isiku kõrgeim omandatud haridustase.

Isa tuvastatus – isa andmete sünniakti kandmise alus. Isa on tuvastamata, kui sünd on registreeritud ema avalduse põhjal ja sünniaktis ei ole isa kohta andmeid. Isa on tuvastatud, kui sünd on registreeritud kas abielutunnistuse, isaduse tuvastamise kohtuotsuse, vanemate ühise või isa sellekohase avalduse alusel.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn, alev ja alev-vald.

Maa-asula – alevik ja küla.

Rahvus – andmed tuginevad isiku enesemääratlemisele. Lapse rahvuse määramise alus on ema rahvus.

Seaduslikust abielust sündinu – laps, kelle isa andmed on sünniakti kantud abieluakti alusel.

Sünnijärjekord – näitab, mitmes elussündinu on vastsündinu emale, arvestamata seda, kas eelmised lapsed on sünni registreerimisel elus või mitte.

Vabaabielust sündinu – laps, kelle vanemad ei ole sünni registreerimisel seaduslikus abielus, kuid kes on määratlenud oma kooselu vabaabieluna. Ei ühti sündidega, mille puhul isa on tuvastatud.

Vanus – eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Sünd

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Eestis alaliselt elavate naiste sünnitatud lapsed

FREIM

Rahvastikuregistris registreeritud vaadeldava aasta sünnid

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

Haldusüksused

Maakonnad

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1919–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Eestis alaliselt elavate naiste poolt sünnitatud lapsed – arv

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

Kuu

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

ÜRO statistikaosakond (UNSD)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kuu

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Rahvastik / Rahvastikusündmused / Sünnid“ tabelites:

RV061: Sündide esialgsed registreerimisandmed registreerimiskoha ja -kuu järgi

RV10: Elussündinud sünnikuu järgi

RV102U: Elussündinud sünnikuu, maakonna ja asustusüksuse liigi järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV104: Sünnituste arv ja mitmikesünnitused

RV106: Elussündinud soo järgi

RV108: Elussündinud vanemate rahvuse järgi

RV112U: Elussündinud soo ja haldusüksuse või asustuspiirkonna liigi järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV114: Elussündinud ema vanuserühma järgi

RV115: Elussündinud ema vanuse ja sünniriigi järgi

RV116: Elussündinud ema vanuse ja kodakondsuse järgi

RV118U: Elussündinud ema vanuse ja asustusüksuse liigi järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV11U: Elussündinud maakonna järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV122U: Elussündinud ema vanuse, maakonna ja asustusüksuse liigi järgi. Eestlased. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV124: Elussündinud sünnijärjekorra järgi

RV126: Elussündinud sünnijärjekorra järgi. Eestlased

RV128: Elussündinud sünnijärjekorra ja ema vanuserühma järgi

RV129: Elussündinud ema vanuse ja sünnijärjekorra järgi

RV12U: Elussündinud ema vanuse, maakonna ja asustusüksuse liigi järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV132U: Elussündinud sünnijärjekorra, ema vanuse ja asustusüksuse liigi järgi. Eestlased. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV134U: Elussündinud sünnijärjekorra, ema vanuse ja maakonna järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV136U: Elussündinud isa vanuse ja elukoha järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV138U: Elussündinud isa vanuse ja elukoha järgi. Eestlased. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV13U: Elussündinud sünnijärjekorra, ema vanuse ja asustusüksuse liigi järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV14: Elussündinud ema ja isa vanuse järgi

RV142U: Elussündinud ema vanuse, haridustaseme ja asustuspiirkonna liigi järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV144U: Elussündinud ema vanuse, haridustaseme ja maakonna järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV15: Abielust elussündinud ema vanuserühma järgi

RV152: Väljaspool abielu elussündinud isa tuvastatuse ja ema vanuse järgi

RV154: Abielust ja vabaabielust elussündinud kooselu kestuse järgi

RV156: Abielust elussündinud sünnijärjekorra järgi

RV158: Abielust elussündinud sünnijärjekorra järgi. Eestlased

RV162U: Abielust elussündinud sünnijärjekorra, ema vanuse ja asustusüksuse liigi järgi. Eestlased. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV164U: Abielust elussündinud sünnijärjekorra, ema vanuse ja maakonna järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV166U: Esmassünnid ema vanuse, abielu kestuse ja asustusüksuse liigi järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV168U: Esmassünnid ema vanuse, abielu kestuse ja asustusüksuse liigi järgi. Eestlased. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV16U: Abielust elussündinud sünnijärjekorra, ema vanuse ja asustusüksuse liigi järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV172: Sündimuse vanuskordajad

RV17U: Esmassünnid ema vanuse, abielu kestuse ja maakonna järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV19: Elussündinud soo ja sünnikaalu järgi

RV191: Elussündinud soo ja raseduse kestuse järgi

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 30101 „Rahvastik“, 30203 „Rahvastikusündmused. Abordid“, 50101 „Regionaalareng“ ja 50201 „Säästva arengu näitajad“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Sünnid: Mõisted ja metoodika

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Rahvastik/03Rahvastikusundmused/12Sunnid/RV_061.htm

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Sotsiaalministeerium

Siseministeerium

Eesti Demograafia Instituut (EDI)

Tervise Arengu Instituut (TAI)

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Administratiivandmete kasutamine tagab täieliku kaetuse ja ajakohasuse.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Administratiivandmete kasutamine tagab andmete täpsuse. Vajadusel Statistikaametis andmeid täiendatakse ja puhastatakse muude administratiivsete registrite (nt rahvastikuregister, Eesti hariduse infosüsteem) abil.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Statistikas lähevad arvesse sünnid, kus ema oli Eesti alaline elanik. Et selleks kasutatakse residentsuse indeksit ja rahvastikuregistris registreeritud elukohta, sõltub arvesseminevate sündide arv residetsuse indeksist ja rahvastikuregistri elukohaandmete kvaliteedist.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Esialgsed kuuandmed (registreeritud sündmuste esialgsed kokkuvõtted) avaldatakse 20 päeva pärast aruandekuu lõppu (T + 20), koondandmed aasta kohta avaldatakse 165 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 165).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Sündide andmeid on maakondade kaupa avaldatud alates 1963. aastast. Maakonna piirid on taasiseseisvuse ajal muutunud kaks korda. 2005. aastal suurenes Lääne-Viru maakond ja vähenes Järva maakond. Haldusreformi tõttu muutusid aastal 2017 enamiku maakondade piirid. Uue haldusjaotuse piiride järgi on tehtud ümberarvutused rahvaarvus alates 2015. aasta 1. jaanuarist. Omavalitsusüksuste kaupa on püsivalt andmeid avaldatud alates aastast 1989. Sündide andmeid on avaldatud igal aastal aasta lõpu haldusjaotuse seisuga. Nende muutuste käsitlemisel tuleb kasutada EHAKi (Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori) muudatuste ülevaadet. Aastad 2015–2016 arvutati ümber uue haldusjaotuse järgi ja seega ei ole alates 2015. aastast sündide avaldamisel piirkonnad muutunud.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Sündide andmeid on maakondade kaupa avaldatud alates 1963. aastast. Maakonna piirid on taasiseseisvuse ajal muutunud kaks korda. 2005. aastal suurenes Lääne-Viru maakond ja vähenes Järva maakond. Haldusreformi tõttu muutusid aastal 2017 enamiku maakondade piirid. Uue haldusjaotuse piiride järgi on tehtud ümberarvutused rahvaarvus alates 2015. aasta 1. jaanuarist. Omavalitsusüksuste kaupa on püsivalt andmeid avaldatud alates aastast 1989. Sündide andmeid on avaldatud igal aastal aasta lõpu haldusjaotuse seisuga. Nende muutuste käsitlemisel tuleb kasutada EHAKi (Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori) muudatuste ülevaadet. Aastad 2015–2016 arvutati ümber uue haldusjaotuse järgi ja seega ei ole alates 2015. aastast sündide avaldamisel piirkonnad muutunud.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Kõigi rahvastikusündmuste kohta kogutakse teavet samadel alustel, seega on võimalik ka valdkonnaülene analüüs.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Ei ole rakendatav

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 20,6 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Siseministeeriumi rahvastikuregistrist saadakse elektrooniliselt andmed Eestis aasta jooksul registreeritud sündide kohta. Nendele andmetele lisatakse pärast aasta lõppemist Tervise Arengu Instituudilt saadud meditsiinilise sünniregistri andmed.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 30101 „Rahvastik“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Meditsiinilise sünniregistri väljavõtte edastab Statistikaametile registri volitatud töötleja Tervise Arengu Instituut (TAI) e-postiga.

Rahvastikuregistri andmed saadakse X-tee kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Sündinud laste ja nende emade isikuandmeid (isikukoodid ja nimed) kasutatakse andmete kontrollimise, puhastamise ja täpsustamise eesmärgil. Vajaduse korral kontrollitakse andmete õigsust rahvastikuregistri andmete põhjal ja võrdluses rahvastikusündmuste statistilisse andmebaasi kogutud varasemate sündmuste andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Pärast andmete puhastamist ja valideerimist ning linkimist koostatakse anonümiseeritud lähtefailid, mis on aastatöötluse aluseks.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad