Statistikatöö nimetus: Sotsiaalkaitsekulutused

Statistikatöö kood: 40509

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Marin Tasuja

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

marin.tasuja@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9116

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Sotsiaalkaitse kogukulutused, kulutused sotsiaalhüvitistele, sotsiaalhüvitiste osatähtsus sotsiaalkaitsekulutustes, halduskulud, halduskulude osatähtsus sotsiaalkaitsekulutustes, sotsiaalkaitsekulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti (SKP), pensionide suhe SKP-sse

Sotsiaalhüvitised, nende osatähtsus ja suhe SKP-sse funktsiooni järgi: haigus, tervishoid; puue, töövõimetus; vanadus; toitjakaotus; pere ja lapsed; töötus; eluase; sotsiaalne tõrjutus

Pensionisaajad funktsiooni järgi: puue, vanadus, toitjakaotus ja töötus

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteem (ESSPROS)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Sotsiaalne kaitse

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Sotsiaalne kaitse – avaliku või erasektori rakendatavate sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmete kogum, mille ülesanne on kergendada üksikisiku või leibkonna toimetulekut teatud riskide või vajaduste ilmnemisel.

Funktsioon – sotsiaalse kaitse risk või vajadus.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Sotsiaalkaitse skeem

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ei ole rakendatav

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1995–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Sotsiaalkaitsekulutused – euro, protsent SKPst

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 10/2008, 8. jaanuar 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta seoses ESSPROSi põhisüsteemi ning pensionisaajate moodulit käsitlevate andmete üksikasjaliku klassifitseerimise, kasutatavate määratluste ja andmelevi eeskirjade ajakohastamisega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 458/2007, 25. aprill 2007, Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1322/2007, 12. november 2007, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta seoses andmete edastamise sobivate vormide, edastatavate tulemuste, ESSPROSi põhisüsteemi kvaliteedihindamise kriteeriumide ning pensionisaajate mooduliga

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Puuduvad

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Ei ole rakendatav

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Sotsiaalelu / Sotsiaalne kaitse / Sotsiaalkaitse kogukulutused“ tabelites:

SKK01: Sotsiaalkaitsekulutused

SKK02: Sotsiaalhüvitised funktsiooni järgi,

valdkonna „Sotsiaalelu / Sotsiaalne kaitse / Sotsiaalkindlustus / Pensionikindlustus“ tabelites:

SK110: Riiklik pensionikindlustus, 1. jaanuar

SK111: Pensionärid ja toitjakaotuspensioni saavad pereliikmed soo ja vanuserühma järgi, 1. jaanuar

SK12: Pensionärid maakonna järgi, 1. jaanuar

SK13: Vanaduspensionärid maakonna järgi, 1. jaanuar

SK14: Invaliidsus-/töövõimetuspensionärid maakonna järgi, 1. jaanuar

SK15: Pensionäride osatähtsus rahvastikus maakonna järgi, 1. jaanuar

SK153: Keskmine pension ja vanaduspension kuus (kvartalid)

SK154: Keskmine pension kuus maakonna järgi, 1. jaanuar,

valdkonna „Sotsiaalelu / Sotsiaalne kaitse / Sotsiaalkindlustus / Ravikindlustus“ tabelites:

SK16: Ravikindlustushüvitised

SK161: Kohustusliku ravikindlustuse kulud ja ravikindlustatud

SK162: Ravikindlustatud maakonna järgi, 31. detsember,

valdkonna „Sotsiaalelu / Sotsiaalne kaitse / Sotsiaalkindlustus / Sotsiaalkindlustustoetused“ tabelites:

SK17: Peretoetused liigi järgi

SK171: Keskmine peretoetus liigi järgi

SK18: Puuetega inimeste sotsiaaltoetused

SK181: Sotsiaaltoetused liigi järgi

SK19: Lapsetoetuse saajad maakonna järgi, 31. detsember

SK20: Üksikvanema lapsetoetuse saajad maakonna järgi, 31. detsember

SK22: Vanemahüvitise saajad hüvitise liigi ja soo järgi

ja valdkonna „Sotsiaalelu / Sotsiaalne kaitse / Sotsiaalkindlustus / Töötuskindlustus“ tabelites:

SK35: Töötutoetuse saajad maakonna järgi

SK51: Töötuskindlustushüvitise saajad maakonna järgi (kvartalid)

SK52: Töötuskindlustushüvitise saajad maakonna järgi (kuud)

SK53: Töötuskindlustushüvitise saajad vanuserühma ja soo järgi (kvartalid)

SK54: Töötuskindlustushüvitise saajad vanuserühma ja soo järgi (kuud)

SK55: Keskmine töötuskindlustushüvitis kuus maakonna järgi (kvartalid)

SK56: Keskmine töötuskindlustushüvitis kuus maakonna järgi (kuud)

SK57: Keskmine töötuskindlustushüvitis kuus vanuserühma ja soo järgi (kvartalid)

SK58: Keskmine töötuskindlustushüvitis kuus vanuserühma ja soo järgi (kuud)

SK59: Töötuskindlustushüvitise maksmise keskmine kestus maakonna järgi

SK599: Koondamise korral kindlustushüvitise saajad vanuserühma ja soo järgi (kvartalid)

SK609: Koondamise korral kindlustushüvitise saajad vanuserühma ja soo järgi (kuud)

SK619: Keskmine kindlustushüvitis koondamise korral vanuserühma ja soo järgi (kvartalid)

SK629: Keskmine kindlustushüvitis koondamise korral vanuserühma ja soo järgi (kuud)

SK639: Kindlustushüvitise otsused koondamise korral maakonna järgi

SK65: Tööandja maksejõuetuse hüvitise saajad vanuserühma ja soo järgi (kvartalid)

SK66: Tööandja maksejõuetuse hüvitise saajad vanuserühma ja soo järgi (kuud)

SK67: Tööandja maksejõuetuse keskmine hüvitis vanuserühma ja soo järgi (kvartalid)

SK68: Tööandja maksejõuetuse keskmine hüvitis vanuserühma ja soo järgi (kuud)

SK69: Tööandja maksejõuetuse hüvitise maksmise juhtumid maakonna järgi

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 50201 „Säästva arengu näitajad“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Sotsiaalkaitse kogukulutuste (ESSPROS) käsiraamat, Statistikaamet (2012)

https://www.stat.ee/metoodika

European system of integrated social protection statistics — ESSPROS. MANUAL AND USER GUIDELINES, Eurostat (2016)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7766647/KS-GQ-16-010-EN-N.pdf/3fe2216e-13b0-4ba1-b84f-a7d5b091235f

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

ESSPROS tuumiksüsteemi kvaliteediaruanne;

ESSPROS netosotsiaalhüvitiste mooduli kvaliteediaruanne;

ESSPROS pensionisaajate mooduli kvaliteediaruanne

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Sotsiaalministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Administratiivandmed näitavad vaid ametkondlikku statistikat.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Lähteandmete täpsust kontrollitakse andmeallikate metoodika usaldusväärsusele antud hinnangu alusel.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Administratiivandmed näitavad vaid ametkondlikku statistikat.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed edastatakse Eurostatile 18 kuud pärast aruandeaasta lõppu.

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis 615 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 615).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmete koostamisel kasutatakse Euroopa Liidus ühtset määrusel põhinevat metoodikat. Rahvusvaheliselt on võrreldavad ainult sotsiaalkaitse kogukulutuste kvalitatiivsed andmed, kuid mitte sotsiaalkaitse skeemide (rahastamisallikate) andmed, sest riikide sotsiaalkaitsesüsteemid on erinevad.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Aegrida on koostatud ühtse metoodika alusel. Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Selles töös ei saa sotsiaalkaitse kogukulutuste käsiraamatu ESSPROS (Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteem) kohaselt koostatud andmetega valdkonnaülest sidusust hinnata. Valdkonnaülest sidusust saaks hinnata rahvamajanduse arvepidamise andmetega, kuid andmed peaksid olema esitatud võrreldaval kujul ja detailsemalt (andmete osa komponente kattuvad).

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmete sidusus erinevate ESSPROSi (Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteem) moodulite vahel on tagatud Eurostati valideerimisprotsessiga. Sotsiaalkaitse hüvituste kogusumma võib ümardamise tõttu erineda funktsioonide summast.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 7,3 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Haigekassalt saadakse haiguste ja tervishoiu andmed

Sotsiaalkindlustusametilt saadakse puude, vanaduse, toitjakaotuse, perekonna ja laste, eluaseme ja sotsiaalse tõrjutuse andmed

Töötukassalt saadakse töötuse andmed

Sotsiaalministeeriumilt saadakse eluaseme andmed ning andmed sotsiaalteenuste kohta

Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem

Riigikogu Kantseleilt saadakse andmed Riigikogu pensionide kohta

Vabariigi Presidendi Kantseleilt saadakse andmed presidendi ametipensionide kohta

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 21303 „Valitsemissektori rahandus“ ja 40501 „Sotsiaalteenused“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmed saadakse saldoandmike infosüsteemist ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste üleriigilisest andmeregistrist (STAR) FTP-serveri kaudu ja e-postiga.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Andmeid võrreldakse eelmiste perioodide andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad