Statistikatöö nimetus: Tööpoliitika meetmed (kuni 2014)

Statistikatöö kood: 40903

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Meelis Naaber

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

meelis.naaber@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9392

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

17/09/2013

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

17/09/2013

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Töötukassas registreeritud töötud (sh pikaajalised töötud) soo ja vanuserühma järgi.

Tööturuteenustes ja -meetmetes (töövahendus, tööturukoolitus, karjäärinõustamine, tööharjutus, tööpraktika, avalik töö, palgatoetus, ettevõtluse alustamise toetus jne) osalejad soo ja vanuserühma järgi.

Töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitiste saajad.

Kulutused tööturuteenustele ja -meetmetele.

Kulutused töötutoetusele ja töötuskindlustushüvitistele

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Tööturupoliitika tegevuste liigitus

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Tööturupoliitika meetmed

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Tööpoliitika meetmete andmestik – kõik tegevused tööpoliitika elluviimiseks, mis on kirjeldatud kui avalik sekkumine tööturul eesmärgiga saavutada efektiivne toimimine ja parandada tööturu tasakaalu, ja mis võib erineda teistest peamistest tööturupoliitika sekkumistest selle poolest, et ta toimib selektiivselt soodustamaks erinevaid gruppe tööurul.

Avalik sekkumine – osundab tegevusele, millega valitsemissektor võtab endale kohustusi, millega kaasnevad kulutused, samuti ka rahalised väljamaksed või saamata jäänud riigitulu.

Teenus – tööturu-alane sekkumine, kus osalejate põhitegevus on seotud tööotsinguga ja kus osalemine ei too tavaliselt kaasa tööturualase staatuse muutumist.

Meede – tööturu sekkumine, kus osalejate põhitegevus ei ole seotud tööotsingutega ja kus osalemine lõpeb tavaliselt tööturualase staatuse muutumisega. Tegevusi, mis ei lõpe tööturualase staatuse muutumisega, tuleb käsitleda meetmena, kui sekkumine vastab järgmistele kriteeriumidele:

- kohustuslikud (enda kanda võetud) tegevused ei ole seotud tööotsingutega, vaid on juhendamise või järelevalve all toimuvad täisajaga või osaajaga tegevused kindlaks määratud ajaperioodil, ja

- eesmärgiks on täiustada osalejate kutsekvalifikatsiooni või

- motiveerima tööhõivesse sisenemist (sh FIE-na).

Toetus – tööturu sekkumine, mis tagab otseseid või kaudseid rahalisi toetusi indiviididele tööturust tulenevatel põhjustel või mis kompenseerivad indiviididele tööturuolukorrast põhjustatud ebasoodsat seisundit.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Tööturumeede

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Töötukassas registreeritud töötud

FREIM

Töötukassa register

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2003–2010

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav.

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Tööpoliitika kulutused – miljon eurot, miljon krooni, osatähtsus SKP-st

Tööpoliitika meetmetes osalejad, toetuste saajad, registreeritud töötud ja tööotsijad – aastakeskmine osalejate arv, meetmesse sisenejate, meetmest väljujate arv

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

Riikliku statistika seadus

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)

Andmestiku peamisi kasutajaid on Euroopa tööhõivekomitee. Tööpoliitika meetmete andmestik on aluseks Europe 2020 eesmärkide saavutamise mõõtmisel.

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 34 ja 35 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/dokumendid/66368.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Andmeid Statistikaameti andmebaasis ei avaldata.

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

Ei ole rakendatav.

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00. Trükiväljaanne on kättesaadav teabekeskuses kell 9.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

„Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia”

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Ei ole rakendatav.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Ei avaldata.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Labour Market Policy Database - Methodology - Revision June 2006 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/ITY_OFFPUB/KS-BF-06-003/EN/KS-BF-06-003-EN.PDF

Addendum to the 2006 LMP methodology (March 2009) http://ec.europa.eu/eurostat/portal/page/portal/labour_market/documents/Addendum_2006_LMP_EN.pdf

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Ei ole rakendatav.

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudel ja Euroopa statistika tegevusjuhis ning sellega seotud Euroopa Statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistik ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse §-s 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid” sätestatud nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Andmete sisemise sidususe tagab süstemaatiline valideerimine. Ühtse metoodika rakendamine peaks tagama riikidevahelise võrreldavuse, siiski töötatakse pidevalt võrreldavuse parandamise nimel. Kohati on andmed mittetäielikud, pidevalt otsitakse võimalusi täielikuma andmestiku saamiseks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Sotsiaalministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti Maaomavalitsuste Liit

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Kulude andmed on enamike meetmete osas kättesaadavad, kuid mõnede meetmete osas ei ole kättesaadavad või on hinnangulised.

Andmed meetmetes osalejate kohta on enamasti kättesaadavad, kuid andmed töötusperioodi pikkuse ja meetmete tulemuslikkuse kohta suures osas puuduvad.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Tööpoliitika meetmete andmestik hõlmab kõiki riigis rakendatavaid avalikke tööpoliitika meetmeid vastavalt ühtsele metoodikale.

Üleriigiliste meetmete kohta on andmed hästi kättesaadavad, regionaalsete ja kohalike meetmete kohta on andmed puudulikud.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav.

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Kaetus: mõni meede, mis peaks tööpoliitika meetmete andmestikku kuuluma, jääb välja; vea suurust on raske hinnata.

Mittevastamine: kõikide meetmete kohta ei ole täielikke andmeid.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 210 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T+210).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Ei ole rakendatav (andmete edastamine rajaneb riikidevahelisel kokkuleppel).

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Kuigi tööpoliitika meetmestik varieerub riigiti oluliselt, edastatakse need andmed Eurostatile ühtlustatud metoodika alusel, mis peaks tagama rahuldava võrreldavuse.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Erinevate aastate andmed põhinevad ühtsel metoodikal, mis tagab võrreldavuse erinevate aastate vahel.

Kuna 1. jaanuaril 2006 jõustus uus Tööturuteenuste ja -toetuste seadus, siis peab teatud ettevaatusega võrdlema andmeid enne ja pärast 2006. aastat.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Ei ole rakendatav.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Sisemise sidususe (erinevate aastate, kulutuste ja osalejate andmete, erinevate riikide andmete) tagab ühtse metoodika kasutamine ja avaldamisele eelnevad mitmed valideerimisprotseduurid.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Kuna kasutatakse administratiivandmeid, langeb peamine koormus Töötukassale ja Statistikaametile.

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas 2.3. Parandustest teavitamine: https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Plaanipäraseid revisjone ei tehta. Kord aastas vaadatakse varasemate aastate puuduvad või esialgsed andmed üle ning võimalusel täpsustatakse.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei ole rakendatav.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Töötukassalt saadakse andmed rakendatavate tööpoliitika meetmete, tööturuteenuste, tööturutoetuste ja tegevuskulude kohta. Kõigi meetmete puhul saadakse andmed osalejate ja kulutuste kohta ning meetme detailne kirjeldus.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei ole rakendatav.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmed saadakse Töötukassalt XLS-formaadis e-posti teel.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust muude asjakohaste andmetega. Kontrollitakse andmete sisemisi vastuolusid ühe aasta andmete piires ja aegreas. Andmed sisestatakse Eurostatile esitamiseks LMP eritarkvara abil, mis hõlmab ka valideerimismoodulit vigade ja sisemiste vastuolude avastamiseks. Andmete lõplik valideerimine toimub Eurostatis.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmete alusel arvutatakse avaldatavad näitajad. Eurostatile esitatakse andmed vastavalt LMP (Labour market policy) küsimustiku struktuurile tööpoliitika meetmete kaupa. Puuduvate andmete asendamiseks kasutatakse võimalusel Eurostati soovitatud hindamismeetodeid.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav.

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Andmete kogumine põhineb riikidevahelisel kokkuleppel (gentlemen's agreement).