Statistikatöö nimetus: Piirkondlik areng

Statistikatöö kood: 50101

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Mihkel Servinski

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

mihkel.servinski@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 8472

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Statistikatöö sisaldab andmeid, mille põhjal on võimalik välja töötada regionaalarengu strateegiaid kohalikul ja riigi tasandil, samuti saab nende põhjal kavandada regionaalset arendustööd ning jälgida regionaalpoliitika mõju.

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Eesti piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator (EPS)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Statistikatööga on kaetud põhilised statistikavaldkonnad – keskkond, rahvastik, majandus ja sotsiaalelu.

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Statistikatöö põhimõiste on piirkondlik statistika. Piirkondade määratlemisel on aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus, mille järgi jaguneb Eesti territoorium haldusüksusteks ja asustusüksusteks. Haldusüksused on maakonnad, linnad ja vallad. Vald ja linn jagunevad asustusüksusteks. Asustusüksused on asulad, milleks on linnad, külad, alevikud ja alevid.

Statistika valdkondades kasutatud mõistete ja metoodika kohta leiab infot statistika andmebaasist.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Avaldatakse mitmesugust statistikat omavalitsusüksuste, maakondade ja EPS (Eesti piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator) piirkondade kohta.

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ei ole rakendatav

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

Piirkondlikud üksused

Omavalitsusüksused

Maakonnad

Linnaline asustuspiirkond, väikelinnaline asustuspiirkond, maaline asustuspiirkond

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

Eri valdkondade aegread andmebaasis on erineva pikkusega (rahandus aastast 1995, kasutusse lubatud eluruumid aastast 1999 jne)

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Mõõtühik vastavalt näitajale (kohalik eelarve eurodes, maakatastri andmed hektarites jne)

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

Kuu

Kvartal

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Ei ole rakendatav

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kvartal

Kuu

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu“ mais. Pressiteatega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Sotsiaalelu / Tööturg / Töötud. Lühiajastatistika“ tabelites:

TT064: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 (kuud)

TT065: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse, soo ja vanuserühma järgi haldusjaotus seisuga 01.01.2018 (kuud)

TT066: Registreeritud töötud piirkonna/maakonna ja haridustaseme järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 (kuud)

ja valdkonna „Rahvastik / Rahvastikunäitajad ja koosseis / Demograafilised põhinäitajad“ tabelites:

RV063U: Ülalpeetavate määr piirkonna/haldusüksuse järgi, 1. jaanuar, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV06U: Demograafiline tööturusurveindeks piirkonna/haldusüksuse järgi, 1. jaanuar, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Juhtimislaud

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Puuduvad

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Rahandusministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sotsiaalministeerium

Maaeluministeerium

Keskkonnaministeerium

Päästeamet

Maksu- ja Tolliamet

Maa-amet

Eesti Töötukassa

Ehitisregister

Eesti Rahvusraamatukogu

Kohalikud omavalitsused

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab reeglitele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Lähteandmete täpsust kontrollitakse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Eurostat ja riiklikud statistikaametid püüavad vähendada valikust sõltumatuid vigu, täiustades pidevalt metoodikaid ja uuringuprotsessi, nt võttes kasutusele arvutipõhise hinnaandmete kogumise, mis aitab vältida kodeerimis- ja trükivigu.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmete avaldamine toimub vastavalt avaldamiskalendris kavandatule.

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on Eestis geograafiliselt võrreldavad juhul, kui haldusüksuse piirid ei ole muutunud (vt selgitust ajalise võrreldavuse osas).

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

2017. aasta haldusreform katkestas omavalitsusüksuste aegread, sest omavalitsusüksuste piiride muudatusi oli väga palju. Andmebaasi kasutades on oluline jälgida, mis seisuga on esitatud haldusjaotus. Statistika omavalitsusüksuste kohta omavalitsusüksuste piirides peale haldusreformi on ajaliselt võrreldav.

Statistikaamet on 34 näitaja puhul teinud tagasiulatuva arvestuse omavalitsusüksuste uute piiridega. Nende näitajate ulatuses on võrreldav aegrida pikem (vastavalt konkreetsele näitajale). Võrreldav aegrida on pikem ka nende omavalitsusüksuste puhul, kus haldusreformi käigus haldusüksuse piirid ei muutunud (näiteks Tallinn ja Viljandi linn). Pikemate aegridade puhul on oluline näitajate arvutamisel järgida võimalikke metoodilisi muutuseid. Eelkõige rahvastikustatistika puhul, sest selles valdkonnas on metoodilised muutused olnud suhteliselt suured.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Ei ole rakendatav

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmed on sisemiselt sidusad. Välditud on sisult lähedaste andmete ühtemoodi nimetamist. Mõne näitaja puhul võivad erineda Eurostati ja Statistikaameti avaldatud andmed. Tegemist on metoodiliste probleemidega.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Administratiivsetest allikatest saadakse järgmised haldusüksuste (maakond, linn ja vald) kohta käivad andmed:

Maa-ametist maakatastrisse kantud maa ja selle jaotus omandivormi, maareformi aegse omandamisviisi ja sihtotstarbe liigi järgi

Maksu- ja Tolliameti vormi TSD lisast 1 palgatöötajate kuukeskmine brutotulu

Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemist kohalike eelarvete põhitegevuse tulud ja kulud, sh füüsilise isiku tulumaksu laekumine kohaliku omavalitsuse eelarvesse, riigieelarve tasandus- ja toetusfond, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, kohalike omavalitsuste netovõlakoormus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistrist kasutusse lubatud eluruumid, kasutusse lubatud mitteelamud

Sotsiaalministeeriumist toimetulekutoetused

Töötukassast registreeritud töötud

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse äriregistrist raamatupidamise aastaaruande esitanud äriühingute arv ning nende müügitulu

Rahvusraamatukogust üldkasutatavate rahvaraamatukogude põhinäitajad

Päästeametist päästeteenistuste registreeritud sündmused, sh tulekahjude arv

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

Kvartal

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Administratiivandmed saadakse X-tee, FTP-serveri ja e-posti kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei ole rakendatav

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad