Statistikatöö nimetus: Tarbijahinnaindeks

Statistikatöö kood: 20407

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Olga Nikiforova

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

olga.nikiforova@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9239

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Tarbijahinnaindeks, tarbijahindade harmoneeritud indeks, konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeks

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Individuaaltarbimise klassifikaator (ITK 2015)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Tarbijahinnaindeksid katavad kogu majapidamissektori, täpsemalt – majapidamiste soetatud kaubad ja teenused

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Tarbijahinnaindeks – indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Iga avaldatud indeks või indeksi muutus on kogu majapidamissektori rahaliste lõpptarbimiskulutuste kohta

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Tarbekaubad ja teenused

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1990, juuli – … (juuli 1990 – detsember 1997 eri klassifikatsioonidel põhinevad indeksid)

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Indeks avaldatakse baasil 1997 = 100

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Indeks on mõõtühikuta

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Kuu

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1921/2001, 28. september 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksi läbivaatamise miinimumstandardite kohta ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2602/2000

Komisjoni määrus (EL) nr 119/2013, 11. veebruar 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI osaindeksite edastamine ja levitamine) seoses konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeksite kehtestamisega

Komisjoni määrus (EL) nr 93/2013, 1. veebruar 2013, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni Määrus (EL) 2015/2010, 11. november 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes

Komisjoni määrus (EL) nr 1114/2010, 1. detsember 2010, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksite (THHIde) kaalude kvaliteedi miinimumstandardite kohta ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2454/97

Komisjoni määrus (EÜ) nr 330/2009, 22. aprill 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise miinimumstandardite kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1334/2007, 14. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1749/96 tarbijahindade harmoneeritud indekseid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 esialgsete rakendusmeetmete kohta

Nõukogu määrus (EÜ) nr 701/2006, 25. aprill 2006, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hindade kogumise perioodiga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1708/2005, 19. oktoober 2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1920/2001, 28. september 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksis protsendina tehingu väärtusest väljendatud teenustasude käsitlemise miinimumstandardite kohta ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2602/2000, 17. november 2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksis hinnaalanduste käsitlemise miinimum­standardite kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2601/2000, 17. november 2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ostuhindade tarbijahindade harmoneeritud indeksisse kandmise ajastamise kohta

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2166/1999, 8. oktoober 1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkaitsesektori toodete tarbijahindade harmoneeritud indeksis käsitlemise miinimumstandardite kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1617/1999, 23. juuli 1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks tarbijahindade harmoneeritud indeksis kindlustuse käsitlemise miinimum­standardite osas ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2214/96

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2646/98, 9. detsember 1998, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks tarbijahindade harmoneeritud indeksi hinnaloendite käsitlemise miinimum­standardite kohta

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1688/98, 20. juuli 1998, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1749/96 tarbijahindade harmoneeritud indeksi geograafilise ja rahvastikulise ulatuse osas

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1687/98, 20. juuli 1998, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1749/96 tarbijahindade harmoneeritud indeksis sisalduvate kaupade ja teenuste kaetuse osas

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2214/96, 20. november 1996, tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI osaindeksite edastamine ja levitamine

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1749/1999, 23. juuli 1999, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indeksite osaindekseid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/792, 11. mai 2016, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95

MUUD ÕIGUSAKTID

Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamise kord

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Ravikindlustuse seadus

MUUD KOKKULEPPED

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Euroopa Keskpank (ECB)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Kuu

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Tarbijahinnaindeks“ kord kuus ja kord aastas

Pressiteadetega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Hinnad“ tabelites:

IA001: Tarbijahinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga

IA02: Tarbijahinnaindeks, 1997 = 100 (kuud)

IA021: Tarbijahinnaindeksi muutus (kuud)

IA022: Tarbijahindade harmoneeritud indeksi muutus võrreldes eelmise aastaga

IA023: Tarbijahindade harmoneeritud indeks, 2005 = 100(kuud)

IA024: Konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeksi muutus võrreldes eelmise aastaga

IA025: Konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeks, 2005 = 100 (kuud)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21406 „Regionaalne SKP“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“ ja 21603 „Kaubanduse mahuindeksid“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

ILO/IMF/OECD/UNECE/Eurostat/The World Bank. Consumer price index manual: Theory and practice. Geneva, International Labour Office, 2004

http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/KnowledgebaseArticle10130.aspx

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/hicp-ct_manual_EN.pdf

EL õigusaktid

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Eurostati missioonide raportid

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Rahandusministeerium

Eesti Pank

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sotsiaalministeerium

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Kaetud on kõik nõutavad individuaaltarbimise klassifikaatori (ITK) põhigrupid.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Lähteandmete täpsust kontrollitakse andmeallikate usaldusväärsusele ja metoodilistest soovitustest kinnipidamisele antud hinnangu alusel.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 5. tööpäeval pärast aruandekuu lõppu.

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Tarbijahindade harmoneeritud indeksid (THHI) on kõigis Euroopa Liidu riikides võrreldavad. Erinevused kõigil detailsuse tasemetel peaksid olema ainult siis, kui on erinevusi hinnamuutustes või kulutuste struktuuris. Definitsioonid ja liigitused on ühtlustatud õigusaktidega.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

12 põhigruppi on kasutusel alates 1998. aastast. Tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI) ja tarbijahinnaindeks (THI) loetakse ajas võrreldavaks.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Erinevus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) ja tarbijahinnaindeksi (THI) vahel: THHI puhul kasutatakse territoriaalset lähenemisviisi ja THI puhul rahvuslikku lähenemisviisi. Tarbimiskulutusi, mis oleks arvesse võetud ainult THHIs, ei ole. Mõned õnnemängude elemendid (loteriipiletid) on võetud arvesse THIs, kuid välja jäetud THHIst. THHI kaalud on viidud detsembri hindadesse, kuid THI kaalusid mitte.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Tarbijahindade harmoneeritud indeksid (THHI) ja tarbijahinnaindeksid (THI) on sisemiselt sidusad. Kõrgema taseme agregatsioonid arvutatakse detailsete indeksite alusel vastavalt defineeritud reeglitele.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 285,1 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Tarbijahinnaindeks ei ole revideeritav.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Tehakse ekspertvalik riigile iseloomulike kaupade kohta piirkondadele iseloomulikes müügikohtades.

2017. aastal oli esinduskaupade arv valimis 722, kuus kogutakse u 23 000 hinda kümnest piirkonnast.

Samal hinnakorjel põhinevad tarbijahinnaindeks, tarbijahindade harmoneeritud indeks ja konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeks.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Kasutatakse Haigekassa ja Maanteeameti veebilehe ning Ravimiametist, Maanteeametist, Liikluskindlustusfondist ja saldoandmike infosüsteemist päringutega saadud andmeid.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 20001 „Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad”, 20007 „Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal)”, 20206 „Energia tarbimine ja tootmine (aasta)”, 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)”, 20409 „Elektrienergia ja maagaasi hind”, 20413 „Äriteenuste tootjahinnaindeks”, 21302 „Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu)”, 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)”, 21601 „Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu)”, 21603 „Kaubanduse mahuindeksid”, 22015 „Raudteetransport”, 22029 „Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu”, 22031 „Veetransport”, 22032 „Õhutransport“, 22101 „Majutustegevus”, 22107 „Eesti elanike reisimine”, 30101 „Rahvastik”, 40003 „Sotsiaaluuring”, 40203 „Leibkonna eelarve uuring”, 40204 „Tarbimiskulutuste prognoos“, 40308 „Hariduskulutused”, 40402 „Film”, 40407 „Muuseum”, 40414 „Teater”, 40602 „Taastusraviteenust osutav majutusasutus” ning Eesti Panga andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid koguvad Statistikaameti töötajad kas otsese vaatluse, interneti või telefoniküsitluse teel.

Ravimiametist, Maanteeametist, Liikluskindlustusfondist ja saldoandmike infosüsteemist saadakse andmed FTP-serveri ja e-posti kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab võrdlust eelmise perioodiga ja vajadusel sama perioodi muude piirkondade andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmete alusel arvutatakse Laspeyres' tüüpi hinnaindeksid. Madalaimal tasemel indeksite arvutamiseks kasutatakse hindade aritmeetilisi keskmisi. Üksikandmed agregeeritakse vajalikule tasemele.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad