Statistikatöö nimetus: Kaupade väliskaubandus

Statistikatöö kood: 22303

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Evelin Puura

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

evelin.puura@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9259

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Eksport ja import kombineeritud nomenklatuuri (KN) 2-, 4- ja 8-kohalise kaubakoodi järgi

Eksport ja import standardse väliskaubanduse klassifikaatori (SITC) kaubajaotise ja majanduslike põhikategooriate klassifikaatori (MPK) järgi

Eksport ja import riigi järgi

Eksport ja import maakonna järgi

Eksport ja import majandusüksuse registreerimise koha, tegevusala (EMTAK 2008) ja KN kaubajaotise järgi

Väliskaubanduse mahuindeks SITC kaubajaotise järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Kombineeritud nomenklatuur (Intrastat) (KN)

Majanduslike põhikategooriate klassifikaator (MPK)

Standardne väliskaubanduse klassifikaator (SITC Rev. 4)

Ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuur 2013 (GEONOM 2013)

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Euroopa Liidu liikmesriikidega ja Euroopa Liidu väliste riikidega väliskaubandustehinguid tegevad ettevõtted

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Eesti päritolu kaupade eksport – Eestis toodetud või töödeldud kaupade väljavedu teistesse riikidesse.

Eksport – Eestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Ekspordi mahuindeks – ekspordi väärtuse suhtelise muutuse suhe Fisheri ühiku väärtusindeksisse.

Ettevõte – ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast.

Impordi mahuindeks – impordi väärtuse suhtelise muutuse suhe Fisheri ühiku väärtusindeksisse.

Import – kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks, taasväljaveo kohustusega ajutine sissevedu töötlemise eesmärgil ning taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Majandusüksus – Eesti äriregistrisse kantud ettevõte (äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja) või Eestis registreeritud kasumitaotluseta üksus (mittetulundusühing, sihtasutus, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus).

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Majandusüksus

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ekspordi-imporditehinguid tegevad ettevõtted

FREIM

Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsioonide andmete alusel koostatud loetelu Euroopa Liidu riikidega ekspordi ja impordi tehinguid tegevatest käibemaksukohustuslikest ettevõtetest, v.a need, mille käive jääb alla statistilise läve

Tähisega EX (eksport) ja IM (import) märgitud tollideklaratsioonide andmed kaubavahetuse kohta kolmandate riikidega

Ettevõtted, mis tegelevad meresaaduste püügiga avamerel ja nende müügiga välissadamates

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1993–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Kaupade ekspordi ja impordi väärtus jooksevhindades – euro

Eksporditud ja imporditud kaupade netokaal – kg

Eksportivad ja importivad majandusüksused (ettevõtted) – arv

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Kuu

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004, 31. märts 2004, liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, 6. mai 2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1915/2005, 24. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 kaupade koguse registreerimise lihtsustamise ja kaupade teatavat liikumist käsitleva teabe suhtes

Komisjoni määrus (EL) nr 113/2010, 9. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega

Komisjoni määrus (EL) nr 96/2010, 4. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) seoses lihtsustusläve, kaubandusega ettevõtte tunnuste järgi, erikaupade ja -liikumiste ning tehinguliikide koodidega

Komisjoni määrus (EL) nr 92/2010, 2. veebruar 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse, statistika koostamise ja kvaliteedihindamise osas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 222/2009, 11. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2004, 18. november 2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92

Komisjoni määrus (EL) nr 91/2010, 2. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) statistilistest andmetest väljajäetavate kaupade loetelu, maksuhalduri edastatava teabe ja kvaliteedihindamise osas

Komisjoni määrus (EL) nr 1093/2013, 4. november 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 638/2004 ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1982/2004 seoses Intrastati süsteemi lihtsustamise ja Intrastati teabe kogumisega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 659/2014, 15. mai 2014 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1253, 29. juuli 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 92/2010 seoses tolliasutuste ja riikide statistikaasutuste vahelise teabevahetuse ning statistika koostamisega (EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1724, 14. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Kakaoorganisatsioon (ICCO)

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kuu

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Väliskaubandus“ kord kuus. Pressiteatega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://andmebaas.stat.ee valdkonna „Majandus / Väliskaubandus / Kaupade väliskaubandus“ tabelites:

VK10_1: Kaupade eksport ja import kauba (KN) ja riigi järgi 2004-2011

VK10_2:Kaupade eksport ja import kauba (KN) ja riigi järgi 2012-2017

VK10_3:Kaupade eksport ja import kauba (KN) ja riigi järgi 2018-2020

VK12: Kaupade eksport, import ja nende muutus riigi järgi

VK14: Kaupade eksport ja import kauba (SITC) ja riigi järgi

VK16: Kaupade eksport ja import kauba (BEC) ja riigi järgi

VK18: Väliskaubanduse indeksid kaubagrupi (SITC) järgi

VK22: Kaupade eksport ja import majandusüksuse registreerimise koha, tegevusala ja kaubajaotise (KN) järgi

VK24: Kaupade eksport ja import haldusüksuse järgi

VK26: Kaupade eksport ja import hõivatute arvu järgi majandusüksuses

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 20205 „Energia tarbimine ja tootmine (kuu)“, 20206 „Energia tarbimine ja tootmine (aasta)“, 20403 „Ekspordihinnaindeks“, 20404 „Impordihinnaindeks“, 20407 „Tarbijahinnaindeks“, 20408 „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, 20701 „Kalapüük“, 20901 „Majandusüksuste statistiline register“, 21203 „Loomakasvatus ja lihatootmine“, 21207 „Põllumajanduse majanduslik arvepidamine“, 21213 „Põllumajandussaaduste arvepidamine“, 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“, 22201 „Tööstustoodangu indeks“ ja 50101 „Piirkondlik areng“.

Valmistabelid

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

User guide on European statistics on international trade in goods – 2016 edition

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-009

International trade statistics – background

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_statistics_-_background

International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010, ÜRO (2011)

http://unstats.un.org/unsd/trade/eg-imts/IMTS2010-final-22March2011.pdf

Intrastati käsiraamat

https://www.stat.ee/17140

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Igal aastal saadetakse Eurostatile kvaliteediaruanne „National Quality Report“.

Kvaliteediaruanne liikmesriikide väliskaubandusstatistika kohta

http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/quality-monitoring

Ametisiseseks kasutamiseks on välja töötatud dokument „Kvaliteediraport“, mis koostatakse iga kuu ja mis sisaldab infot valimis olevate ettevõtete arvu, vigade arvu jms kohta.

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Keskkonnaministeerium

Maaeluministeerium

Eesti Pank

Eesti Konjunktuuriinstituut

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Väliskaubandusstatistika andmete koostamine on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja ÜRO soovitustega.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei mõõdeta

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Mittevastamisest või alla läve jäänud ettevõtetest tingitud andmekadusid hinnatakse Intrastati puhul statistiliste meetoditega. Hinnangute tegemiseks kasutatakse Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsiooni (vorm KMD) andmeid. Hinnangud tehakse 2-kohaliste kaubakoodide ja riikide tasemel.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 40 päeva pärast aruandeperioodi lõppu (T + 40).

Andmeid avaldatakse iga kuu. Käimasoleva aasta andmeid täpsustatakse iga kuu ja kahe viimase aasta andmeid kaks korda aastas (märtsis ja oktoobris).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmete võrdlemisel teiste riikidega, nn peegelstatistika tegemisel (Eesti eksport Soome vs Soome import Eestist), esineb asümmeetriaid metoodiliste erinevuste (igas riigis on oma statistiline lävi), kaupade ja riikide kodeerimisel tehtud vigade jms tõttu.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Aastate 1993–2003 andmed on üheselt võrreldavad, kuid 2004. aasta mais, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga (EL), muutus andmete kogumise süsteem ning andmete võrdlemisel ELiga liitumise eelsel ja järgsel perioodil tuleb arvestada järgmiste metoodika muudatustega.

1. Liitumiseelne väliskaubandusstatistika põhines tollideklaratsioonidel ja hõlmas peaaegu kogu kaubavahetust. Liitumisjärgse ELi liikmesriikide vahelise kaubavahetusstatistika koostamiseks kogutakse andmeid iga kuu Intrastati küsimustikuga, mida peavad täitma ainult need ettevõtted, kelle ekspordi- või impordikäive ELi riikidega ületas aruandeperioodile eelnenud aastal või aruandeaasta jooksul Statistikaameti kehtestatud statistilise läve. Vaatlusest välja jääv osa lisatakse hinnangute põhjal. Ettevõtete aruannete esitamata jätmisest, puudulikust täitmisest või hilinemisega saatmisest tekkinud andmekadu asendatakse samuti hinnangutega.

2. Intrastati puhul ei ole põhikaubandussüsteemi järgi koostatav statistika samaväärne tollideklaratsioonide alusel kogutavate põhikaubandussüsteemi andmetega. Suur osa kaubast, mis varem liikus tolli järelevalve all tolliladudes ja mida põhikaubandussüsteemi reeglite järgi statistikas ei arvestatud, on nüüd vabas ringluses ja võetud statistikasse, sest ELi sisese kaubanduse puhul asendusid tollilaod vaheladudega.

3. Alates 2018. aastast on moodustatud statistilisi üksuseid, mis mõjutavad tegevusala lõikes avaldatavat statistikat. Näiteks, kui varem oli ettevõte tegevusala tööstus, siis pärast statistilise ettevõtte moodustamist 2018. aastal sattus ettevõte hoopis ehitustegevusala koosseisu.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Väliskaubandusstatistika andmete kogumine ei ole seotud sama valdkonna muu statistikaga.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Statistikatöö väljundid on omavahel kooskõlas.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 204,4 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta: 17382,0

Intrastat. Kauba lähetamine 1,8

Intrastat. Kauba saabumine 2,7

Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 0,2

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

Käimasoleva aasta väliskaubandusstatistika andmeid täpsustatakse iga kuu, kahe viimase aasta andmeid kaks korda aastas (avaldatakse märtsis ja oktoobris).

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Objektide arv üldkogumis on 33 000. Objektide arv valimis on 6000.

Uuringu üldkogumisse kuuluvad äriühingud, mis tegelevad kaubavahetusega ELi riikidega (esitavad andmeid riikliku statistika kuuküsimustikuga „Intrastat“) ja ELi mittekuuluvate riikidega (esitavad Maksu- ja Tolliametile kauba tollideklaratsioonid, mis edastatakse Statistikaametile väliskaubandusstatistika koostamiseks). Intrastati küsimustikku ei pea täitma ettevõtted, mille käive jääb alla statistilise läve, nende osa asendatakse hinnangutega Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal.

Andmeid kogutakse ka riikliku statistika küsimustikuga „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Maksu- ja Tolliametilt saadakse kord kuus tollistatistika andmed – ekspordi ja impordi andmed kaubavahetuse kohta kolmandate riikidega; aktsiisiladude kaubaliikumise aruanded (kütus, alkohol, tubakas); käibedeklaratsiooni andmed (vorm KMD); ühendusesisese käibe andmed (vorm VD).

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 20901 „Majandusüksuste statistiline register“ andmeid äriühingute kohta.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Kuu

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse veebipõhise elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas ning sisaldavad juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika kuuküsimustikega „Intrastat. Kauba lähetamine“, „Intrastat. Kauba saabumine“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“.

Maksu- ja Tolliameti andmed saadakse X-tee ja FTP-serveri kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Väliskaubandusstatistika andmete koostamisel ühendatakse Extrastati andmed (Maksu- ja Tolliameti edastatud tollideklaratsioonid kolmandate riikidega peetud kaubavahetuse kohta) ja Intrastati andmed (ettevõtetelt iga kuu kogutud ühendusesisese kaubavahetuse andmed).

Extrastati puhul andmekadusid ei ole, aga Intrastati puhul lisatakse alla läve jäänud ja vastamata jätnud ettevõtete hinnang, mida korrigeeritakse lisainfo laekumisel.

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, erinevate statistiliste mõõdikute, nt keskmine, mediaan, dispersioon jne arvutamine.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad