Statistikatöö nimetus: Rahvastik

Statistikatöö kood: 30101

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Alis Tammur

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

alis.tammur@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 8481

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Geograafilised, demograafilised, sotsiaal-majanduslikud ja etnokultuurilised andmed.

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Riikide ja territooriumide klassifikaator 2013 (RTK 2013)

Rahvuste klassifikaator 2013 (RK 2013)

Riiklik ühtne hariduse liigitus 2011 (RÜHL 2011)

Keelte klassifikaator 2013 (KK 2013)

Kodakondsusnimistu (KOD)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Ei ole rakendatav

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Aastakeskmine rahvaarv – pool elanike aasta alguse ja lõpu arvu summast.

Asustuspiirkond – asustusüksuste jaotamine linnalisteks, väikelinnalisteks ja maalisteks.

Asustusüksus – vald ja linn jagunevad asustusüksusteks. Asustusüksused on asulad: linnad, külad, alevikud ja alevid.

Haldusüksus – haldusjaotusel põhinev ning seaduse ja teiste õigusaktidega kindlaks määratud staatuse, nime ja piiridega üksus, mille territooriumi ulatuses teostatakse riiklikku või omavalitsuslikku haldamist. Eesti territooriumi haldusjaotuse üksused on maakonnad, linnad ja vallad.

Elukoht – isiku ütlus- või registripõhine elukoht (sõltub uuringu metoodikast). Alates 2015. aastast kasutatakse ainult registripõhist elukohta.

Linnaline asustuspiirkond – asula, kus enamik elanikest elab piirkonnas, kus rahvastikutihedus on suurem kui 1000 inimest km2 kohta ja rahvaarv sellise tihedusega piirkondades on suurem kui 5000 inimest. Piirkondade määramisel tiheduse ja rahvaarvu järgi on kasutatud ruutkaardi andmeid.

Maaline asustuspiirkond – asula, kus rahvastikutihedus on väiksem kui 200 inimest km2 kohta, või tihedama asustusega piirkond, mille rahvaarv jääb alla 5000 elaniku.

Püsielukoha riik – riik, kus inimene on pidevalt elanud vähemalt 12 kuud, või riik, kus inimene kavatseb elada vähemalt 12 kuud.

Rahvus – andmed tuginevad isiku enesemääratlemisele. Lapse rahvuse määramise alus on ema rahvus.

Vanus – eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval.

Väikelinnaline asustuspiirkond – asula, kus suurem osa elanikest elab piirkondades, kus rahvastikutihedus on vahemikus 200 kuni 1000 inimest km2 kohta ja rahvaarv sellise tihedusega klastrites on suurem kui 5000 inimest ning ei moodusta linnalist asustuspiirkonda. Piirkondade määramisel tiheduse ja rahvaarvu järgi on kasutatud ruutkaardi andmeid.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Isik

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Eesti elanikud, sh Eesti kodanikud ja Eestis elavad välismaalased

FREIM

Rahvastiku laiendatud üldkogum ja 16 administratiivset registrit

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Inimeste elukoht eluruumi täpsusel

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1919–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Inimesed – arv

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

1. jaanuar

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO)

ÜRO statistikaosakond (UNSD)

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO)

ÜRO Lastefond (UNICEF)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Esialgne rahvaarv“ ilmub jaanuaris, pressiteade „Täpsustatud rahvaarv“ mais. Pressiteateid saab lugeda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Rahvastik / Rahvastikunäitajad ja koosseis / Rahvaarv ja rahvastiku koosseis“ tabelites:

RV021: Rahvastik soo ja vanuserühma järgi, 1. jaanuar

RV0211: Aastakeskmine rahvastik soo ja vanuserühma järgi

RV0212: Rahvastik aasta alguses ja aastakeskmine rahvaarv soo ja vanuse järgi

RV0213U: Rahvaarvu muutuse komponendid maakonna järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV0221U: Rahvastik soo, vanuserühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar. eestlased. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV0222U: Rahvastik soo, rahvuse ja maakonna järgi, 1. jaanuar. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV022U: Rahvastik soo, vanuserühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV0231U: Vähemalt 15-aastased hariduse, soo, vanusrühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV0232U: Vähemalt 15-aastased hariduse, soo ja haldusüksuse või asustuspiirkonna liigi järgi, 1. jaanuar. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV0240: Rahvastik soo, vanuse ja 2017. aasta haldusreformi järgse elukoha järgi, 1. jaanuar

RV0282U: Rahvastik soo, vanuserühma ja 2017. aasta haldusreformi järgse elukoha järgi, 1. jaanuar

RV028U: Aastakeskmine rahvastik. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV0291U: Rahvaarv, pindala ja asustustihedus, 1. jaanuar. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV069U: Rahvastik sünniriigi/kodakondsuse, maakonna, soo ja vanuserühma järgi, 1.jaanuar. haldusjaotus seisuga 01.01.2018

RV071: Põlis- ja välispäritolu rahvastik 2017. aasta haldusreformi järgse maakonna, soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar,

valdkonna „Rahvastik / Rahvastikunäitajad ja koosseis / Demograafilised põhinäitajad“ tabelites:

RV030: Sünnid, surmad ja loomulik iive

RV031: Sünnid, surmad ja loomulik iive. Eestlased

RV032: Sünnid, surmad ja loomulik iive soo ja maakonna järgi

RV033: Sündimuse näitajad

RV043: Imikusuremus soo järgi

RV045: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi

RV0451: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad asustusüksuse/asustuspiirkonna liigi, soo ja vanuserühma järgi

RV0452: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad maakonna, soo ja vanuserühma järgi

RV0453: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad rahvuse, soo ja vanuserühma järgi

RV0454: Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad hariduse, soo ja vanusrühma järgi

RV046: Suremustõenäosus ja ellujääjad sünnipõlvkonna hulgast soo ja vanuse järgi

RV047: Abielud ja lahutused

RV048: Summaarne esmasabiellumuskordaja ja keskmine vanus esmasabiellumisel soo järgi

ja valdkonna „Eri valdkondade statistika / Lõimumine“ tabelis:

RV071: Põlis- ja välispäritolu rahvastik 2017. aasta haldusreformi järgse maakonna, soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 30201 „Rahvastikusündmused. Abielud“, 30202 „Rahvastikusündmused. Abielulahutused“, 30203 „Rahvastikusündmused. Abordid“, 30204 „Rahvastikusündmused. Ränne“, 30205 „Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused“, 30206 „Rahvastikusündmused. Sünnid“, 41001 „Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid“, 50101 „Piirkondlik areng“ ja 50201 „Säästva arengu näitajad“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

https://www.stat.ee/dokumendid/399211

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Sotsiaalministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Siseministeerium

Eesti Demograafia Instituut

Tartu Ülikool

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Hea

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei ole rakendatav

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Esialgne rahvaarv avaldatakse hiljemalt 23 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 23), täpsustatud ja aastakeskmine rahvaarv ning osad lõiked avaldatakse 130 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 130). Kõik täpsustatud rahvaarvu andmed on avaldatud 250 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 250).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Rahvastiku andmeid on maakondade kaupa avaldatud alates 1990. aastast. Maakonna piirid on muutunud kaks korda. Andmetes väljendub see aastates 1999‒2000, mil Lääne-Viru maakond suurenes ja Järva maakond vähenes. Muutus toimus tegelikult 2005. aastal, kuid loenduste vahelisel ajavahemikul tehtud ümberarvutuste käigus nihkus see loenduse aastale – 2000. Teine muutus oli seotud 2017. aasta haldusreformiga, mil muutusid enamiku maakondade piirid. Uue haldusjaotuse piiride järgi on tehtud ümberarvutused alates 01.01.2015 rahvaarvust (2015 andmed on arvutatud indeksipõhise metoodikaga, varasemad andmed on REL 2011 ja sündmusstatistika järgi). Omavalitsusüksuste rahvaarvud on jooksvas statistikas avaldatud alates aastast 2000. Ajavahemiku 2000–2011 omavalitsuste piiride muutused arvutati ümber loendusaegsesse seisu, sest loenduste vahelise ajavahemiku andmed arvutati ümber. Alates 2012. aastast ei ole liitunud omavalitsusüksuste statistika võrreldav, sest kui valla nimi ei muutunud, siis jätkus andmebaasis selle omavalitsusüksuse andmerida. Nende muutuste käsitlemisel tuleb kasutada EHAKi (Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator) muudatuste ülevaadet. Alates 2015. aastast on kõik andmed ümber arvutatud uue ehk 2017. aasta haldusreformi järgse seisuga. Geograafilise võrreldavuse juures on oluline sündmus ka 2015. aastal toimunud metoodika üleminek loendusel märgitud elukohalt rahvastikuregistri järgse elukoha kasutamisele.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Rahvastikustatistika alus oli enne 2012. aastat rahvaloendus ja loenduste vahelisel ajal lisati iga aasta sünnid, surmad ja elukohavahetused (ränne). Pärast järgmise rahvaloenduse toimumist arvutati vahepealsete aastate andmed tegelikkuse järgi ümber.

Alates 2000. aasta rahvaloendusest on rahvastiku arvestuses loendatud isikutele lisatud alakaetus – ümberarvutustega saadi 2000. aasta 1. jaanuari täpsustatud rahvaarv, mis oli 31 200 inimese võrra suurem loendatud isikute arvust. Kuna seda tehti alles pärast 2011. aasta loendust ja varasemat ajavahemikku (1989‒1999) ei ole ümber arvutatud, siis on andmetes 1999. ja 2000. aastat võrreldes metoodikast tulenev hüpe. 2012. aasta rahvaarv on 2011. aasta loenduse rahvaarv, millele on alakaetuse tõttu lisatud 30 760 inimest. Alates 01.01.2012 tehakse rahvastikustatistikat isiku järgi: aasta alguse rahvastikule lisatakse ainult Eesti püsielanike sündmused (sünd, surm ja elukohavahetus). Alates 01.01.2015 hakkas statistikaamet rahvastikuanalüüsi tegema uue meetodi ehk residentsuse indeksi järgi. Ülemineku tõttu selgus, et uue metoodika kohaselt elas sel hetkel Eestis 1599 inimest rohkem ja seetõttu rahvaarv veidi suurenes. See ei tulenenud ühe aasta sündmustest, vaid need isikud olid pärast loendust Eestisse sisse rännanud.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Kõigi rahvastikusündmuste kohta kogutakse teavet samadel alustel, seega on võimalik ka valdkonnaülene analüüs

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Ei ole rakendatav

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 24,5 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Eesti rahvastikuregister ja 15 muud riiklikku registrit

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Administratiivandmed saadakse X-tee, FTP-serveri ja e-posti kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Andmeid võrreldakse eelmiste perioodide andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Rahvaarv moodustatakse isikupõhiselt, kasutades kindla meetodi abil (residentsuse indeks) erinevates registrites sisalduvaid andmeid. Residentsuse indeksi põhjal leitakse iga inimese puhul tõenäosus, kas ta elab Eestis. Iga inimese kohta vajaminevad tunnused leitakse, kasutades erinevaid registreid kindla prioriteedi järgi.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad