Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Hariduskulutused 2020

Statistikatöö nimetus
Hariduskulutused
Statistikatöö kood
40308
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet erakoolide, avalik-õiguslike ülikoolide ja avalikus sektoris hariduse ja koolituse valdkonnas tehtud kulutuste ja rahastamisallikate liikide kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 912/2013, 23. september 2013, millega rakendatakse haridus- ja koolitussüsteemide osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1175/2011, 16. november 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta, Komisjoni määrus (EL) nr 88/2011, 2. veebruar 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008 (milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas) seoses haridus- ja koolitussüsteeme käsitleva statistikaga EMPs kohaldatav tekst, Komisjoni määrus (EL) nr 823/2010, 17. september 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008 (milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas) seoses täiskasvanute elukestvas õppes osalemise statistikaga
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO), OECD, Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020