Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põllumajandus

Põllumajandus on traditsioonilisemaid tegevusharusid Eesti majanduses. Põllumajandussaadused on toonud toidu meie lauale juba aastatuhandeid. Ka tänapäeval on põllumajandus Eestis tähtsal kohal, varustades toiduga nii meid kui ka välisriike ning andes tööd paljudele kohalikele elanikele.

Põllumajandusstatistika annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast kuu, kvartali ja aasta seisuga. Avaldame nii kogu Eesti kui ka maakondade põllumajandusnäitajaid, sealhulgas:

 • taimekasvatus (pinnad, saagid, väetamine);
 • loomakasvatus (elusloomad, loomakasvatustoodang, kokkuostuhinnad);
 • piima kasutamine (piimatoodete tootmine);
 • mahepõllumajandus;
 • põllumajandustulu tekkimine (toodangu väärtus, kulud ja lisandväärtus);
 • põllumajandusmaa müügi- ja rendihinnad;
 • saaduste tarbimine;
 • tööjõud ja muu tulutoov tegevus;
 • tootmismeetodid;
 • põllumajandusmajapidamiste suurus ja tüübid.

Põllumajandusstatistikat kasutatakse selleks, et hinnata sektori käekäiku, jälgida toodangut ja selle tarbimissuundi ning seirata toidujulgeolekut.

 • Põllumajanduse majandusliku arvepidamise andmed on rahvamajanduse arvepidamise alus.
 • Põllumajandusmaa hindade statistika kajastab, kuidas on põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused mõjutanud maa hinda.
 • Põllumajandustoodangut ja kokkuostuhindu kasutatakse põllumajanduse majandusarvestuses.
 • Tarbimisandmed peegeldavad riiklikke vajadusi ja tarbimissuundi.
 • Põllumajandussaaduste koguste kohta andmeid kogudes on võimalik hinnata riigi isevarustatuse taset.

Suur osa põllumajandusstatistikast kogutakse Euroopa Liidus ühtlustatult. Statistika põhjal koostatakse analüüse ja arengukavasid ning hinnatakse Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika tulemuslikkust.

Põllumajandusstatistika annab olulist teavet ka teistele valdkondadele. Näiteks keskkonnapoliitikas kasutatakse põllumajandusnäitajaid kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri koostamisel ning nitraadi- ja vee raamdirektiivi ja HELCOM-i Läänemere tegevuskava aruandluses.

Kasutatav põllumajandusmaa 985 456 ha
-0,3%
2020
Mahepõllumajanduskultuuride pind 220 796 ha
0,0%
2020
Teraviljasaak 1 632 786 tonni
0,5%
2020
Kartulisaak 94 414 tonni
-21,7%
2020
Piimatoodang 207 039 tonni
-75,6%
2021
Lihatoodang 28 598 tonni
-75,6%
2021
Munatoodang 43 586 tuhat tk
-72,6%
2021
Kokkuostetud piima keskmine hind 310,8 eurot/tonn
2,0%
APRILL 2021
Põllumajandustoodangu väärtus 974 299,6 tuhat eurot
-2,3%
2020
Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind | 2016 – 2020
Ühik: hektarit
2016 2017 2018 2019 2020
Kasutatav põllumajandusmaa 1 003 505 981 825 984 671 988 410 985 456
Põllumaa 690 208 678 788 682 805 689 589 694 394
Teravili 351 353 330 677 350 433 364 364 370 120
Nisu 164 544 169 753 154 579 166 984 168 038
Talinisu 90 719 102 449 75 032 115 377 117 951
Suvinisu 73 825 67 304 79 547 51 607 50 087
Rukis 12 368 13 314 10 854 28 901 20 689
Oder 135 342 102 487 138 485 123 378 130 726
Talioder 1 748 4 193 7 734 17 161 22 439
Suvioder 133 594 98 294 130 752 106 217 108 287
Kaer 29 309 33 649 39 653 37 258 41 027
Suviteraviljade segu 1 026 367 611 305 401
Tritik 5 680 5 829 3 342 5 886 5 944
Tatar 3 085 5 278 2 909 1 652 3 293
Kaunvili 55 423 65 562 46 805 42 954 49 535
Põldhernes 38 866 38 750 29 677 31 835 35 641
Põlduba 16 525 26 758 17 079 11 058 13 833
Muu kaunvili 32 54 49 61 61
Kartul 5 643 5 388 5 205 5 336 3 639
Söödajuurvili 262 70 209 446 270
Tehnilised kultuurid 75 261 85 539 79 150 79 096 79 792
Raps ja rüps 70 103 73 786 72 683 72 411 70 926
Taliraps ja -rüps 25 418 34 806 28 120 51 436 57 312
Suviraps ja -rüps 44 685 38 980 44 563 20 974 13 614
Õlilina 117 80 53 52 73
Kanep .. 9 845 3 536 4 455 5 161
Ravim- ja maitsetaimed 1 055 1 402 2 569 1 639 2 863
Muud tehnilised kulturid 3 986 426 309 539 769
Söödakultuurid põllumaal 178 261 170 759 180 702 180 220 175 024
Haljasmais 7 958 9 179 10 548 13 713 13 596
Tera- ja kaunvili haljassöödaks .. .. 9 626 8 567 5 281
Muud üheaastased söödakultuurid .. .. 2 260 2 247 730

Taimekasvatussaaduste toodang elaniku kohta | 2017 – 2020
Ühik: kg
2017 2018 2019 2020
Teravili 996 697 1 226 1 229
Kartul 69 67 91 71
Köögivili 45 48 67 44

Blogi

Eestis on Euroopa üks mahedamaid põllumajandusi

Statistikaameti andmete kohaselt oli Eestis kasutatavast põllumajandusmaast eelmisel aastal 22% mahemaa. Seda on ligi kolm korda rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Statistikaameti analüütik Ege Kirs vaatas, milline on meie taimekasvatuse saagikus mahemaal ja kuidas läheb maheloomakasvatusel.
Loe edasi 4. juuni 2021