Struktuurfondide toetustega projektid

Veebiplatvormi uuendamine

Statistikaamet sai 215 826 euro suuruse toetuse Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3.1 „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ projektile 2014-2020.12.03.18-0473 „Veebiplatvormi uuendamine“.

Projekti käigus valmis statistikaameti uue struktuuri, disaini ja kasutajaloogikaga veebileht, mis viiakse üle riigi keskse platvormi Drupal versioonile 8.

Uus veebileht asendas senise www.stat.ee kodulehe 2020. aasta augustis.

Personaliseeritud teabekanalite loomine

Statistikaamet sai 316 350 euro suuruse toetuse Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3 „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ projektile „Personaliseeritud teabekanalite loomine“.

Projekti eesmärk oli luua personaliseeritud juhtimislauad Eesti ministeeriumitele ja teistele valitsusasutustele, erialaliitudele ning kohalikele omavalitsustele, kes saaksid teha andmetele tuginedes teadlikumaid ja kvaliteetsemaid juhtimisotsuseid. Valmis personaliseeritud juhtimislaudade tarkvara, mille abil esitatakse graafikutena kõik olulisemad statistikaameti andmebaasi näitajad. Juhtimislauad on kättesaadavad juhtimislauad.stat.ee.

Projekt kestis 19. oktoobrist 2018 kuni 31. augustini 2019 ja selle teostas Net Group OÜ.

Andmehõivemootori loomine ja v5 teenuste üleviimine v6-le

Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3.1 „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine“ sai statistikaamet projektile „Andmehõivemootori loomine ja v5 teenuste üleviimine v6-le“ 71 916 eurot toetust (projekti kogumaksumus oli 71 916 eurot).

Projekti eesmärk oli leida lahendus, mida kasutades ei ole teenuse osutajal statistikaameti andmehõiveks vaja välja töötada eraldi teenuseid. Nii kiireneb statistikaameti andmehõiveprotsess ja vähenevad kulud. Andmehõiveteenuse rakendamine aitab 2020. aastal korraldada rahva ja eluruumide registripõhist (REGREL) loendust.

Projektiga valmis andmehõivemootor ehk standardne tarkvarakomponent andmete hõivamiseks pull-meetodit kasutavate X-tee teenuste kaudu (andmed hõivatakse andmete esitaja juures olevat X-tee teenust kasutades). Välja töötatud andmehõivemootorit kasutades viidi olemasolevad 21 X-tee teenust üle 6. versioonile.

Projekt kestis 25. jaanuarist 2019 kuni 25. märtsini 2019 ja selle teostas AS Helmes.

eSTAT-i kasutatavuse analüüs

Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3.1 „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine“ kaudu sai statistikaamet projektile „eSTAT-i kasutatavuse analüüs“ 41 987 eurot toetust (projekti kogumaksumus oli 49 985 eurot).

Projekti eesmärk oli analüüsida statistikaameti andmete esitamise keskkonna eSTAT kasutusmugavuse suurendamise võimalusi ja koostada senisest lihtsam ning mugavam prototüüp, mida kasutajad oleksid testinud.

Projekti tulemusena valmisid disainikavandid, kujundusfailid ja prototüüp.

Projekt kestis 14.03. märtsist 017 kuni 30. septembrini 2017. Teostas Velvet OÜ.

Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1. etapi 1. järk)

Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3.1 „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ kaudu sai statistikaamet toetust projektile „Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1. etapi 1. järk)“ 244 992 eurot.
Projekti eesmärk oli vähendada andmekogumise ja andmetöötluse kulusid ning kiirendada väljundi tootmist, saavutada suurem paindlikkus, vabaneda vananenud tarkvarast.

Projekti tulemusena

  • suurenes isiku-uuringute kogumismeetodite kombineerimise võimalus, mis võimaldab edaspidi kokku hoida nii aja- kui ka transpordikulusid;
  • andmetöötluses vähenes probleemsete andmete läbivaatamisele kuluv aeg ja kiirenes vigade parandamine.

Projekt kestis 19. septembrist 2016 kuni 31. augustini 2017. Arendaja oli Nortal AS.

Statistikatöö automatiseerimine (1. etapp 1. järk)

Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3.1 „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ kaudu sai statistikaamet toetust projektile „Statistikatöö automatiseerimine (1. etapp 1. järk)“ 303 665 eurot.

Projekti eesmärk oli vähendada tehnilise käsitöö mahtu, dubleerimist ja andmehõiveks kuluvat aega ning säilitada andmeid korduvkasutuseks. Projekt on seotud tehniliste eelduste loomisega REGREL-i korraldamiseks ja statistikatoodete tellimuste kiireks ning efektiivseks täitmiseks.

Projekti tulemusena

  • lisandus võimalus andmekogudelt ja andmeesitajatelt võtta pakituna vastu XML-vormingus andmeid;
  • vähendati käsitööd andmekontrollide kirjeldamisel;
  • kogutakse isiku-uuringutes aadressiandmed korrektsemal kujul, vähenes aadresside järeltöötluse vajadus, andmeid kasutatakse järgmistes uuringutes;
  • valmis detailanalüüs statistiliste registrite süsteemi SRS edasiarenduseks hoonete ja ruumide registri andmeuuenduste saamiseks ja säilitamiseks ning majandusüksuste ja põllumajanduslike majapidamiste registrite andmete uuendamiseks ja säilitamiseks ning korduvkasutamiseks.

Projekt kestis 31. augustist 2016 kuni 30. maini 2017. Arendaja oli Nortal AS.