ESS – Euroopa sotsiaaluuring (European Social Survey)

Mis uuring see on?

Euroopa sotsiaaluuring (ESS - European Social Survey) on rahvusvaheline sotsiaalteaduslik uuring ja teadustaristu paljudele erialadele. ESS eesmärgiks on tagada ühiskondade arengu ja inimeste käitumise uurimiseks kõrge kvaliteediga andmestik. Andmeid kogutakse alates 2002. aastast. Kokku on kogus 500 000 inimese andmed 35 riigist. Eri riikide andmete võrreldavuse tagamiseks nõutakse rangete protseduurireeglite järgimist. Kogutud andmed võimaldavad analüüsida hoiakute, institutsioonide arengu ja inimeste käitumise vahelist seost ning mitmeid muid protsesse ühiskondades.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Euroopa sotsiaaluuringu valim on isikupõhine ning võetakse juhuvaliku teel rahvastikuregistrist. Kui olete sattunud valimisse, siis Teie nime ja aadressi teavad vaid küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Euroopa sotsiaaluuringus osalemine on vabatahtlik. Et Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele – riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Teie vastused aitavad üleeuroopalise tähtsusega uuringut teha ka tulevikus. Et Teie vastused esindavad ka kõigi teiste Teiega sarnaste sotsiaal-demograafiliste tunnustega Eesti inimeste arvamust, on Teie osalemine väga oluline, sest rahvusvaheliste reeglite järgi ei tohi mitte keegi Teid asendada. Selleks et Eesti uuringu tulemused oleksid rahvusvahelisel tasandil usaldusväärsed, on väga oluline, et kõik valimisse võetud inimesed uuringus osaleksid. Oleme Teile koostöö eest väga tänulikud.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

2018. aastal on uuringu eriteemadeks usaldus ja elu sündmuste ajastus. Eestis kasutab ESS uuringu andmeid üle 1300 inimese ja igal aastal publitseeritakse selle uuringu põhjal 50-60 Eesti kohta käivat artiklit, peatükki. Kasutajaid leidub nii avalikust sektorist, erasektorist, teadlaste ja üliõpilaste hulgast kui ka kodanikuühendustest.

ESS koondab kõrgetasemelisi teadusandmeid ja valdkondlikke eksperte. ESS eesmärgiks on teenida oma ekspertiisi ja analüütiliste võimalustega teadlasi, uurimis- ja arendusgruppe teadus- ja arendustegevuse, avalikus- ning ettevõtlussektoris.