Haridus

Eesti haridusstrateegias on haridus määratletud kui isikliku, kultuurilise ja ühiskondliku väärtuse tekitaja ning hoidja. See tähendab, et haridus kujundab ja kannab edasi väärtushoiakuid, mis on nii isikliku õnneliku elu kui ka kultuuri kestlikkuse ning ühiskonna koostoimimise aluseks. Hariduselus osalemine aitab kaasa riigi majanduse arengule ning arendab ühiskonna inimvara.

Loe edasi

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Tänavu tähistasime Eesti taasiseseisvumise 28. aastapäeva. Et ligikaudu poole sellest ajast oleme olnud ka Euroopa Liidu liikmed, siis oli kohane teha ülevaade Eesti arengust Euroopa Liidus oldud aja jooksul.

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Loe edasi

Kõrgharidusega õpetajaid on enim juurde saanud 1.-6. klassid

Statistikablogi
Oliver Bollverk

Seoses Tartu Ülikooli projektiga „Kogenud Kooli“, uuris Statistikaamet, milline on Eesti õpetajate enda haridustase.

Kõrgharidusega õpetajaid on enim juurde saanud 1.-6. klassid

Loe edasi

Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

Statistikablogi
Krislin Metsis

Statistikaameti andmetel oli 2017/2018. õppeaastal üldhariduskoolides 14 905 õpetajat, neist naisi 86% ja mehi 14%.

Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

Loe edasi

Eestimaalaste peamine reisisiht oli mullu Läti

Statistikablogi
Pille-Riin Järv

Statistikaameti andmetel tegid Eesti elanikud 2017. aastal 1,3 miljonit ööbimisega välisreisi, neist ligi pooled naaberriikidesse. Kui varasematel aastatel oli kõige populaarsem sihtkoht Soome, siis mullu külastasid Eesti elanikud kõige enam Lätit, kuhu tehti kolmandik ööbimistega välisreisidest.

Eestimaalaste peamine reisisiht oli mullu Läti

Loe edasi

Kutse- ja kõrghariduses suureneb vanemate õppurite osatähtsus

artikkel
Riina Leinbock

2017/2018. õppeaastal omandas Eestis üldharidust 153 300, kutseharidust 24 100 ja kõrgharidust ligi 46 200 õppurit. Võrreldes eelmise õppeaastaga suurenes õpilaste arv üldhariduses 4100 ja kutsehariduses vähenes 900 võrra. Üliõpilaste arv kahanes 1600 võrra.

Õpilased üldhariduse statsionaarses õppes, 2007‒2017ᵃ</span>

Loe edasi

Lapsed vajavad koolis turvatunnet ja hoolimist

Statistikablogi
Kadri Raid, Dagmar Kutsar, Kadri Soo

Noorematele lastele meeldib koolis rohkem ehk koolimeeldivus väheneb vanusega, Eestis enam just tüdrukute hulgas. Koolimeeldivust aitavad suurendada turvatunne koolis, sõbrad ja õpetajad, kes lapsi kuulavad ning nende arvamusest hoolivad.

Lapsed vajavad koolis turvatunnet ja hoolimist

Loe edasi

Narva ja teised Euroopa Liidu idapiiril asuvad väikelinnad

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 54)
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid

Euroopa linnade uuring annab suurepärase võimaluse võrrelda Euroopa eri piirkondades asuvaid linnu. Uuringuta sellist võimalust peaaegu polekski. Eestist osaleb linnastatistika uuringus kolm linna: Tallinn, Tartu ja Narva. See artikkel vaatleb Narvat võrdluses nelja sarnase suurusega Euroopa Liidu idapiiril asuva linnaga.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tänapäeva õpetaja Laur

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 5)
Marti Lillemägi

Eesti üldhariduskoolide õpetajad on peamiselt naised ja meesõpetajate osatähtsuse poolest on Eesti Euroopas viimaste seas. Samal ajal on tasakaalustatud haridusmaastikule vaja nii mees- kui ka naisõpetajaid. Artikkel annab ülevaate sellest, milline on praegune Eesti meesõpetaja, mis takistab meestel õpetajaameti valimist ja milliseid tagajärgi meesõpetajate puudus kaasa tuua võib.

Väljaande kaas

Loe edasi

Gümnasistide koolitee pikkus

Statistikablogi
Ülle Valgma

Statistikaamet analüüsis 10.–12. klassi õpilaste koolitee pikkust ning selgus, et kuigi gümnasistide koolitee keskmine pikkus on 15 km, jääb kolmandikule neist kool kuni 2 km kaugusele kodust. Gümnasistide koolitee mediaanpikkus on 4,3 km.

Gümnasistide koolitee pikkus

Loe edasi

Noored eelistavad õppida tehnika, tootmise või ehituse valdkonna erialadel

Statistikablogi
Marti Lillemägi

Pidevalt arenevas maailmas saab haridus aina olulisemaks. Kui veel sadakond aastat tagasi piirdus paljude haridustee vaid lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisega, siis nüüd tuleb õppuritel teha kaalukaid erialavalikuid, mis mõjutavad edasist karjääri ja eluteed. Laste ja noorte kultuuriaasta puhul uuris Statistikaamet, missugustel erialadel noored tänapäeva Eestis õppida eelistavad ja kuidas nende valikud vanemate õppurite omadest erinevad.

Noored eelistavad õppida tehnika, tootmise või ehituse valdkonna erialadel

Loe edasi