Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööjõu-uuring 2020

Statistikatöö nimetus
Tööjõu-uuring
Statistikatöö kood
40701
Eesmärk
Eesti tööjõu-uuringu (ETU) eesmärk on hinnata usaldusväärselt Eesti tööturu olukorda ning saada ülevaade elanike majanduslikust aktiivsusest – tööhõivest, töötusest ja tööoludest. See on Eesti vanim ja suurim isiku-uuring, mida tehakse kogu aasta jooksul. Isikuküsitluse eelis teiste andmeallikate (ettevõtete uuringud, administratiivsed andmed) ees on see, et kaasatud on kogu tööealine elanikkond. Ettevõtete uuring ei hõlma ametlikult vormistamata töösuhtes töötajaid ja Töötukassa andmed kajastavad ainult seal registreeritud isikuid.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 545/2014, 15. mai 2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (EMPs kohaldatav tekst), Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1897/2000, 7. september 2000, millega kohaldatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) tööpuuduse mõiste osas, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1991/2002, 8. oktoober 2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, Komisjoni määrus (EÜ) nr 2104/2002, 28. november 2002, millega kohandatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1575/2000, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 hariduse ja koolituse muutujate nimekirja ja alates aastast 2003 andmeedastuses kasutatava kõnealuste muutujate kodifitseerimise osas, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2257/2003, 25. november 2003, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, et kohandada vaadeldavate näitajate loetelu (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes, KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 ja 2021
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020