Keskkonnamaksud

Majanduse arenguga on suurenenud surve keskkonnale, mistõttu on hakatud pöörama järjest enam tähelepanu keskkonnaga seotud majandushoobadele (keskkonnamaksud, kaubeldavad saasteload jm), et negatiivset keskkonnamõju vähendada ja loodusressursse säästlikult kasutada. Keskkonnamaksud on majanduslikud meetmed, millega soovitakse tarbimis- ja tootmisharjumusi keskkonnasõbralikumaks muuta.

Keskkonnamaksud jagunevad saaste-, ressursi-, energia- ja transpordimaksudeks

Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet) vaatab keskkonnamaksudena keskkonnaga seotud makse, tasusid, aktsiise ja riigilõive, mida on rahvamajanduse arvepidamises käsitletud maksudena. Keskkonnamaksu maksubaas on füüsiline ühik (või muu sarnane asendaja), millel on kindel tõestatud negatiivne keskkonnamõju.

Saastemaksudest on Eestis kehtestatud saastetasu jäätmete kõrvaldamise eest, saastetasud saasteainete heitmisel välisõhku, veekogusse ja pinnasesse ning pakendiaktsiis. Ressursimaksud on keskkonnatasud vee erikasutusõiguse ja kalapüügiõiguse eest. Kaevandamisõiguse tasu ressursimaksud ei hõlma, sest rahvamajanduse arvepidamises on kaevandamisõiguse tasu hoopis maavara rent, mitte maks. Kütuseaktsiis ja elektriaktsiis liigitatakse energiamaksude alla. Raskeveokimaks ja riigilõiv sõiduautode registreerimise eest kuuluvad transpordimaksude alla. Suurima osa keskkonnamaksudest hõlmab kütuseaktsiis.

Eesti transpordimaksude osatähtsus keskkonnamaksudes on Euroopa Liidu madalaim

Eestis on keskkonnamaksude osatähtsus SKP-s Euroopa Liidu keskmisel tasemel, Eesti keskkonnamaksude struktuur on aga teistsugune kui mujal Euroopa Liidus – transpordimaksude osatähtsus keskkonnamaksudes on siin kõige väiksem. Eestis ei ole kehtestatud teistes Euroopa Liidu riikides levinud transpordimakse nagu sõiduautode kasutamise aastamaks ja teekasutustasu.

Metoodika kirjeldus ja mõistete selgitused on kättesaadavad statistika andmebaasis.

Ettevõtetel, kelle andmed moodustavad tegevusala koondist üle 90%, on palutud täita nõusolekuleht statistiliste andmete avaldamiseks.