Statistikaameti keskkonnapoliitika

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest. Väärtused, millele amet oma töös tugineb, on usaldusväärsus, koostöö ja uuenduslikkus.

Keskkonnahoidlik tegevus on aluseks tõhusalt toimiva keskkonna ja jätkusuutliku ühiskonna loomisel. Seetõttu järgib ka Statistikaamet oma töötajate väärtushinnangute kujundamisel ja igapäevategevuses vastutustundliku töö ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

Oma igapäevategevuses lähtume järgmistest keskkonnapoliitika põhimõtetest.

  • Parandame oma tegevuse ressursitõhusust ja rakendame energiasäästumeetmeid.
  • Väldime ja vähendame paberikasutust, sealhulgas propageerime paberivaba dokumendiringlust ning digiallkirja kasutamist.
  • Vähendame jäätmeteket ja edendame jäätmete liigiti kogumist.
  • Toodete ja teenuste ostmisel lähtume keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest, võimaluse korral eelistame eestimaiseid tooteid.
  • Kaasame keskkonnapoliitika põhimõtete rakendamisse kõik oma töötajad (ja võimaluste piires ka partnerid).
  • Eelistame kraanivett pudeliveele.
  • Jälgime ja vähendame tööreisidest tulenevat keskkonnamõju ning edendame säästvat liikuvuskorraldust.
  • Tagame oma töötajatele tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna ning toetame nende sportimisharjumusi.
  • Jälgime ja hindame regulaarselt oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.
  • Jagame oma töötajate keskkonnateadlikkuse suurendamiseks igakülgset informatsiooni.

Keskkonnapõhimõtete järgimine on kohustuslik kõigile meie töötajatele.