Kohalike omavalitsuste teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring

Mis uuring see on?

Kohalike omavalitsuste teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring korraldatakse rahandusministeeriumi ja statistikaameti koostöös. Uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike rahulolust kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste ja elukeskkonna kvaliteediga.

Küsitluses palutakse anda hinnang liikumis-, sportimis- ja kultuurse vaba aja veetmise võimaluste, elukeskkonna, heakorra, üldiste teenuste pakkumise ja kohaliku tasandi juhtimise kohta. Hinnatakse kohalikku omavalitsust, kus on isiku peamine elukoht. Samuti küsitakse isiku elukoha ja leibkonna andmeid.

Küsitlusele vastamine on väga oluline. Uuringu tulemustele tuginedes saavad kohalikud omavalitsused ja riik arendada oma pakutavaid teenuseid. Kogutud andmete põhjal on võimalik saada tagasisidet kohalike omavalitsuste tehtud tööle.

Uuringu eesti- ja venekeelse ankeediga saab tutvuda siin: eestikeelne ja venekeelne.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Uuringu valim on isikupõhine ja võetakse juhuvaliku teel rahvastikuregistrist. Küsitletakse ligi 27 000 vähemalt 16-aastast Eesti elanikku. Küsitlusele saab vastata veebis.

Kõigi vastanute vahel loositakse välja kolmkümmend viis 20-eurost Coopi kinkekaarti. Kinkekaartide võitjatega võtab ühendust statistikaamet.

Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Uuringuga kogutud andmete põhjal saavad kohalikud omavalitsused ja riik arendada oma pakutavaid teenuseid. Hinnang piirkonnas pakutavatele teenustele ja elukeskkonna kvaliteedile on olulisteks alusandmeteks kohaliku elu arendamisel.

Uuringu üldistatud tulemused kohalike omavalitsuste kaupa esitab rahandusministeerium oma veebilehel. Sealt saab ülevaate kohalike omavalitsuste teenuste korraldusest ja teenustega rahulolust. Veebileht on abiks kohalikele omavalitsustele piirkonna arendamisel ja infokanaliks elanikele saamaks paremat ülevaadet kohalikest avalikest teenustest.