Kuidas rahva ja eluruumide loendus läbi viiakse

Statistikaamet

Küsitluse eesmärk on koguda rahvastiku üldkogumisse kuuluvate isikute kohta infot, mida registrites ei leidu ja kontrollida indeksite kvaliteeti. Vajaliku info saamiseks on kaalukausil kaks varianti: valikuuring või kõikne isiku-uuring.

Kuidas rahva ja eluruumide loendus läbi viiakse
Foto: Shutterstock

Valikuuringu korral lähtutakse selleks spetsiaalselt disainitud valimist ja valiku aluseks on aadressid. Küsitlejal ei ole tarvidust (ega õigust) küsitleda isikuid, kes elavad mujal kui loendisse kuuluvates eluruumides. See tagab tulemuste üldistatavuse üldkogumile. Sarnaselt kõikse uuringuga tuleb küsitlejal püüda saada ühendust kõigi töönimekirjas olevate eluruumide elanikega.

Kõikse uuringu korral on kogu riigi territoorium jaotatud loenduspiirkondadeks. Iga loenduspiirkonna kõik teadaolevad eluruumid on esitatud nimekirjana selles piirkonnas töötavale loendajale. Nimekirjad sisaldavad kõiki teadaolevaid eluruume, mis on jaotatud loendajatele loenduspiirkondade töönimekirjadena. Loendajatel on kohustus küsitleda kõiki oma piirkonnas elavaid elanikke. Kui loendajal ei õnnestu eluruumi elanikega suhelda, tuleb eluruumi külastada korduvalt, vajadusel kasutada ka teisi vahendeid (kirjalikud sõnumid, helistamine). Mitteasustatud või tühjade eluruumide kohta andmeid ei koguta.

Kes ja millise metoodika kasuks otsustab?

Statistikaameti soov on teha ankeet võimalikult lühike ja kasutajasõbralik ning küsimuste sõnastamisel lähtutakse andmete võrreldavuse põhimõttest. Isikuandmete kaitse üldmäärusele tuginedes ei saa küsitluse ankeedi küsimusi kohustuslikuks pidada, v.a võõrkeelte oskuse küsimus.

Kaalukausil oleva kahe uuringuvariandi analüüsi tulemusi on Statistikaamet arutanud 2019. aastal Statistikanõukoguga. Riiklikule statistika seadusele tuginedes soovitas Statistikanõukogu viia 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus läbi kombineeritud meetodil ja leidis, et Euroopa Liidu määrustes nimetatud ning riigisisestest vajadustest tulenevate täiendavate andmete kogumiseks sobib kõige paremini kombineeritud meetod registripõhise loenduse valikuuringu kombinatsiooniga.

Eelmise aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses on valitsus mitmel korral arutanud rahva ja eluruumide loenduse meetodi valikuga seonduvat. Lähtudes valitsuse soovist viia 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus läbi registripõhise ja tavapärase loenduse kombinatsioonina, esitas Statistikaamet selleks veebruaris täiendava rahalise lisataotluse, mida pole tänase seisuga rahuldatud ning täiendavad rahalised vahendid registripõhise ja tavapärase loenduse läbiviimiseks hetkel puuduvad.

Vastavalt riikliku statistika seadusele määrab Statistikaamet rahva ja eluruumide loenduseks sobiva meetodi ja andmete kogumise viisi ise, tuginedes selles Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele.