Laste heaolu

Kuidas elavad Eesti lapsed ja kui lastesõbralik on Eesti ühiskond? Rubriik käsitleb laste elu eri aspekte: laste kasvukeskkonda, elamistingimusi, vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, lastega leibkondade elujärge ja rahvastikutrende.

Heaolu ja laste heaolu on tänapäeval laialdaselt kasutatavad mõisted. Laste heaolu on mitmesuguste organisatsioonide, institutsioonide, poliitiliste jõudude ja avaliku sektori tähelepanu all. Laste heaolu rubriigi eesmärk on avada heaolu mõistet lapsekeskselt ning pakkuda teemad ja mõõdikud, mida Eestis laste heaolu mõõtmisel kasutada ja regulaarselt avaldada, pidades sealjuures silmas nii riigisisest praktikat ja vajadust kui ka rahvusvahelisi suundumusi ja soovitusi. Heaolu tegeliku olukorra kirjeldamine eeldab laste olukorra ja võimaluste võimalikult mitmekülgset iseloomustamist, sh vastava statistika avaldamist.

Lastega peresid iseloomustab oma kodu ja palju ruumi

Statistikablogi
Anet Müürsoo

Igas neljandas Eesti leibkonnas kasvavad lapsed. Turvaliste koduseinte varjus teevad nad oma esimesed sammud, puhkavad päevaseiklustest ja lahendavad koolitükke. Tänasel lastekaitsepäeval uurime lähemalt, millistes tingimustes meie lapsed elavad ja kasvavad.

Lastega peresid iseloomustab oma kodu ja palju ruumi

Loe edasi

Kui pikk on lapse „tööpäev“?

Statistikablogi
Anet Müürsoo, Evelin Kivilo-Paas

„Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö…“ laulab Ivo Linna. Nagu ka õppimine trenn, robootikaring või muusikakool. Kui pikad ja mitmekesised on meie laste tööpäevad?

Kui pikk on lapse „tööpäev“?

Loe edasi

Iga kümnes laps kogeb materiaalset ilmajäetust

Statistikablogi
Anu Õmblus

Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal 0–17-aastaste materiaalse ilmajäetuse määr 10,7% ja seda koges ligi 26 600 last. Materiaalset ilmajäetust kogevate lastega leibkondadest 37%-l nappis raha ettenägematuteks kuludeks ning iga neljas selline pere ei saanud endale võimaldada kord aastas nädalast puhkust kodust eemal.

Iga kümnes laps kogeb materiaalset ilmajäetust

Loe edasi

Rahvusvaheline laste heaolu uuring – võimalus arendada lastekeskset statistikat

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 21)
Dagmar Kutsar, Kadri Soo, Kadri Raid

Artikkel annab ülevaate rahvusvahelisest laste subjektiivset heaolu käsitlevast uurimusest „Children’s Worlds“a ja keskendub lastega korraldatavate uuringute eripäradele, näidates laste subjektiivsete hinnangute kogumise olulisust mitte ainult akadeemilises, vaid ka administratiivses plaanis ning toob näiteid uurimusega kogutud tõendite kohta, mida täiskasvanud lastelt küsimata ei teaks.

Väljaande kaas

Loe edasi

Millele kulub lastega perede raha?

Statistikablogi
Tiiu-Liisa Rummo

Lastega perede tarbimisharjumused on üsna erinevad peredest, kus ei ole lapsi. Eelkõige tuleneb see sellest, et lastega pered on sunnitud oma sissetulekuid efektiivsemalt ja säästlikumalt kasutama. Statistikaameti andmetel kulutas 2015. aastal lastega leibkond leibkonnaliikme kohta 371 eurot kuus.

Millele kulub lastega perede raha?

Loe edasi

Eesti laste materiaalsest heaolust

Statistikablogi
Tiiu-Liisa Laes

Statistikaamet uuris 2014. aasta Eesti sotsiaaluuringus, kuidas läheb 1–15-aastastel lastel. Kas lapsed kannatavad materiaalse kitsikuse käes? Kas ja mil määral on ohus laste heaolu?

Loe edasi

Laste vaesus kohalikes omavalitsustes

Statistikablogi

Palju on huvi tuntud, milliste Eesti piirkondade lapsi vaesus rohkem puudutab ja millistes piirkondades on laste elu parem. Jätkuks laste heaolu teemale heidab Statistikaamet pilgu laste vaesuse piirkondlikule mustrile.

Kaart: Laste suhtelise vaesuse määr omavalitsustes, 2011

Loe edasi

Laste heaolu. Child Well-Being

artikkel
Kuidas elavad Eesti lapsed? Kui lastesõbralik on Eesti ühiskond? Kogumik analüüsib laste elu eri aspekte – sotsiaal-majandusliku keskkonna mõju igapäevasele eluolule, laste kasvukeskkonda, elamistingimusi ja vaba aja sisustamise võimalusi, vaesust ja sotsiaalset kaitset, õpikeskkonda, õpilaste tervist ja tervisekäitumist. Käsitletakse ka elu pahupoolt – alaealiste toime pandud süütegusid ja alaealiste kuritegude ohvriks langemist. Analüüsitakse sündimust, lastega leibkondade elujärge ja ajakasutust.
Väljaande kaas

Loe edasi

Lapsed. Children

artikkel
Analüütiline kogumik esitab ülevaate laste ja noorte olukorrast Eesti ühiskonnas. Vaatluse all on kuni 14-aastased lapsed ja 15-18-aastased noorukid. Käsitletakse eri aspekte, nagu sündimus, haridus, laste turvalisus, sotsiaalne kaitse, tervis, vaba aeg, kuritegevus ja lastega leibkondade eluolu. Info on esitatud ülevaate, diagrammide ja tabelitena. Mõeldud laiale tarbijaskonnale.
Väljaande kaas

Loe edasi