Linnad

Mis uuring see on?

Alates 2004. aastast jälgib Euroopa Komisjon arvamusuuringu abil regulaarselt iga kolme aasta tagant Euroopa linnade elanike elukvaliteeti. Uuring hõlmab pealinnu ja peale selle 1–6 linna suuremates riikides. Viimane uuring toimus 2015. aastal, osales 79 linna Euroopa Liidust, Islandilt, Norrast, Šveitsist ja Türgist. Eestis on varasemates uuringutes osalenud Tallinna elanikud.

Nii nagu teistes Euroopa linnades teeb Statistikaamet 2018. aasta lõpus arvamusuuringu Tartus ja Narvas. Arvamusuuringu „Linnad“ eesmärk on teada saada, kui rahul on Tartu ja Narva elanikud oma linna eluga. Küsimused käsitlevad inimese rahulolu linna eri eluvaldkondadega, näiteks keskkond, tööelu, eluga toimetulek, turvalisus, ning osutatavate teenustega, näiteks ühistransport ja tervishoid. Peale selle küsitakse taustainfot valimiisiku sünniriigi, linnas elamise kestuse, leibkonna koosseisu ja suuruse, tööhõive seisundi ning ameti kohta.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Juhuslik valim koosneb uuritavate linnade vähemalt 15-aastastest elanikest. Igas linnas küsitletakse umbes 500 elanikku. Uuringu valim on isikupõhine ja võetakse juhuvaliku teel rahvastikuregistrist. Kui olete sattunud valimisse, siis teavad Teie nime ja aadressi vaid küsitleja ning küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, seetõttu loodame inimeste kodanikukohusele: riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Igaühe olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine asendada uuringusse sattunud inimest. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki mõjutavaid otsuseid langetades tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Uuringu tulemuste põhjal kavandatakse meetmed, mis aitavad riikidel ja Euroopa Komisjonil veelgi ergutada linnapiirkondade elukvaliteedi parandamist tulevikus. Samuti annab see hea võimaluse Eesti linnade tulemusi rahvusvaheliselt võrrelda. Uuringu tulemused avaldatakse Statistikaameti veebilehel, uuringuaruandes ja asjaomases artiklis.

Varem korraldatud uuringute tulemustega saab tutvuda Eurostati kodulehel.