Majandusüksuste klassifitseerimise abiinfo

Majandusüksuste nimekiri on mõeldud abivahendiks eelkõige nendele andmeesitajatele, kes peavad statistilises aruandluses näitama finantstehinguid või finantsvara/-kohustuste seise kliendi või tehingu vastaspoole liikide lõikes. Näiteks krediidiasutuste antud laenud ja kaasatud hoiused või liisinguettevõtete liisingunõuded kliendi liikide lõikes. Majandusüksuste nimekiri avaldatakse üks kord aastas (detsembris) ning see hõlmab majandusüksusi, mis on olnud majanduslikult aktiivsed kas või ühel kolmest viimasest aastast. Erandiks on finantssektori üksused, mis on nimekirja kantud kõikselt. St, nimekiri hõlmab kõiki nimekirja avaldamisel eksisteerivaid finantssektori üksusi, sh viimasel kolmel aastal majandusliku aktiivsuse tunnusteta üksusi.

Majandusüksuste ühetaoline klassifitseerimine nii statistika tegemisel kui statistilise aruandluse esitamisel on kvaliteetse statistika kõige olulisem eeltingimus. Majandusüksuste tegevusala ja sektoraalse kuuluvuse määramisel lähtutakse ESA2010 metoodikast. Kuna majandusüksuste tegevuse kohta ei ole sageli piisavalt infot, siis ei pruugi ka nimekirjas sisalduv info vastata alati tegelikkusele. Enamasti puudutab see uusi majandusüksusi, mis on tegutsenud lühikest aega ja pole veel ka majandusaasta aruannet esitanud.

Majandusüksuste nimekiri avaldatakse detsembris ja on mõeldud kasutamiseks alates nimekirja avaldamisele järgnevast kuust, st jaanuari kohta aruandluse esitamine.

Kui andmeesitajal on kliente või tehingu vastaspooli, mis ei sisaldu majandusüksuste nimekirjas, siis selliste üksuste klassifitseerimisel tuleb lähtuda olemasolevast infost ja oma parimast teadmisest.

Üksuste andmed 01.12.2019, revideeritud 23.01.2020: XLS / XML