Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise prooviuuring registripõhise rahvaloenduse andmete täpsustamiseks ja hindamiseks

Mis uuring see on?

Eesti järgmine rahva ja eluruumide loendus on esimest korda Eesti ajaloos plaanis teha registrite andmetele tuginedes, st otse inimestelt midagi ei küsita, tulemused pannakse kokku riiklike andmekogude info põhjal. Sellest ka loenduse nimi – registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL). Registrite andmetele tugineva loenduse tegemisel on suurim probleem elanike registreeritud ja tegeliku elukoha erinevus. Andmete võrdlus näitas, et iga viienda Eesti elaniku elukoht rahvastikuregistris ei ole õige ning selle mõju tuleb eriti selgelt esile, kui hakata registrite andmete põhjal määrama leib- ja perekondi. Registreeritud ja tegeliku elukoha andmete lahknevuse ületamiseks otsib Statistikaamet registriandmetele lisaks alternatiivseid andmeallikaid, sealhulgas suurandmete kasutusvõimalusi.

Prooviuuringu eesmärk on teada saada, kas mobiilpositsioneerimise abil on võimalik täpsustada inimese registrites märgitud elukohta. Selleks analüüsime nii Teie rahvastikuregistri isikuandmeid kui ka Teie mobiiltelefoni kasutuse andmeid viimase 12 kuu jooksul.

Uuringut korraldavad koostöös Statistikaamet, Tartu Ülikooli geograafia osakond ja Positium LBS.

Uuringuga seonduvate küsimuste korral saate täiendavat infot Statistikaameti telefonil 625 8409 (Kaja Sõstra).

Kuidas uuringus osaleda?

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Ootame osalema kõiki huvilisi, kes soovivad panustada rahvaloenduse jaoks ainulaadse innovaatilise metoodika väljatöötamisse.

Palun täitke ja allkirjastage uuringus osalemiseks nõusolekuleht. Nõusolekulehele märkige kindlasti oma mobiilinumber ja selle elukoha aadress, kus veedate suurema osa oma vabast ajast. Kui elukoht on viimase 12 kuu jooksul muutunud, siis lisage elukoha muutumise kuupäev. Elukoha andmed palume esitada koos aadressi koodiga. Selleks kasutage Maa-ameti otsingut http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/. Kui ei õnnestu aadressi koodi leida, siis märkige aadress võimalikult täpselt (maakond, linn või vald, asula nimetus koos asula liigiga, tänav, maja, korter).

Palun edastada nõusolekuleht digiallkirjastatult hiljemalt 30. juuniks meiliaadressil maret dot aarla-kask at stat dot ee. Paberil allkirjastatud nõusolekulehe saad saata aadressil: Statistikaamet (prooviuuring), Tatari 51, 10134 Tallinn.

NB! Kõigi uuringus osalenute vahel loositakse välja üks iPhone ja kümme akupanka.

Loosiõnne tulemusel sai iPhone 7 omanikuks Lagle-Katrin Lembavere

Akupanga võitsid:

  • Urmo Visk
  • Anna Palusalu
  • Ave Mõistlik
  • Helerin Äär
  • Kaisa Laur
  • Kairi Ani
  • Marju Maantoa
  • Keio Hämäläinen
  • Karin Ungro
  • Erik Valdmaa

Palju õnne! Statistikaamet võtab võitjatega ühendust.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Kogutud andmetele lisatakse rahvastikuregistrist ja kinnistusraamatust potentsiaalsed elukoha aadressid: uuringus osaleja enda ja tema lähemate pereliikmete registrijärgne elukoht ning kinnistute asukohad. Andmed edastatakse Tartu Ülikoolile ja Positiumile mobiilpositsioneerimise andmete väljavõtuks ja elukoha ankurpunktide arvutamiseks.

Leitakse ankurpunktide ja potentsiaalsete elukohtade kaugused ning töötatakse välja mudel kõige tõenäolisema elukoha valikuks registritest saadud elukohtade hulgast. Mudeli väljatöötamiseks jagatakse osalejate andmed kahte ossa: esimest kasutatakse mudeli väljatöötamiseks ja teist mudeli testimiseks. Saadud tulemusi võrreldakse tegelike elukohtadega.

Andmete töötlemine toimub rangelt isikuandmete kaitse reegleid järgides. Andmetöötluse esimese sammuna isikukood ja aadress kodeeritakse. Mudeli väljatöötamiseks kasutatav mobiilpositsioneerimise ja registrite andmestik ei sisalda isiku nime, isikukoodi ega aadressi teksti. Uuringu tulemusi avaldatakse ainult koonditena, üksikisiku kohta andmeid ei avalikustata.