1939. aasta põllumajandusloendus

Aastatel 1918–1940 korraldati neli põllumajandusloendust (1919., 1925., 1929. ja 1939. aastal). Viimase ennesõjaaegse üldise põllumajandusloenduse aluseks oli põllumajandusloenduse seadus (RT 1938, 97, 835). Selle alusel moodustati põllumajandusloenduse komitee (esimees — riigisekretär, abiesimehed — põllutööministri abi ja Riigi Statistika Keskbüroo direktor, liikmed — Põllutööministeeriumi, Majandusministeeriumi, Sõjaministeeriumi, Riigi Statistika Keskbüroo, Konjunktuuriinstituudi, Põllutöökoja, Maatööliste ja Väikemajapidajate Koja ja Kalanduskoja esindajad), mille ülesandeks oli:

 • põllumajandusloenduse korraldamise kava koostamine,
 • loendusküsimuste ja sellekohaste formularide kinnitamine,
 • loenduse tähtpäevade määramine,
 • loendustulemuste töötlemiskava ja kirjastamise ulatuse määramine.

Põllumajandusloenduse tegelik teostaja, andmete töötleja ja kirjastaja oli Riigi Statistika Keskbüroo.

Põllumajandusloendusega koguti andmeid põllumajandusliku vara, inimtööjõu ja tootmisharude seisu kohta. Põllumajandusloenduse komitee kinnitas loenduseks kuus loenduslehte (maa- ja talundileht, väikemajapidamiste leht, aiandus-, kalandus- ja masinriistade leht ning talundilehe andmete kokkuvõtuleht). Koostati ka üksikasjaline põllumajandusloenduse juhend (“Põllumajandusloenduse juhis”, Tallinn 1939).

Põllumajandusloenduse komitee kinnitatud kava kohaselt kuulusid 1939. aastal loendamisele:

 • kõik maaüksused valdades,
 • kõik talundid valdades ja linna halduspiirides.
  Peale selle kuulusid loendamisele:
 • loomad, viljapuud ja köögiviljad väljaspool talundeid,
 • põllumajanduslikud masinriistad väljaspool talundeid,
 • aiandid, mis tootsid aiasaadusi pidevalt müügiks,
 • kalandusega tegelevad majapidamised.

Põllumajandusloenduse korraldamiseks võeti tööle peaaegu 1200 loendajat, peale selle instruktorid ja muu juhtiv personal. Loenduslehed täideti ajavahemikul 8.06.1939 – 3.07.1939. Esimesed andmed saabusid Riigi Statistika Keskbüroosse juuli lõpul ja viimased augusti keskel.

Põllumajandusloenduse tulemused avaldati järgmistes trükistes:

 • “Eelkokkuvõtteid põllumajandusloenduse andmeist” (Tallinn 1939),
 • “Eelkokkuvõtteid 1939. aasta põllumajandusloenduse andmeist” (Tallinn 1939),
 • “Põllumajandusloendus 1. Vihik” (Tallinn 1940).