2010. aastal oli töötasu struktuuris mitmeid muutusi

pressiteade nr 130

Täistööajaga töötaja keskmine brutokuutöötasu oli 2010. aastal 819 eurot ja mediaan 688 eurot, teatab Statistikaamet.

Täistööajaga töötajate brutokuutöötasu mediaan oli 16% madalam kui keskmine. Eelmise, 2008. aasta uuringu puhul oli mediaan keskmisest 14% madalam. Mediaani ja keskmise erinevus näitab siin, et üle poole palgatöötajatest teenib alla keskmise.

2010. aastal oli täistööajaga töötaja brutokuutöötasu 1. detsiilis 320 eurot ja 9. detsiilis 1418 eurot. Seega 9. detsiil oli 4,4 korda kõrgem kui 1. detsiil. Alates 2005. aastast pole 9. ja 1. detsiili vaheline proportsioon oluliselt muutunud. Kõrgeima ja madalaima detsiili suhe näitab madala- ja kõrgepalgaliste töötasu erinevust.

2010. aasta oktoobris oli 484 000 palgatöötajat, kõige suurem oli nende arv 2007. aasta oktoobris (583 500). Pärast 2009. aasta kriisi tööturul muutus ka palgatöötajate struktuur. Meestöötajate osatähtsus palgatöötajate koguarvus langes 47%-lt 2008. aastal 45%-le 2010. aastal. Samal ajal langes alla 30-aastaste osatähtsus palgatöötajate seas 2,5 ning 50–59-aastaste osatähtsus tõusis 1,4 protsendipunkti.

Palgatöötajad vanuserühma järgi, 2005–2010 (aasta = 100)

Diagramm: Palgatöötajad vanuserühma järgi, 2005–2010 (aasta = 100)

Statistikaamet korraldab uuringut „Töötasu struktuur“ rahvusvahelise metoodika alusel alates 2005. aastast. Uuring toimub oktoobrikuu kohta. Alates 2010. aastast korraldatakse uuringut iga nelja aasta järel. 2010. aastal oli valimis 10 872 ettevõtet, asutust ja mittetulundusühingut ning 122 000 palgatöötajat. Tegemist on põhjaliku töötasude uuringuga, mis annab tarbijate käsutusse kvartaalse palgastatistikaga võrreldes oluliselt detailsemad andmed. Uuringu andmestik kajastab palgatöötajate arvu, struktuuri ja töötasu ametiala, tegevusala, vanuse, soo, lepingu liigi, täis- ja osalise tööaja ning hariduse järgi.

Avaldatud keskmised brutotöötasud ei sisalda ebaregulaarseid preemiad ja lisatasusid.

Detsiilid jaotavad töötajad kümnesse võrdsesse gruppi. Esimene detsiil näitab töötasu summat, millest 10% töötajaid saavad väiksemat töötasu ja 90% suuremat töötasu. Viies detsiil on samal ajal ka mediaan, millest pooled töötajad saavad suuremat ja pooled väiksemat töötasu.

Täis- ja osalise tööajaga palgatöötajate töötasu ülevaadet haridustaseme ja ametiala järgi loe statistikablogist.

Täpsem teave:

Mare Kusma
Talitusejuhataja
Palgastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9221

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

2010. aastast avaldab Statistikaamet keskmise töötasu andmeid klassifikaator EMTAK 2008 ja ISCO-08 järgi.