Valitsemissektori koondeelarve taas plussis

pressiteade nr 37

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2014. aastal esialgsetel andmetel 0,6% ja võlatase 10,6% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

2014. aasta lõpus ületasid valitsemissektori koondeelarve tulud kulusid Maastrichti defitsiidikriteeriumi arvestuses 112,7 miljoni euroga*. Paranesid nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste eelarvepositsioonid. 2014. aasta lõpuks oli keskvalitsuse allsektori tulude ülejääk 55 miljonit eurot*. Kohalike omavalitsuste sektori defitsiit vähenes aasta jooksul ja 2014. aasta lõpetati vaid 4,5 miljoni eurose miinusega. Sotsiaalkindlustusfondide sektori 62,2 miljoni eurone eelarveülejääk jäi 2013. aastaga samale tasemele.

Valitsemissektori konsolideeritud võlg (nn Maastrichti võlg) oli 2014. aasta lõpuks 2,1 miljardit eurot, mis oli 2013. aastaga võrreldes 10% suurem. Võlga kasvatasid nii kohalikud omavalitsused kui ka keskvalitsus. Keskvalitsuse laenudega seotud kohustused kasvasid 11%, samas vähenes keskvalitsusse kaasatud avalik-õiguslike ja sihtasutuste välja antud pikaajaliste võlakirjade maht 28%. Välisvõla osatähtsus keskvalitsuse võlakohustustest oli ligi 84%.

Eesti osalus Euroopa ajutises päästemehhanismis EFSF (European Financial Stability Facility) suurenes 2014. aastal 26,4 miljoni euro võrra. Kokku moodustasid EFSF-iga seotud kohustused 2014. aasta lõpus 485 miljonit eurot, millest 81% andis Eesti panus Kreeka, 12% Portugali ja 8% Iirimaa abipaketti.

Kohalike omavalitsuste üldine võlatase kasvas 2013. aastaga võrreldes 12% ning ligi veerand võetud laenudest oli finantseeritud väliskapitali arvelt. Kui pikaajaliste laenude maht kasvas aastaga 13%, siis lühiajaliste laenude maht vähenes samal ajal ligi kolm korda. Välja antud võlakirjade maht kasvas 8%. 2014. aasta lõpu seisuga sotsiaalkindlustusfondid valitsemissektori võlga ei panustanud.

Diagramm: Eesti valitsemissektori üle-/puudujääk ja võlatase

* Erinevalt varasematest aastatest on Eurostati harmoneerimisotsuste kohaselt Eesti keskvalitsuse arvestustesse hinnanguliselt lisatud riigi strateegiliste varude hoidmisega ja hoiuste tagamisega tegelevate üksuste majandustegevuse tulemused. Statistikaameti statistika andmebaasi tabelites avaldatakse vastavad ümberarvutused koos korralise revideerimise tulemustega septembris 2015. 

Eestis jagatakse valitsemissektor kolmeks allsektoriks: 1) keskvalitsus (riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud); 2) kohalikud omavalitsused (linna- ja vallavalitsusasutused koos allasutustega, sihtasutused); 3) sotsiaalkindlustusfondid (haigekassa ja töötukassa).

Eurostat avaldab liikmesriikide esialgsed võla- ja defitsiiditaseme andmed 21. aprillil.

Täpsem teave:

Agnes Naarits
Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja asetäitja
Tel 625 9323

Info ülemäärase eelarvedefitsiidi menetluse ja sellega seotud aruandluse kohta on avaldatud Statistikaameti veebilehel.