Valitsemissektor jätkas väikeses defitsiidis

pressiteade nr 34

Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli 2017. aastal esialgsetel andmetel 0,3% ja võlatase 9% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

2017. aasta lõpus ületasid valitsemissektori koondeelarve kulud tulusid Maastrichti defitsiidikriteeriumi arvestuses 66,1 miljoni euroga. Defitsiidiga lõpetasid eelmise aasta nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste allsektorid. Sotsiaalkindlustusfondide sektori eelarve ülejääk suurenes seevastu 58,9 miljoni euroni. 2017. aasta lõpuks oli keskvalitsuse tulude puudujääk 67,4 miljonit eurot ja kohalike omavalitsuste koondeelarve oli puudujäägis 57,6 miljoni euroga.

Valitsemissektori konsolideeritud võlg (nn Maastrichti võlg) oli 2017. aasta lõpuks veidi üle 2 miljardi euro, mis oli 2016. aastaga võrreldes 4% suurem. Võlg suurenes nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste allsektoris. Keskvalitsuse koguvõlg oli 2017. aasta lõpu seisuga 2,3 miljardit eurot, millest 898 miljonit eurot moodustasid kohustused teiste allsektorite vastu.

Välisvõla osatähtsus keskvalitsuse võlakohustustes oli 49%. Pikaajaliste laenudega seotud kohustused vähenesid aastaga 3%. Keskvalitsusse kaasatud avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste ja ettevõtete välja antud pikaajaliste võlakirjade maht oli 2017. aasta lõpus 98,6 miljonit eurot ning see suurenes aastaga 83%.

Kohalike omavalitsuste allsektori koondvõlg suurenes 2016. aastaga võrreldes 7% ning oli 2017. aasta lõpus 0,8 miljardit eurot. Pikaajaliste võlakirjade maht vähenes aastaga 1% ja laenudega seotud kohustused suurenesid 9%. Kohustused välismaailma vastu moodustasid 22% kohalike omavalitsuste võlast.

Sotsiaalkindlustusfondid valitsemissektori võlga ei panustanud.

Eesti valitsemissektori üle- / puudujääk allsektoriti, 2008–2017

Eestis jagatakse valitsemissektor kolmeks allsektoriks: 1) keskvalitsus (riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud), 2) kohalikud omavalitsused (linna- ja vallavalitsusasutused koos allasutustega, sihtasutused), 3) sotsiaalkindlustusfondid (haigekassa ja töötukassa).

Eurostat avaldab liikmesriikide esialgsed võla- ja defitsiiditaseme andmed 2018. aasta 23. aprillil.

Täpsem teave:

Agnes Naarits
Juhataja asetäitja
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9323

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Info ülemäärase eelarvedefitsiidi menetluse ja sellega seotud aruandluse kohta on avaldatud Statistikaameti veebilehel.