Rahandus

Valitsemissektor jätkas defitsiidis

pressiteade nr 36

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 2018. aastal 0,5% ja võlatase 8% sisemajanduse koguproduktist.

Valitsemissektori eelarve üle- või puudujääk allsektoriti, 2009–2018

Loe edasi

Eestil on Euroopa Liidu riikide madalaim võlatase

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 24)
Agnes Naarits

Eestile oli 2017. aasta sündmusterohke: eesistumine Euroopa Liidus ja 100. aastapäeva pidustuste planeerimine võttis tavapärasest suuremal hulgal riigi ressursse. Seda peegeldab ka möödunud aasta rahandusstatistika: suurenes nii tulude kui ka kulude maht, ent aasta lõpuks jäi riigi koondeelarve väikesesse defitsiiti. Siiski püsib Eesti riigi rahandusseis heal tasemel ja riigivõlg väheneb iga aastaga. Euroopa Liidu riikide seas on Eesti oma madalaima võlatasemega konkurentsitult esimene.

Väljaande kaas

Loe edasi

Valitsemissektor jätkas väikeses defitsiidis

pressiteade nr 34

Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli 2017. aastal esialgsetel andmetel 0,3% ja võlatase 9% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

Eesti valitsemissektori üle- / puudujääk allsektoriti, 2008–2017

Loe edasi

Valitsemissektori rahandus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 76)
Agnes Naarits

Eesti riigi rahandusseis on endiselt heal tasemel: valitsemissektori koondeelarve on plussis, riigivõlg väheneb ning tulude maht suureneb aastaaastalt. Euroopa Liidu riikide seas on Eesti oma tasakaalus eelarvepoliitikaga kindlalt esirinnas. Artiklis antakse ülevaade valitsemissektori rahandusstatistika olulisemate näitajate muutustest 2016. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Valitsemissektori võlg kahanes taas

pressiteade nr 36

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2016. aastal esialgsetel andmetel 0,3% ja võlatase 9,5% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

Eesti valitsemissektori üle-/puudujääk allsektoriti, 2008–2016

Loe edasi

Valitsemissektori võlatase täpsustus

pressiteade nr 109

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2015. aastal täpsustatud andmetel 0,1% ja võlatase 10,1% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Eesti valitsemissektori üle-/puudujääk allsektoriti, 2011–2015

Loe edasi

Finantsvahendus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 197)
Egle Vesilind

Eesti finants- ja kindlustustegevuse sektorisse kuulub 1% majanduslikult aktiivsetest registreeritud äriühingutest (v.a ainult maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad). Finants- ja kindlustussektorisse kuuluvad keskpank, krediidiasutused, valdusfirmad, investeerimisfirmad, kindlustusseltsid, fondid, muude finantsteenuste osutajad, finantsturgude haldajad, kindlustuse ja pensionifondide abitegevusaladel tegutsevad üksused ning fondide valitsejad. Finantsja kindlustussektori panus Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) oli 2015. aastal 0,4 protsendipunkti suurem kui aasta varem. Euroopa Liidu 28 riigi keskmine finants- ja kindlustustegevuse sektori ettevõtete panus SKP-sse langes 2015. aastal tagasi 2013. aasta tasemele ehk 5,3%-ni. Eesti finants- ja kindlustussektori panus SKP-sse oli samal tasemel nagu 2014. aastal ning ühel joonel Hispaania, Saksamaa ja Rumeeniaga (3,9%).

Väljaande kaas

Loe edasi

Valitsemissektori rahandus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 203)
Agnes Naarits

2016. aasta alguse seisuga on valitsemissektori nimekirjas kokku 2925 asutust, avalik-õiguslikku juriidilist isikut, sihtasutust või mitteturutootjast ettevõtet, mille majandustegevuse tulemusi valitsemissektori arvepidamises kajastatakse. Neist 317 kuulusid keskvalitsuse, 2606 kohalike omavalitsuste ja 2 sotsiaalkindlustusfondide sektorisse. Aasta varasemaga võrreldes vähenes nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste sektorisse kuuluvate üksuste arv – vastavalt 5 ja 19 võrra. Riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega avaliku sektori ettevõtteid oli 253, neist 4 kuulusid finantsinstitutsioonide sektorisse.

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahandus

Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 32)

Eesti 2015. aasta riigieelarve tulud koos edasikantavate maksudega olid 7,98 miljardit eurot. Summa jäi märkimisväärselt alla planeeritud eelarve mahule, mis oli 8,45 miljardit eurot. Plaanitud maht jäi saavutamata eelkõige toetuste väiksema laekumise tõttu. Toetusi arvestamata ületas laekumiste summa planeeritud eelarve mahtu 155 miljoni euroga. 2015. aasta planeeritud kulutused olid 8,67 miljardit eurot, millest eelarveaasta jooksul tehti ära 8,33 miljardit.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kohalike omavalitsuste eelarved

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 90)
Marika Kivilaid

Artiklis antakse lühiülevaade Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste eelarvete tuludest ja kuludest, võrreldakse neid kõikide Eesti kohalike omavalitsuste keskmisega ning jälgitakse viimase kümnendi jooksul toimunud muutusi. Analüüs põhineb eelarvete kvartaliaruannetel, mida kohalikud omavalitsused esitavad Rahandusministeeriumile.

Väljaande kaas

Loe edasi