REGREL

Mida tähendab registripõhine loendus?

2021. aasta rahva ja eluruumide loendus toimub esimest korda Eesti ajaloos vaid registriandmete põhjal. See tähendab, et otse inimestelt ei küsita midagi, tulemused saadakse riiklike andmekogude info alusel. Sellest ka loenduse nimetus – registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL). Eesti on kümnes riik maailmas, kes korraldab registripõhise rahva ja eluruumide loenduse. Seda on juba teinud Austria, Belgia, Holland, Island, Norra, Rootsi, Sloveenia, Soome ja Taani.

Loendusmetoodika võib riik vabalt valida, kuid see peab olema kvaliteedinõuete kohane. Statistikaametis on 2010. aastast tehtud metoodilisi ja infotehnoloogilisi eeltöid, et korraldada 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus registripõhiselt. Eestis on hea riiklike registrite süsteem, kus on andmed Eesti kõigi elanike kohta. Loomulik on kasutada neid andmeid rahvaloenduse korraldamisel, samuti muudes riiklikes statistikatöödes.

Loenduse korraldamisel teeb statistikaamet koostööd vähemalt 24 registriga. Peale põhiliste registrite – rahvastikuregister, maa-ameti, maksu- ja tolliameti ning haigekassa registrid – kasutatakse ka teiste riiklike andmekogude teavet tulemuste täiendamiseks ja täpsuse suurendamiseks.

Loe edasi

Statistikaameti teabepäev KOVidele

artikkel

Õiged andmed saavad alguse KOVidest

Loe edasi

Rahvaarvu arvutamine: residentsuse indeks vs. rahvastikuregister

artikkel
Koit Meres
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 57)

Euroopa Liidu kodanike registreerimata lahkumisest on saanud elanikkonna arvepidamise probleem. Analüüsi eesmärk on vaadata tegeliku rände ja rahvastikuregistris registreeritud rändemuutuse seoseid. Tegeliku rände hindamiseks kasutatakse residentsuse indeksit.

Väljaande kaas

Loe edasi

Registripõhise ja tegeliku elukoha kattuvus

artikkel
Helerin Äär
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 73)

Elukohaandmete ebatäpsus on üks suurimaid probleeme nii läheneva registripõhise rahva ja eluruumide loenduse seisukohast kui ka rahvastiku- ja rändestatistikas üldiselt. Artiklis on Eesti tööjõu-uuringu 2015. aasta andmete põhjal analüüsitud elukoha registreerimise kohustuse täitmist nii Eesti-siseste elukohavahetuste kui ka välismaale kolimise puhul. Antakse ülevaade sellest, kui suur osa inimestest ka tegelikult rahvastikuregistrijärgsel aadressil elab ja mis on peamised põhjused, miks tegelik ja registreeritud elukoht ei kattu.

Väljaande kaas

Loe edasi

Statistikaameti teabepäev tarbijatele

artikkel

Loe edasi

REGREL esimese prooviloenduse isikute ning pere- ja leibkondade tulemuste tutvustus ajakirjanikele (28. detsember 2016)

artikkel

Loe edasi

REGRELi infokiri II poolaasta 2016

artikkel

Infokiri annab ülevaate REGRELi projekti edenemisest 2016. aasta II poolaastal.

Loe edasi

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis

artikkel

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) prooviloenduse käigus katsetati loenduse tunnuste moodustamisel kasutatavate registrite kvaliteeti, metoodika toimimist ja loendust toetava tarkvara valmisolekut registripõhiseks loenduseks. Nagu loenduse puhul, nii määratakse ka proovi-loenduse jaoks loendusmoment ja moodustatakse selle hetke seisuga loendusandmestik. Tekkivad andmetabelid kontrollitakse ja selgitatakse välja, missugune tase andmetel kehtestatud kriteeriumite ja statistika kvaliteedinõuete kohaselt on. Prooviloenduse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks võetakse vajalikud meetmed, mille tulemust kontrollitakse teisel prooviloendusel 2019. aastal.

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis 2016

Loe edasi

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus

artikkel
Ene-Margit Tiit

Kellele ja milleks on rahvaloendust tarvis? Missuguseid rahvaloenduse tulemusi on seni kõige aktiivsemalt kasutatud? Mida oleks tarvis veel teada – kas lisada näitajaid olemasolevatest registritest või inimestelt otse küsida? Nendele küsimustele vastuse saamiseks korraldati 2016. aasta kevadel registripõhise rahva ja eluruumide loenduse ehk REGREL-i tarbijaküsitlus.

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus

Loe edasi

Eesti Statistikaseltsi 28. konverents „Leibkond uuringutes ja registrites“

artikkel

Konverentsil otsitakse vastust küsimusele, kuidas on võimalik registriandmete põhjal kindlaks teha, kes on kes leibkonnas ja perekonnas.

Loe edasi

REGREL esimese prooviloenduse eluruumide tulemuste tutvustus ajakirjanikele

artikkel

Loe edasi