REGREL

Mida tähendab registripõhine loendus?

2021. aasta rahva ja eluruumide loendus toimub esimest korda Eesti ajaloos vaid registriandmete põhjal. See tähendab, et otse inimestelt ei küsita midagi, tulemused saadakse riiklike andmekogude info alusel. Sellest ka loenduse nimetus – registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL). Eesti on kümnes riik maailmas, kes korraldab registripõhise rahva ja eluruumide loenduse. Seda on juba teinud Austria, Belgia, Holland, Island, Norra, Rootsi, Sloveenia, Soome ja Taani.

Loendusmetoodika võib riik vabalt valida, kuid see peab olema kvaliteedinõuete kohane. Statistikaametis on 2010. aastast tehtud metoodilisi ja infotehnoloogilisi eeltöid, et korraldada 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus registripõhiselt. Eestis on hea riiklike registrite süsteem, kus on andmed Eesti kõigi elanike kohta. Loomulik on kasutada neid andmeid rahvaloenduse korraldamisel, samuti muudes riiklikes statistikatöödes.

Loenduse korraldamisel teeb statistikaamet koostööd vähemalt 24 registriga. Peale põhiliste registrite – rahvastikuregister, maa-ameti, maksu- ja tolliameti ning haigekassa registrid – kasutatakse ka teiste riiklike andmekogude teavet tulemuste täiendamiseks ja täpsuse suurendamiseks.

Loe edasi

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis

artikkel

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) prooviloenduse käigus katsetati loenduse tunnuste moodustamisel kasutatavate registrite kvaliteeti, metoodika toimimist ja loendust toetava tarkvara valmisolekut registripõhiseks loenduseks. Nagu loenduse puhul, nii määratakse ka proovi-loenduse jaoks loendusmoment ja moodustatakse selle hetke seisuga loendusandmestik. Tekkivad andmetabelid kontrollitakse ja selgitatakse välja, missugune tase andmetel kehtestatud kriteeriumite ja statistika kvaliteedinõuete kohaselt on. Prooviloenduse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks võetakse vajalikud meetmed, mille tulemust kontrollitakse teisel prooviloendusel 2019. aastal.

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis 2016

Loe edasi

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus

artikkel
Ene-Margit Tiit

Kellele ja milleks on rahvaloendust tarvis? Missuguseid rahvaloenduse tulemusi on seni kõige aktiivsemalt kasutatud? Mida oleks tarvis veel teada – kas lisada näitajaid olemasolevatest registritest või inimestelt otse küsida? Nendele küsimustele vastuse saamiseks korraldati 2016. aasta kevadel registripõhise rahva ja eluruumide loenduse ehk REGREL-i tarbijaküsitlus.

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus

Loe edasi

Eesti Statistikaseltsi 28. konverents „Leibkond uuringutes ja registrites“

artikkel

Konverentsil otsitakse vastust küsimusele, kuidas on võimalik registriandmete põhjal kindlaks teha, kes on kes leibkonnas ja perekonnas.

Loe edasi

REGREL esimese prooviloenduse eluruumide tulemuste tutvustus ajakirjanikele

artikkel

Loe edasi

REGRELi infokiri I poolaasta 2016

artikkel

Infokiri annab ülevaate REGRELi projekti edenemisest 2016. aasta I poolaastal.

Loe edasi

Loe edasi

Residentsuse indeks ning selle rakendamine loendusel ja rahvastikustatistikas

artikkel
Ene-Margit Tiit, Ethel Maasing

Kuidas määrata täpset rahvaarvu, kui inimeste liikuvus järjest suureneb, nii sisse- kui ka väljarännet on üha raskem jälgida ning inimesed ei ole väga usinad oma õiget elukohta registreerima? Statistikaametis on ühe lahendusena kasutusele võetud residentsuse indeks.

Loe edasi

REGRELi infokiri II poolaasta 2015

artikkel

Infokiri annab ülevaate REGRELi projekti edenemisest 2015. aasta II poolaastal.

Loe edasi

Konverents „Registrid ja suurandmed statistikas“

artikkel

20.10 toimus Viljandis Statistikaameti ja Eesti Statistikaseltsi konverents „Registrid ja suurandmed statistikas“, mis tutvustas registri- ja suurandmete kasutamise võimalusi statistika tegemisel. Eraldi sektsioon oli pühendatud REGRELile. Vaata ettekandeid ja fotosid ürituselt.

Loe edasi

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse metoodika ja selle arengusuundumused

artikkel
Ene-Margit Tiit
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 48)

Eesti valmistub registripõhiseks rahva ja eluruumide loenduseks. Artikkel annab ülevaate registripõhise loenduse eelloost, selgitab, missugused on registripõhise loenduse eelised ja miks vajab seesuguse loenduse teostamine eraldi metoodikat. Artiklist saab ka teada, missugused on eeldused registripõhise loenduse korraldamiseks Eestis.

Väljaande kaas

Loe edasi