Säästva arengu näitajad ÜRO eesmärkide põhjal

Eesmärk 1. Majanduslik toimetulek

Eesmärk 2. Toiduga kindlustatus

Eesmärk 3. Tervis ja heaolu

Eesmärk 4. Kvaliteetne haridus

Eesmärk 5. Sooline võrdõiguslikkus

Eesmärk 6. Puhas vesi ja sanitaaria

Eesmärk 7. Jätkusuutlik energia

Eesmärk 8. Tööhõive ja jätkusuutlik majandus

Eesmärk 9. Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon

Eesmärk 10. Ebavõrdsuse vähendamine

Eesmärk 11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

Eesmärk 12. Säästev tootmine ja tarbimine

Eesmärk 13. Kliimamuutusega kohanemise meetmed

Eesmärk 14. Ookeanid ja mereressursid

Eesmärk 15. Maa ökosüsteemid

Eesmärk 16. Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

Eesmärk 17. Üleilmne koostöö

18. Kultuuriruumi elujõulisus