Eesmärk 6. Puhas vesi ja sanitaaria

2011201220132014201520162017
6.1. Vähemalt teise astme tasemel puhastatud reovee kogus, miljon m³1121211039699117..
6.2. Ühisveevärgist nõuetekohast joogivett saavate tarbijate osatähtsus, %72,277,491,497,498,098,1..
6.3. Põhjaveevõtt, miljon m³299274213199201221..
6.4. Vähemalt heas koondseisundis olevate pinnaveekogumite osatähtsus, %..656260575555