Statistikaametist

Statistikaamet (lühend SA) on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest. Väärtused, millele amet oma töös tugineb, on usaldusväärsus, koostöö ja uuenduslikkus.

Statistikaamet asub Tallinnas Tatari tn 51. Statistikaametis oli 2017. aasta lõpu seisuga 320 teenistujat (taandatud täistööajale), sh 30 küsitlejat. Statistikaamet teeb tihedat koostööd paljude teiste asutustega, nagu Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO majanduskomisjon, OECD, Eesti Pank, Tartu Ülikool, ministeeriumid, maavalitsused ja kohalikud omavalitsused. Statistikaameti tähtsad koostööpartnerid on ka andmeesitajad. Asutus on osa Euroopa statistikasüsteemist ja aitab arendada rahvusvahelist statistikat.

Info pakkumiseks teeb Statistikaamet statistikatöid, mille väljund avaldatakse statistika andmebaasis. Aasta-aastalt on kasvanud elektrooniliselt avaldatava statistika hulk. Laiemat avalikkust huvitavale statistilisele infole juhib Statistikaamet tähelepanu pressiteadetega. Infot avaldatava kohta leiab avaldamiskalendrist.

Statistiline andmestik on jaotatud valdkondadesse. Valdkonnaliigitus on nii statistika andmebaasi struktuuri kui ka statistikaväljaannete süsteemi alus. Peale valdkonniti esitatud statistika ilmub väljaandeid ja käsitlusi eri valdkondi ühendavatel teemadel.

Statistikaväljaanded pakuvad peamiselt analüütilisi ülevaateid. Trükisena ilmuvad Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Estonian Statistics, „Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia“, analüütilised kogumikud ja taskuteatmikud. Kõik väljaanded on elektrooniliselt tasuta kättesaadavad veebilehel.

Statistikaameti poole on võimalik pöörduda teabenõudega või esitada tellimus kirja, faksi või e-posti teel või veebilehelt. Teabenõue on taotlus avaldatud või dokumenteeritud teabe saamiseks ja see võimaldab saada teavet avaldatud riikliku statistika, Statistikaameti ja tema tegevuse kohta. Tellimustöö on taotlus avalikus andmebaasis või statistikaväljaannetes avaldatust üksikasjalikuma info saamiseks.

Statistikaametil on hea meel arvamuste ja ettepanekute üle, et saaksime statistikainfo veelgi paremini ja mugavamalt kättesaadavaks teha.