Statistikanõukogust

Statistikanõukogu on riikliku statistika tegijaid — Statistikaametit ja Eesti Panka — ning Rahandusministeeriumi nõustav organ, mille moodustab riikliku statistika seaduse alusel Vabariigi Valitsus oma korraldusega. Statistikanõukogu eesmärk on tagada nõustades ja arvamust avaldades riikliku statistika süsteemi toimimine. Ühest küljest on statistikanõukogu seotud riikliku statistika tegemisega, teisest küljest riikliku statistika tarbijatega ning seeläbi avalikkusega üldiselt. Statistikanõukogult oodatakse eelkõige riikliku statistika sõltumatuse suurendamist, statistikategemise läbipaistvamaks muutmist ning ühiskonna suuremat kaasamist statistikategemise protsessi.

Statistikanõukogu ülesanne on

  1. Nõustada riikliku statistika tegijat riikliku statistika programmi koostamisel
  2. Anda Statistikaametile soovitusi riikliku statistika tegemise koordineerimiseks
  3. Avaldada rahandusministrile arvamust riikliku statistika programmi ja selle muudatuste kohta enne nende kinnitamist
  4. Nõustada riikliku statistika tegijat riikliku statistika tegemisel, sealhulgas statistikaalaste põhimõtete ja kvaliteedikriteeriumide rakendamises
  5. Anda rahandusministrile hinnang riikliku statistika tegemise kulutuste kohta ja esitada see oma aastaaruandes
  6. Anda rahandusministrile soovitusi ja avaldada arvamust statistikaalase õigusloome valdkonnas
  7. Avaldada arvamust Statistikaameti peadirektori ametikoha täitmiseks avalikku konkurssi läbiviivale komisjonile kandidaadi sobivuse kohta ning rahandusministrile Statistikaameti peadirektori ametist vabastamise kohta

Statistikanõukogus on 13 liiget: Statistikaameti, Eesti Panga ja Andmekaitse Inspektsiooni esindaja ning veel kümme riikliku statistika tarbijate ja andmeesitajate esindajat ning eksperti. Statistikanõukogusse ekspertide määramisel on lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid statistika, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, keskkonna, majanduse ja põllumajanduse asjatundjad. Statistikanõukogu tööd juhib esimees. Statistikanõukogu iga koosseisu volituste tähtaeg on neli aastat.

Statistikanõukogu koostab oma kalendriaasta tegevuse kohta aruande Vabariigi Valitsusele. Aruanne koostatakse järgmise aasta 30. aprilliks ning esitatakse valitsusele rahandusministri kaudu.

Statistikanõukogu töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus. Statistikanõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosolekute protokollid on avalikud.

Sarnaste ülesannetega kogu on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, v.a Läti. Eestis taastas statistikanõukogu traditsiooni riikliku statistika seaduse 01.08.2010 jõustunud redaktsioon. 1922. aastast kuni nõukogude ajani tegutses Riigi Statistika Keskbüroo juures nõuandev statistika nõukogu, mida juhtis riigisekretär.

Statistikaameti juures töötavad veel järgmised valdkondlikud nõukogud: rahvastiku- ja sotsiaalstatistika teadusnõukogu, rahva ja eluruumide loenduse teadusnõukogu, piirkondliku statistika nõukogu.