Statistikatööd

Riikliku statistika eesmärk on anda teavet rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna olukorrast ning muutustest. Eesmärgi täitmiseks Statistikaamet kogub, töötleb, analüüsib ja säilitab andmeid ning avaldab statistikat. Iga selline tegevus on kirjeldatud statistikatööna. Lisaks klassikalisele statistikatööle, mille väljundiks on statistika (statistilised näitajad), on statistikatööna kirjeldatud ka analüütilise kogumiku koostamise, statistilise registri pidamise ja arendustegevusega seotud tööd.

Statistikaameti tegevuse määrab riikliku statistika programmi Statistikaameti statistikatööde loetelu, mis koostatakse igal aastal järgmiseks viieks aastaks ja mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Koos statistikatööde loeteluga kinnitatakse ka avaldatavate statistiliste näitajate loetelu.

Statistikatööd 2019–2023   Vabariigi Valitsuse korraldus   Seletuskiri

Statistikatööd 2020–2024 (kavandatav)

Euroopa statistikatöö tekkimine

Riigisisese statistikatöö tekkimine

Ettepanekud statistikatööde kohta

Statistikatööde kirjeldused (ESMS metaandmed)

Avaldatavate statistiliste näitajate loetelu