Kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkogus ja sidumine 2013

Statistikatöö nimetus

Kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkogus ja sidumine

Statistikatöö kood

10403

Eesmärk

Inimtegevuse tagajärjel vabanenud kasvuhoonegaaside (süsinikdioksiid, metaan, dilämmastikoksiid, F-gaasid) tõttu Maa kliima muutub. Kuuendas Euroopa Liidu keskkonnategevuskavas määratud keskkonnaalaste prioriteetide seas on kliimamuutuse tõkestamine seatud esikohale. Nimetatud tegevuskavas on püstitatud eesmärk vähendada kasvu-hoonegaaside emissiooni 2020. aastaks võrreldes baasaastaga 20%.

Uuringu eesmärk on anda teavet kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkoguse ja nende loodusliku sidumise kohta Eestis. Kasvuhoonegaaside emissiooni suurus iseloomustab Eesti panust globaalse kliimasoojenemise tõkestamisse ja Eesti edukust rahvusvaheliste kohustuste täitmisel.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Põhistatistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

EL õigusakt

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet)

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2013, 2014