Sotsiaaluuringu moodul „Juurdepääs sotsiaalteenustele“ 2017

Statistikatöö nimetus

Sotsiaaluuringu moodul „Juurdepääs sotsiaalteenustele“

Statistikatöö kood

40020

Eesmärk

Sotsiaaluuringu moodul mõõdab ligipääsu teenustele (lastehoiuteenus, tasemeharidus, elukestev õpe, tervishoiuteenus ja koduhooldus) hõlmates majanduslikku koormust leibkondadele ja teenuste üldist kättesaadavust ning nende teemade seotust sissetulekute, vaesuse, sotsiaalse kaasatuse ja tööturu kontekstiga, mida mõõdetakse ESU põhiuuringuga.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Ebaregulaarne statistika

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

EL õigusakt

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Puuduvad

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2015, 2016, 2017